Stavební příprava skimmerového bazénu ALBISTONE® G2

Pro bezproblémové provedení stavební přípravy a dokončení výstavby Vašeho nového bazénu ALBISTONE® G2 s jeho příslušenstvím, jsme pro Vás připravili průvodce stavební přípravou „krok za krokem“. V následujících krocích Vás provedeme celou stavební přípravou od prvotního zaměření a vykolíkování prostoru, přes přípravu základové desky až po konečnou úpravu okolí. Pokud si pozorně pročtete a dodržíte níže uvedená doporučení, nebude pro Vás provedení stavební přípravy a dokončení výstavby bazénu velkým problémem.

Stáhnout ve formátu PDF

1) Zaměření a výkop

 • Vykolíkování
 • Vysypání pískem
 • Výkop
 • Příprava pro odvodnění
 • Možnost umístění technologické šachy filtrace
 • Možnost umístění šachty protiproudu

příklad výkresu pro výkopové práce:

Bazén bez protiproudu

Rozměry bazénu:

Vnitřní 2990 mm X 5990 mm.
Vnější 3500 mm X 6500 mm.

příklad - bazén bez protiproudu - rozměry bazénu

Rozměry výkopu:

Okraj stavební jámy pro bazén - 4500 mm X 7500 mm.
Okraj stavební jámy pro technologickou šachtu o průměru 1200 mm - 1500 mm X 1500 mm.

příklad - bazén bez protiproudu - rozměry výkopu

Bazén s protiproudem v jedné šachtě

Rozměry bazénu:

Vnitřní 2990 mm X 5990 mm.
Vnější 3500 mm X 6500 mm.

příklad - bazén s protiproudem v jedné šachtě - rozměry bazénu

Rozměry výkopu:

Okraj stavební jámy pro bazén - 4500 mm X 7500 mm.
Okraj stavební jámy pro technologickou šachtu o průměru 1200 mm - 1800 mm X 1800 mm.

příklad - bazén s protiproudem v jedné šachtě - rozměry výkopu

Bazén s protiproudem v samostatné šachtě

Rozměry bazénu:

Vnitřní 2990 mm X 5990 mm.
Vnější 3500 mm X 6500 mm.

příklad - bazén s protiproudem v samostatné šachtě - rozměry bazénu

Rozměry výkopu:

Okraj stavební jámy pro bazén - 4500 mm X 7500 mm.
Okraj stavební jámy pro technologickou šachtu o průměru 1200 mm - 1500 mm X 1500 mm.
Okraj stavební jámy pro šachtu protiproudu 1000 mm X 1500 mm.

příklad - bazén s protiproudem v samostatné šachtě - rozměry výkopu

Na svém pozemku si vyberete to správné místo pro umístění plánovaného bazénu. Doporučujeme vybrat si místo s co největším slunečním svitem. Pravděpodobně budete v budoucnosti bazén i zastřešovat. Zastřešení má určité nároky na prostor, tedy počítejte v návrhu umístění budoucího skeletu i s touto možností. Podle velikosti bazénu si vykolíkujeme prostor pro umístění bazénu, obvod bazénu si obsypeme pískem. Veškeré rozměření a určení polohy bazénu provádíme s co největší pečlivostí a s ohledem na dokončovací práce bazénu (dlažba atd.). Připravovaný vyznačený prostor pro budoucí výkop by měl být na každé straně min, o 40 cm větší než je vnitřní rozměr bazénu a to za předpokladu, že se bazén ukládá do výkopu pomocí jeřábu. Méně vhodné je uložení bazénu lidmi, v tomto případě musí být výkop na každé straně bazénu větší minimálně o 50 cm, aby byl zajištěn dostatečný manipulační prostor pro počet lidí. V případě, že se bazén vyrábí na místě, musí být stavební prostor (výkop) větší min. o 70 cm větší na každé straně. Pravděpodobně budete v průběhu výstavby bazénu provádět i terénní úpravy okolí, proto Vám doporučujeme neodvážet veškerou vytěženou zeminu. Při vyznačení místa výkopu nezapomínejte na již postavené, nebo plánované stavební či dekorační prvky na Vaší zahradě a vyznačte dle Vašeho estetického cítění.

Při zaměřování hloubky výkopu počítejte nejen s hloubkou bazénu, ale i s výškou vlastní základové desky a výškou finálního zakončení stavby, tedy s dlažbou atd. Hloubku stavebního výkopu provedeme o cca 40 cm hlubší než je vnitřní hloubka bazénu. (viz obrazová příloha: stavební ukončení).

Umístění technologických šachet filtrace, protiproudu:

Předmětem smlouvy o dílo mohou být tyto typy technologických šachet:

 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace a protiproudu (Ø 150 výška 120 cm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace (Ø 120 výšky 120 cm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci protiproudu (120 x 60 x 80 cm) = d / š / v

Doporučujeme zvážit umístění technologické šachty (ať už na kompletní technologii nebo pouze na protiproud) a připravit výkop pro umístění šachty. Výkop pro technologickou šachtu nelze umístit v místech budoucího kolejiště zastřešení. Hloubka výkopu se odvíjí od hloubky šachty a síly (výšky) základové desky. Při určování hloubky výkopu technologické šachty počítáme s tím, že šachta převyšuje okolní terén. Doporučujeme převýšení technologické šachty včetně víka o 4 cm, tomu odpovídá převýšení o 3 cm bez víka (tloušťka víka je 1cm) viz obrazová příloha stavebního ukončení. Dále pokud má bazén pode dnem polystyrenovou izolaci, tak šachta musí být o tuto izolaci ještě výše. Dno šachty se záměrně tepelně neizoluje aby šachta byla v zimě „vytápěna“ zemním teplem.

Pokud je součástí dodávky protiproudé zařízení, technologické šachty se umísťují vždy v ose bazénu. Ideální vzdálenost od vnějšího obrysu skeletu bazénu je 50 cm = pro využití maximálního výkonu čerpadla protiproudu. Pokud bude protiproud umístěn ve větší vzdálenosti nebo mimo osu skeletu bazénu, bude jeho výkon menší. Pokud je součástí dodávky pouze šachta pro instalaci filtračního zařízení, může být tato šachta umístěna kdekoliv do vzdálenosti 8 m.

technologické šachty

2) Vyrovnání dna výkopu a odvodnění základové desky

 • Vysypání štěrkem
 • Instalace drenážního potrubí
 • Instalace odvodnění

Dno výkopu vyrovnáme vysypáním štěrkem zrnitosti (frakce) 8-16 a výšce cca 20 cm. Do vrstvy štěrku připravíme nainstalování drenážního potrubí se spádem do místa odvodu vody.Vrstvu štěrku je zapotřebí přiměřeně zhutnit. Drenážní potrubí musí být uloženo s minimálním spádem 1% do místa odvodu vody.

Odvodnění základových desek je velmi důležitou součástí stavební přípravy. Srážková, případně spodní voda může způsobit velmi rozsáhlé deformace skeletu bazénu, tedy základová deska musí být odvodněna. Náklady na případné odstranění škody nepochybně převýší cenu instalace odvodnění. Obecně tedy platí: srážková ani spodní voda nesmí dosáhnout nejvyšší nivelety základových desek.

vyrovnání dna výkopu a odvodnění základové desky

A) Odvodnění můžete provést dvěma způsoby:

Odvodnění pomocí drenážního kompletu:

Pokud je pro odvodnění základových desek použit drenážní komplet, (trubka Ø cca 300 mm + drenážní potrubí), musí být dno této trubky minimálně 50 cm pod úrovní konečných nivelet základových desek. Na dno této trubky doporučujeme nasypat štěrk zrnitosti 8-16. Trubku umístěte a zajistěte v poloze kolmo k základové desce. Drenážní potrubí musí být uloženo ve spádu směrem k drenážní trubce. Drenážní komplet (trubka) slouží jako jímka pro hromadění těchto vod a musí být opatřena ponorným čerpadlem. Toto čerpadlo se spíná automaticky a musí být nepřetržitě připojeno zemním kabelem ke zdroji el. proudu.

B) Odvodnění pomocí drenáží, samospádem (gravitací):

Do štěrku zrnitosti 8-16 uložíme ve spádu směrem k odvodu vody drenážní potrubí (Ø cca 40-70 mm). Doporučujeme vřadit do systému kontrolní šachtici. Tato šachtice bude v budoucnu sloužit ke kontrole průchodnosti odvodňovacího potrubí. Šachtici neinstalujte v místech budoucího kolejiště zastřešení. Rozměry šachtice musejí být dostatečně veliké pro případné vyčištění, například pomocí tlakové vody.

Důležité upozornění (platí pro oba způsoby odvodnění)

Veškeré drenážní potrubí musí být před zakrytím štěrkem a následně betonem zakryto speciální geotextilií (běžně dostupná Filtek). Rozmístění drenážního potrubí by nemělo být ve větší vzdálenosti od sebe než 80 cm.

3) Betonáž základové desky

 • Vyrovnání podkladu
 • Instalace kari sítí
 • Měření vodorovnosti a kontrola výšky
 • Doporučené propojení základové desky a bazénové stěny s polystyrenovým ztraceným bedněním je pomocí drážky pro armovací drát o velikosti 100x100mm.

Základovou desku armujte pomocí kari sítě o doporučeném rozměru 100x100x6,umístěné v jedné třetině výšky základové desky. Základovou desku pod technologickou šachtu není nutné armovat. Výška (tloušťka) betonové desky by měla být cca 20 cm, při betonáži je nutné dodržet maximální rovinu jak základové desky bazénu, tak i základových desek pro šachty. Použitý beton doporučujeme v kvalitě C16/20. Betonáž je nutné provádět velice pečlivě, pro nutné dodržení maximální vodorovnosti základové desky. Základová deska by měla být stavebně propojena s bazénovou stěnou s polystyrenovým ztraceným bedněním. Jako ideální propojení doporučujeme vytvořit drážku pro armovací drát v základové desce o rozměrech 100x100mm. Vnitřní hrana drážky musí být od vnitřní hrany bazénu vzdálená 80mm. viz obráze níže.

betonáž základové desky

betonáž základové desky - řez

betonáž základové desky - detail

Základová deska musí být rovná v toleranci plus - mínus 2 mm / 2m.
Drážka pro armovací drát má 100 mm X 100 mm, po celém obvodu dle textu a nákresů.

 • Výškové umístění plochy základové desky musí být stanoveno s ohledem na vnitřní výšku bazénu +0,5 cm (tloušťka dna) + případná tloušťka polystyrenové izolace.
 • Vyzrálá, suchá, hladká a čistá deska je připravena pro položení geotextilie a případné tepelné izolace pod skelet bazénu.

4) Uložení skeletu bazénu a montáž bazénové technologie

 • Velikost geotextilie - vnitřní hrana bazénu + 55 mm na každou stranu.
 • Uložení skeletu bazénu do montážního prostoru (v součinnosti s odběratelem)
 • Uložení šachet
 • Instalace čerpadla drenážního kompletu (je-li součástí dodávky)
 • Kompletní instalace bazénové technologie
 • Zkouška těsnosti zavodněním technologie

Uložení skeletu bazénu a montáž bazénové technologie

Jakmile je vše připraveno, započne se s uložením bazénového skeletu a šachet do montážního prostoru.Uložení skeletu do výkopu je možné dvěmi způsoby, buďto jeřábem, nebo lidmi (méně vhodné - potřeba větší počet lidí). Pokud je dle znění smlouvy o dílo domluveno, že je na složení a uložení skeletu bazénu do montážního prostoru potřebná fyzická pomoc, zajistěte potřebný domluvený počet lidí. Následuje kompletní instalace a zapojení bazénové technologie, případně drenážního čerpadla. Jakmile jsou tyto práce dokončeny, je bazénová technologie (filtrační zařízení) prověřena na funkčnost = těsnost spojů a potrubí se odzkouší provedením takzvaného „zavodnění technologie“. Je nutné zajistit potřebné množství vody pro zkoušku technologie zavodněním.

Jakmile je bazén uložen a je započata montáž, můžete začít dopouštět vodu z Vašeho zdroje, potřebné množství je cca 20 cm vody.

5) Vysypání stěny díry bazénu a ztraceného bednění hlínou

Před betonáží je nutné rozepřít skelet bazénu vhodným způsobem. Rozepření se provádí z důvodů eliminace případných deformací bazénového skeletu. K deformacím může dojít vlivem neopatrné manipulace s betonem. Stěny bazénu se nesmějí deformovat směrem „dovnitř“ ani směrem „ven“, stěna bazénu musí být rovná a svislá. Doporučujeme častou kontrolu kolmosti a rovnosti stěn bazénu při opatrném rovnoměrném obsypávání ztraceného bednění bazénu.

Při instalaci rozpěr je nutné zamezit poškození stěn bazénu např. obalením rozpěrných prvků geotextilií.

Vysypání stěny díry bazénu a ztraceného bednění hlínou

Do ztraceného bednění je nutné dodat armovací drát odpovídající délky, průměr 12mm po 50 cm, ve svislém směru.

Vysypání stěny díry bazénu a ztraceného bednění hlínou - detail

Vysypání stěny díry bazénu a ztraceného bednění hlínou - řez

Po dodání armovacích drátů můžeme obvod bazénu obsypávat cca do 2 třetin zeminou (pozor nehutnit)

Vysypání stěny díry bazénu a ztraceného bednění hlínou - řez s betonem

Takto připravéné ztracené bednění lze opratrně zalévat drátkobetonem /vláknobetonem. Dbejte zvýšenou opatrnost na to, aby nedošlo k poškození vnitřku bazénu při zalévání polystyrenového ztraceného bednění betonem.. Pokud zjistíte jakoukoli odchylku, přerušte betonáž a skelet okamžitě vyrovnejte. Pokud je součástí dodávky i technologická šachta je nutné postupovat výše uvedeným způsobem – šachta musí být obezděna nebo obetonována.

Přes místa uložení potrubí nesmí přejíždět vozidla.

6) Kotvení stěn skeletu bazénu

Lem bazénu kotvíme armovacími ocelovými pruty Ø 8 mm, které protáhnete vyvrtanými otvory v lemu bazénu = detail na obrázku zachycuje ukotvení boční stěny skeletu bazénu.

Kotvení stěn skeletu bazénu

Kotvení stěn skeletu bazénu s betonem

Dokončete betonáž až do konečné výšky podkladního betonu. Výškou podkladního betonu se rozumí jeho niveleta s ohledem na konečnou úpravu okolí skeletu bazénu, tedy je nutné počítat s výškou dlažby, nebo jiného finálního zakončení. V průběhu betonáže stále kontrolujte svislost a rovinnost stěn a tvar (úhlopříčky) bazénu.

7) Podkladní štěrková vrstva betonové desky

Pod betonovou desku, na které bude finální ukončení doporučujeme umístit štěrkové kamenivo frakce 16-32. Skelet bazénu po obvodu opatřete vhodným způsobem zamezujícím poškozením, např. oblepte mirelonovou páskou, která ochrání plášť skeletu před poškozením ostrými předměty a zároveň umožní dilataci skeletu. Technologickou šachtu je možné chránit proti poškození geotextilií.

Podkladní štěrková vrstva betonové desky - řez

Podkladní štěrková vrstva betonové desky

8) Zhotovení podkladové desky pro budoucí dlažbu

Výška podkladové desky je závislá na výšce konečné nivelety dlažby. Tato deska by měla být monolitická opatřená výztuží pomocí kari sítí.

Výška podkladové desky je závislá na výšce vybrané dlažby. Zhotovte finální podkladovou desku pod dlažbu, případné nerovnosti můžete vyrovnat stěrkou. Pokud uvažujete o instalaci zastřešení, je nutné pevné spojení dlažby s podkladní deskou buď podbetonování dlažby, nebo jiným vhodným způsobem. V této fázi je nutné provést i instalaci kotvících prvků (plastových patek) pro bazénové schůdky a propojovacích krabic bazénových světel, pokud jsou tyto předmětem smlouvy o dílo.

V případě finálního dokončení dřevěnými nebo dřevoplastovými terasovými prkny je nutné v místě budoucích kolejí zhustit podkladní hranoly na maximální vzdálenost 20 cm.

9) Příprava terénu a konečná úprava okolí

Před konečnými úpravami bazénového okolí je třeba provést srovnání terénu. Doporučujeme, aby okolní terén byl o minimálně 10 cm níže, než je podkladová deska pro budoucí dlažbu. Tento výškový rozdíl oceníte při údržbě okolí bazénu, například při sekání trávy.

Nyní máte vše připraveno pro instalaci dlažby. V případě, že budete bazén zastřešovat, je nutné dodržet maximální rovinu dlažby pro umístění pojezdových prvků budoucího bazénového zastřešení.

Gratulujeme Vám, právě jste proměnili svoji zahradu v domácí centrum relaxace a zábavy. Přejeme Vám mnoho krásný chvil a zážitků při využívání našich bazénů a zastřešení. V případě jakýchkoli dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce.

konečná úprava okolí

stavební ukončení skimmerového bazénu o hloubce 1500 mm

stavební ukončení skimmerového bazénu o hloubce 1200 mm

Možnosti stavebního ukončení bazénu ALBISTONE®

Zakončení lemovou trubicí

Zakončení lemovou trubicí

Zakončení terasovými prkny

Zakončení terasovými prkny

Zakončení dlažbou s přesahem

Zakončení dlažbou s přesahem

Zajímají Vás podrobnější informace

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies