Stavební příprava skimmerového bazénu

Pro bezproblémové provedení stavební přípravy a dokončení výstavby Vašeho nového bazénu ALBISTONE® s jeho příslušenstvím, jsme pro Vás připravili průvodce stavební přípravou „krok za krokem“. V následujících krocích Vás provedeme celou stavební přípravou od prvotního zaměření a vykolíkování prostoru, přes přípravu základové desky až po konečnou úpravu okolí. Pokud si pozorně pročtete a dodržíte-li níže uvedená pravidla, nebude pro Vás provedení stavební přípravy a dokončení výstavby bazénu velkým problémem.

Stáhnout aktuální návod ve formátu PDF

1) Zaměření a výkop

 • Vykolíkování
 • Vysypání pískem
 • Výkop
 • Příprava pro odvodnění
 • Možnost umístění technologické šachty filtrace
 • Možnost umístění šachty protiproudu

Nechte si písemně potvrdit od stavebního odborníka, zdali je umístění na předpokládaném místě ze stavebního hlediska proveditelné a zdali tam nejsou konfliktní vedení. Příklad výkresu pro výkopové práce:

Rozměry bazénu

Příklad pro přelivový bazén 3 x 6 m

příklad výkresu pro výkopové práce

 

Rozměry výkopu (podkladové desky)

Příklad pro přelivový bazén 3 x 6 m

příklad výkresu pro výkopové práce

Na svém pozemku si vyberete to správné místo pro umístění plánovaného bazénu. Vyberte místo s co největším slunečním svitem. Pravděpodobně budete v budoucnosti bazén i zastřešovat. Zastřešení má určité nároky na prostor, tedy počítejte v návrhu umístění budoucího skeletu i s touto možností. Podle velikosti bazénu vykolíkujeme prostor pro umístění bazénu, obvod bazénu obsypeme pískem. Připravovaný vyznačený prostor pro budoucí výkop připravte na každé straně min. o 40 cm větší, než je vnitřní rozměr bazénu a to za předpokladu, že se bazén ukládá do výkopu pomocí jeřábu. V případě uložení bazénu lidmi, musí být na každé straně výkop větší min. o 50 cm, tím bude

zaručen dostatečný manipulační prostor. V případě, že se bazén vyrábí na místě, musí být stavební prostor (výkop) větší min. o 75 cm na každé straně. Pravděpodobně budete v průběhu výstavby bazénu provádět i terénní úpravy okolí, proto vám doporučujeme neodvážet veškerou vytěženou zeminu.

Při zaměřování hloubky výkopu počítejte nejen s hloubkou bazénu, ale i s výškou vlastní základové desky a výškou finálního dokončení stavby, tedy s dlažbou atd. Hloubku stavebního výkopu provedeme cca o 40 cm hlubší, než je vnitřní hloubka bazénu. (Viz obrazová příloha -dokončení stavby).

 

Důležité upozornění:

Za zabezpečení stěn výkopu odpovídá zhotovitel.

Umístění technologických šachet filtrace, protiproudu:

Předmětem smlouvy o dílo mohou být tyto typy technologických šachet:

 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace a protiproudu (Ø 150 výška 120 cm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace (Ø 120 výška 120 cm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci protiproudu (120 x 60 x 80 cm) = d / š / v
 

Zvažte umístění technologické šachty (ať už na kompletní technologii nebo pouze na protiproud), a připravte místo pro umístění šachty. Výkop pro technologickou šachtu nelze umístit v místech budoucího kolejiště zastřešení. Hloubka výkopu se odvíjí od hloubky šachty a síly (výšky) základové desky. Při určování hloubky výkopu technologické šachty počítáme s tím, že šachta převyšuje okolní terén. Převýšení technologické šachty je nezbytné budovat včetně víka minimálně o 4 cm, tomu odpovídá převýšení o 3 cm bez víka (tloušťka víka je 0,8 cm). Viz obrazová příloha dokončení stavby. Dále pokud má bazén pode dnem polystyrenovou izolaci, tak šachta musí být o tuto izolaci ještě výše. Dno šachty

se záměrně tepelně neizoluje, aby šachta byla v zimě „vytápěna“ zemním teplem.

Pokud je součástí dodávky protiproudé zařízení, technologické šachty se umísťují vždy v ose bazénu. Ideální vzdálenost od vnějšího obrysu skeletu bazénu je 50 cm pro využití maximálního výkonu čerpadla protiproudu. Pokud bude protiproud umístěn ve větší vzdálenosti nebo mimo osu skeletu bazénu, bude jeho výkon menší. Pokud je součástí dodávky pouze šachta pro instalaci filtračního zařízení, může být tato šachta umístěna kdekoliv do vzdálenosti 8 m.

druhy šachet

Příprava pro umístění bazénové technologie:

Umístit technologii, lze buď v technologické šachtě ALBIXON, v technické místnosti, nebo ve vlastní šachtě. V případě, že zvolíte technologickou místnost (technologickou stěnu) místo technologické šachty, myslete na to, že je k tomuto místu potřeba dovést potrubí od bazénu a s tím jsou spojené prostupy do technologické místnosti a samotné vedení potrubí, které je potřeba vytvořit. Základní prostupy jsou pro sání 2 x 70 mm, výtlak 70 mm. Další možné prostupy jsou pro externí ohřev a to na sání a výtlak. Záleží na potrubí, které je k němu potřebné ale vždy musí být vývod o 20 mm větší než je průměr potřebného potrubí. V případě umístění technologie nad úrovní bazénové hladiny, je potřeba vytvořit revizní (rozpojovací) šachtu, která je potřeba pro vypuštění vody z potrubí na zimní období. Tato revizní šachta by měla mít min. rozměry 500 x 500 mm a hloubku dle vedení potrubí, ale vždy tak, aby bylo možné, v případě potřeby potrubí pohodlně rozpojit. Tato šachta musí být umístěna mezi technologií a sacím ústrojím bazénu a zároveň, musí být rozpojovací šroubení v nejnižším bodě oproti vedenému potrubí, které rozpojuje a to za účelem vytečení vody z potrubí.

Umístění technologických šachet filtrace, protiproudu: Zvažte umístění technologické šachty (ať už na kompletní technologii nebo pouze na protiproud) a připravit výkop pro umístění šachty. Výpočet pro správnou hloubku výkopu pro šachtu a správný schod pod ni (abychom dostali požadovanou výšku konečné nivelety s bazénem), nalezneme o stránku zpět. Výkop pro technologickou šachtu nelze umístit v místech budoucího kolejiště zastřešení. Při určování hloubky výkopu technologické šachty, počítáme s tím, že šachta převyšuje okolní terén. Převýšení technologické šachty je nezbytné budovat včetně víka minimálně o 4 cm (dle místních odtokových podmínek z celé plochy kolem šachty), tomu odpovídá převýšení o 3,2 cm bez víka (tloušťka víka je 0,8 cm). Dno šachty se záměrně tepelně neizoluje, aby šachta byla v zimě „vytápěna“ zemním teplem.

Zároveň s výkopovými pracemi zvažte přivedení odpadní dešťové kanalizace přímo k technologické šachtě. Díky tomuto je pak možné připojit bazénovou technologii rovnou na odpad, čímž získáte větší komfort při bazénové údržbě, při vypouštění vody z filtrace aj.

Pokud je součástí dodávky protiproudé zařízení, technologické šachty se umísťují vždy v ose bazénu na straně, kde jsou vývody z masky protiproudu. Maximální vzdálenost od vnějšího obrysu skeletu bazénu je 2 m. Pokud bude protiproud umístěn mimo osu skeletu bazénu, bude jeho výkon menší. Pokud je součástí dodávky pouze šachta pro instalaci filtračního zařízení, může být tato šachta umístěna dle nákresu výše, avšak minimální vzdálenost od vnější hrany bazénu je 0,5 m.

Pokud je součástí bazénové technologie i tepelné čerpadlo, je potřeba vytvořit výkopovou rýhu o rozměrech min. 200 x 200 mm, a to od technologické šachty, až k místu usazení tepelného čerpadla. Tato rýha musí být vyspádovaná 1,5° (čemuž odpovídá 1,5 cm na 1 m délky) v celé své délce směrem do šachty. Základová deska pod tepelným čerpadlem musí být dostatečně pevná a vodorovná. Vybudujte betonový základ o výšce 300 mm. Rozměry základu by měli být minimálně o 40 mm větší, na každé straně, než jsou vnější rozměry tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo nainstalujte na prostorné slunné místo s dobrým větráním. Jeho poloha musí umožňovat bezproblémovou cirkulaci vzduchu viz. návod k příslušnému tepelnému čerpadlu. Tepelné čerpadlo, svým provozem, může produkovat i značné množství vodního kondenzátu a je tedy nutné, počítat s jeho výskytem a odvodem. Zajistěte, aby po instalaci bylo zařízení ve svislé poloze bez jakéhokoli náklonu. Zařízení neinstalujte na místa, kde je přítomno znečištění, korozivní plyn, kde se shromažďuje špína, nebo spadané listí. Místo instalace, nesmí být blízko hořlavého, nebo výbušného prostředí s obvyklým nebezpečím požáru. Dodržte vzdálenosti od překážek, vždy dle příslušného návodu tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo instalujte do 7,5m od bazénové technologie a do 1 m výškového rozdílu hladiny vody v bazénu a spodní hrany tepelného čerpadla. Při této instalaci nedojde k přílišnému poklesu výkonu oběhového čerpadla a tepelným ztrátám v delším potrubí.

V případě, že budete mít technologickou stěnu, je důležité, aby byla umístěna na vodorovném a dostatečně pevném podkladu. Ze strany vývodů (buď levé, nebo pravé provedení), je nutné nechat minimálně 50 cm prostoru pro napojení a další manipulace. Technologická stěna by měla být v místnosti s omezeným přístupem, aby se nemohli děti, či nepovolané osoby pohybovat kolem technologických částí bez dozoru.

2) Vyrovnání dna výkopu a odvodnění základové desky

 • Vysypání štěrkem
 • Instalace drenážního potrubí
 • Instalace odvodnění

Dno výkopu vyrovnáme vysypáním štěrkem o zrnitosti (frakce) 8-16 a výšce cca 20 cm. Do vrstvy štěrku připravíme nainstalování drenážního potrubí se spádem do místa odvodu vody.Vrstvu štěrku je zapotřebí přiměřeně zhutnit. Drenážní potrubí musí být uloženo s minimálním spádem 1 % do místa odvodu vody. Odvodnění základových desek je velmi důležitou součástí stavební přípravy. Srážková, případně spodní voda může způsobit velmi rozsáhlé deformace skeletu bazénu, tedy základová deska musí být odvodněna. Náklady na případné odstranění škody nepochybně převýší cenu instalace odvodnění. Obecně tedy platí: srážková ani spodní voda nesmí dosáhnout nejvyšší nivelety základových desek. A)

odvodnění

Odvodnění můžete provést dvěma způsoby:

A) Odvodnění pomocí drenážního kompletu:

Pokud je pro odvodnění základových desek použit drenážní komplet (trubka Ø cca 300 mm + drenážní potrubí - Ø cca 80 mm), musí být dno této trubky minimálně 50 cm pod úrovní konečných nivelet základových desek. Na dno této trubky nasypte štěrk o zrnitosti 8-16. Trubku umístěte a zajistěte v poloze kolmo k základové desce. Drenážní potrubí musí být uloženo ve spádu směrem k drenážní trubce. Drenážní komplet (trubka) slouží jako jímka pro hromadění těchto vod a musí být opatřena ponorným čerpadlem. Toto čerpadlo se spíná automaticky a musí být nepřetržitě připojeno zemním kabelem ke zdroji el. proudu.

B) Odvodnění pomocí drenáží, samospádem (gravitací):

Do štěrku o zrnitosti 8-16 uložíme ve spádu směrem k odvodu vody drenážní potrubí (Ø 80 mm). Vložte do systému kontrolní šachtici. Tato šachtice bude v budoucnu sloužit ke kontrole průchodnosti odvodňovacího potrubí. Šachtici neinstalujte v místech budoucího kolejiště zastřešení. Rozměry šachtice musejí být dostatečně veliké pro případné vyčištění, například pomocí tlakové vody.

 

Důležité upozornění (platí pro oba způsoby odvodnění):

Veškeré drenážní potrubí musí být před zakrytím štěrkem a následně betonem zakryto speciální geotextilií (běžně dostupná Filtek). Rozmístění drenážního potrubí nesmí ve větší vzdálenosti od sebe než 80 cm.

3) Betonáž základové desky

 • Vyrovnání podkladu
 • Instalace kari sítí
 • Měření vodorovnosti a kontrola výšky

Základovou desku armujte pomocí kari sítě o rozměru 100 x 100 x 6, umístěné v jedné třetině výšky základové desky. Základovou desku pod technologickou šachtu není nutné armovat.

Výšku (tloušťku) betonové desky zvolte cca 20 cm, při betonáži je nutné dodržet maximální rovinu jak základové desky bazénu, tak i základových desek pro šachty. Použijte beton v kvalitě C16/20. Betonáž je nutné provádět velice pečlivě, aby byla dodržena maximální vodorovnost základové desky.

drenáž pod lupou

 

Základová deska musí být rovná v toleranci plus - mínus 10 mm / 2m.

drenáž řez

 • Výškové umístění plochy základové desky musí být stanoveno s ohledem na vnitřní výšku bazénu +0,6 cm (tloušťka dna) + případná tloušťka polystyrenové izolace.

 • Vyzrálá, suchá, hladká a čistá deska je připravena pro položení geotextilie a případné tepelné izolace pod skelet bazénu.

4) Uložení skeletu bazénu a montáž bazénové technologie

 • Položení geotextilie a případné tepelné izolace (je-li součástí smlouvy)
 • Uložení skeletu bazénu do montážního prostoru (v součinnosti s odběratelem)
 • Uložení šachet
 • Instalace čerpadla drenážního kompletu (je-li součástí dodávky)
 • Kompletní instalace bazénové technologie
 • Zkouška těsnosti zavodněním technologie

Jakmile je vše připraveno, započne se s uložením bazénového skeletu a šachet do montážního prostoru.Uložení skeletu do výkopu je možné dvěmi způsoby, buďto jeřábem, nebo lidmi. Pokud je dle znění smlouvy o dílo domluveno, že je na složení a uložení skeletu bazénu do montážního prostoru potřebná fyzická pomoc, zajistěte potřebný domluvený počet lidí. Následuje kompletní instalace a zapojení bazénové technologie, případně drenážního čerpadla.

Jakmile jsou tyto práce dokončeny, je bazénová technologie (filtrační zařízení) prověřena na funkčnost = těsnost spojů a potrubí se odzkouší provedením takzvaného „zavodnění technologie“. Je nutné zajistit potřebné množství vody pro zkoušku technologie zavodněním.

Jakmile je bazén uložen a je započata montáž, můžete začít dopouštět vodu z Vašeho zdroje, potřebné množství je cca 4-5 m3 vody (přibližně 20-30 cm).

 

Je nutné provést následné práce a to minimálně dle bodu 5 a 6 stavební přípravy, aby nedošlo k poškození bazénu (přívalový déšť, sesuv stěny výkopu a pod.)

5) Obetonování boků bazénu

 

Před zahájením betonáže se přesvědčte zda orientace bazénu a jeho vzdálenosti např. od domu jsou správné. Po položení dlažby je jakákoli odchylka vidět.

Před betonáží je nutné rozepřít skelet bazénu vhodným způsobem. Rozepření se provádí z důvodu eliminace případných deformací bazénového skeletu. K deformacím může dojít vlivem neopatrné manipulace s betonem (např. při zasypávání příliš řídkým betonem nebo jeho upěchováním) nebo příliš vysokou hladinou dopouštěné vody. Stěny bazénu se nesmějí deformovat směrem dovnitř ani směrem ven, stěna bazénu musí být rovná a svislá. Provádějte častou kontrolu kolmosti, rovnosti stěn a celkového tvaru bazénu i jeho úhlopříček.

Rozepření skeletu vždy provádět v místech, kde jsou umístěny vyztužovací prvky (žebra). Při instalaci rozpěr je nutné zamezit poškození stěn bazénu např. obalením rozpěrných prvků geotextilií.

Před započetím vyzdívání a obetonování je nutné veškeré technologické prvky technologie (např. cirkulační trysky, potrubí, armatury apod.), které budou zabetonovány opatřit vhodnou izolací například mirelonovým návlekem o tloušťce 1 cm. Zajistíme tím nejen tepelnou izolaci technologie, ale umožníme i jejich tepelnou dilataci, zamezíme tím i možnému poškození zabetonovaných prvků.

Jakmile máte připraven skelet bazénu a případnou technologickou šachtu, je možno začít s postupným vyzdíváním opěrných zdí, které oddělují vrstvy betonu a zeminy. Opěrné zdi stavte až po umístění bazénu a zapojení jeho technologie. Spojte dno základové desky s vyzdívkou vhodným způsobem. Při vyzdívání je důležité dodržovat dostatečnou vzdálenost mezi opěrnou zdí a vyztužovacími prvky bazénového skeletu a technologické šachty tak, aby bylo možné tento prostor zasypávat tzv. suchým betonem. Suchý beton nikdy nepěchujte, zamezíte tím vzniku nerovností skeletu bazénu.

bednění bazénů před zalitím bazénu do betunu

V průběhu betonování kontrolujte svislost (kolmost) a rovinnost stěn a shodnost úhlopříček skeletu bazénu. Pokud zjistíte jakoukoli odchylku, přerušte betonáž a skelet okamžitě vyrovnejte. V obloucích skeletu zvolte stejný postup, v těchto místech je ale možné provést pouze obetonování o síle cca 20 cm po celém obvodu.
Pokud je součástí dodávky i technologická šachta, je nutné postupovat výše uvedeným způsobem – šachta musí být obezděna nebo obetonována. Vyzdívání a obetonování provádějte po vrstvách, tak aby výška jedné vrstvy betonu byla max. 30 cm. Po provedení jedné vrstvy vyzdívky, betonáže, následuje další vrstva až po zatuhnutí předchozí vrstvy. V průběhu betonování je nutné dopouštět do bazénu vodu tak, aby hladina vody byla o 10–20 cm výše, než je vrstva betonu.

Výška převýšení vodní hladiny závisí na plastičnosti použitého betonu. Pro suché betony volíme menší převýšení hladiny, pro mokré větší.

Zbývající okolní prostor mezi vyzdívkou a terénem zasypte zeminou. Tuto zeminu pěchujte (hutněte) opatrně. Nikdy nespojujte pevně skelet bazénu s vyzdívkou v místech ode dna do výšky vyztužovacího prvku skeletu = viz kapitola níže.

Potrubí objednatel uloží při stavebních přípravách nejlépe do dokonale upěchovaného písku bez obsahu kamenů a jílu a drobným pískem bez obsahu jílu jej rovněž zasype (krytí pískového lože min. 10 cm). Je-li potrubí izolováno mirelonovými návleky (obal z mirelonu o síle stěny min. 1 cm), je možné jej i zabetonovat. Je nutné postupovat tak, aby nedošlo k jeho poškození např. pohybem (sesedáním) nedostatečně upěchovaného podloží a jeho okolí, při pohybech zmrzlé půdy apod. Přes místa uložení potrubí nesmějí přejíždět vozidla.

Postupné betonování bazénu

"Betonování technologické šachty (je-li součástí smlouvy o dílo)

Pokud je součástí dodávky i technologická šachta, je nutné ji obezdít, nebo obetonovat. Spodní část technologické šachty, je nutné ukotvit betonem a následně obetonovat v tloušťce cca 15cm až vrchnímu plastovému límci, který musí být zabetonován v podkladové desce pro finální povrch. Technologickou šachtu je možné chránit proti poškození geotextilií. Je nezbytné dle místních podmínek (střídání stínu a slunce apod.) odizolovat vnitřní plochu víka šachty polystyrenem o síle min. 3 cm.

Touto izolací bude zabráněno srážením vlhka na vnitřní straně víka. Vnitřní prostor šachty by měl být suchý, odvětrávaný. Víko šachty za tímto účelem podložte, aby mezi hranou stěny šachty a pod víkem mohl proudit vzduch. Tato opatření jsou povinností uživatele s ohledem na místní podmínky ve kterých se šachta nachází (střídání stínu a slunce, okolní vlhko apod.). Potrubí kolem technologické šachty musí být uloženo do písčitého lože, díky kterému se vyrovnají případné tlaky na potrubí. Písčité lože musí být od potrubní průchodky do technologické šachty až k vyústění potrubí z thermokonstrukce.

6) Kotvení stěn skeletu bazénu

Lem bazénu kotvíme armovacími ocelovými pruty délky 80 cm (Ø 8 mm) lomené po 40 cm o 90°, které protáhnete vyvrtanými otvory v lemu bazénu. Detail na obrázku zachycuje ukotvení boční stěny skeletu bazénu.

Kotvení stěn

Kotvení přelivového žlábku

Dokončete betonáž až do konečné výšky podkladního betonu. Výškou podkladního betonu se rozumí jeho niveleta s ohledem na konečnou úpravu okolí skeletu

bazénu, tedy je nutné počítat s výškou dlažby, nebo jiného finálního zakončení. V průběhu betonáže stále kontrolujte svislost a rovinnost stěn a tvar (úhlopříčky) bazénu.

 

Upozornění:

Neprovádějte však pouze betonáž - obetonování skeletu bez obezdívky. Pokud se i přesto rozhodnete skelet bazénu pouze obetonovat, je nutné zamezit případnému prohnutí nebo deformacím skeletu bazénu.

7) Podkladní štěrková vrstva betonové desky

Pod betonovou desku, na které bude umístěn finální povrch okolo bazénu, umístěte štěrkové kamenivo (frakce 16–32 mm). Skelet bazénu po obvodu opatřete vhodným způsobem zamezujícím poškozením, např.

oblepte mirelonovou páskou, která ochrání plášť skeletu před poškozením ostrými předměty a zároveň umožní dilataci skeletu. Technologickou šachtu je možné chránit proti poškození geotextilií.

řez Dlažby

Dlažba

8) Zhotovení podkladové desky pro budoucí dlažbu

Výška podkladové desky je závislá na výšce konečné nivelety dlažby. Tuto desku zvolte monolitickou opatřenou výztuží pomocí kari sítí.

Výška podkladové desky je závislá na výšce vybrané dlažby. Zhotovte finální podkladovou desku pod dlažbu, případné nerovnosti můžete vyrovnat stěrkou. Pokud uvažujete o instalaci zastřešení, je nutné pevné spojení dlažby s podkladní deskou buď podbetonování dlažby, nebo jiným vhodným způsobem.

V této fázi je nutné provést i instalaci kotvících prvků (plastových patek) pro bazénové schůdky a propojovacích krabic bazénových světel, pokud jsou tyto předmětem smlouvy o dílo.

V případě finálního dokončení dřevěnými nebo dřevoplastovými terasovými prkny je nutné v místě budoucích kolejí zhustit podkladní hranoly na maximální vzdálenost 20 cm.

9) Příprava terénu a konečná úprava okolí

Před konečnými úpravami bazénového okolí je třeba provést srovnání terénu. Položte okolní terén minimálně o 10 cm níže, než je podkladová deska pro budoucí dlažbu. Tento výškový rozdíl oceníte při údržbě okolí bazénu, například při sekání trávy. Nyní máte vše připraveno pro instalaci dlažby. V případě, že budete bazén zastřešovat, je nutné dodržet maximální rovinu dlažby pro umístění pojezdových prvků budoucího bazénového zastřešení. Gratulujeme Vám, právě jste proměnili svoji zahradu v domácí centrum relaxace a zábavy. Přejeme Vám mnoho krásný chvil a zážitků při využívání našich bazénů a zastřešení. V případě jakýchkoli dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce.

Hotový bazén se zastřešením

Stavební ukončení skimmerového bazénu 120 cm

Stavební ukončení skimmerového bazénu 150 cm

Možnosti stavebního ukončení bazénu ALBISTONE:

přepouštěcí tryska - zazimovací zátka
zátka sání
přepouštěcí tryska - zazimovací zátka
zátka sání
 

Odeslat poptávku!

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies