SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

 1. Souhlasíte, aby naše obchodní společnost ALBIXON a.s., IČO 26117274, Zbraslavská 55/5a, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5,  po dobu pěti let (5) let zpracovávala vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, emailová adresa, na základě toho, že zakliknete na webové stránce tickbox (zaškrtávací pole) v rámci registračního procesu anebo při objednání zboží nebo služeb, a zasílala vám poté obchodní sdělení s nabídkou výrobků a služeb, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, nebo tiskoviny, jakož i prostřednictvím telefonického hovoru, který může být zaznamenáván alespoň neautomatizovaným způsobem (tj. třeba i jen rukou), informace o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktovala vás za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů a vyhodnocování trhu, zejména publikováním dotazníků, hlasování, anket či jiných způsobů zjišťování vašich preferencí na stránkách www.albixon.cz a na nich dostupné webové aplikaci, zařadila vás do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, prováděla segmentaci (profilování) za účelem cílení marketingu dle vašich konkrétních potřeb, například volbou obchodních sdělení s ohledem na vaši účast na aktivitách, dle vašich zjištěných preferencích, a případně dalších informací zjištěných od vás při poskytování zboží nebo služeb, prováděním průzkumu a vyhodnocením trhu.
   
 2. Dále souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení týkajících se výrobků, služeb nebo aktivit dalších subjektů ze skupiny ALBIXON, které jsou osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako ALBIXON a.s. ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nebo které jsou uvedeny v seznamu zde (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími subjekty, které ALBIXON a.s. pověří realizací marketingových a obdobných akcí včetně pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, ať již s vaší možností obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak ALBIXON a.s. tak propojenými osobami. Dále souhlasíte, aby vaše osobní údaje byly zpřístupněny osobám zpracovávajícím tyto údaje pro ALBIXON a.s. Takovými osobami jsou zejména obchodní zástupci, externí konzultanti a poskytovatelé služeb při provozu webových stránek a webové aplikace. Souhlas, který nám tímto udílíte tak platí také pro námi pověřené zpracovatele.
   
 3. Berete na vědomí a souhlasíte s uložením informace o IP adrese zařízení, z níž byl tento souhlas odeslán, a časový záznam o odeslání souhlasu za účelem uložení a archivace souhlasu. Berete také na vědomí skutečnost, že okamžikem udělení tohoto souhlasu byla na toto zařízení uložena cookies, s dobou životnosti odpovídající tomuto souhlasu.
   
 4. Souhlas tímto udělujete dobrovolně, informovaně, nepodmíněně a z vlastní vůle a jeho neudělení nebude mít vliv na poskytování dalších služeb naší společností.
   
 5. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Po odvolání tohoto souhlasu vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme a nadále je nebudeme užívat, leda by jejich likvidace vedla k nepřiměřenému poškození na naší straně nebo nám i nadále svědčil jiný právní titul pro jejich zpracování. Zároveň jsme si vzájemně povinni poskytnout součinnost v případě potřeby aktualizace vašich osobních údajů a opravy chyb v nich obsažených.
   
 6. Máte právo žádat, abychom vám poskytli informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s uděleným souhlasem, přičemž tyto informace jsme vám povinni ve lhůtě 30 dní poskytnout, žádat opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, ukáže-li se, že zpracováváme nepřesné údaje nebo jsou dány důvody podle příslušných právních předpisů, žádat omezení jejich zpracování, máte právo na přenositelnost svých OÚ, máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to např. zasláním e-mailu na adresu osobní-udaje@albixon.cz nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu našeho sídla,
  obrátit se ve věci našeho zpracování vašich osobních údajů také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
   
 7. Veškeré soukromoprávní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů se řídí právním řádem České republiky a k řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a společností jsou příslušné české soudy