Stavební příprava přelivového bazénu

Pro bezproblémové provedení a dokončení výstavby Vašeho nového bazénu s přelivem včetně jeho příslušenství, jsme pro Vás připravili průvodce stavební přípravou „krok za krokem“. V následujících krocích Vás provedeme celou stavební přípravou, od prvotního zaměření, vykolíkování prostoru, přes přípravu základové desky až po konečnou úpravu okolí. Při dodržení níže uvedených doporučení, nebude pro Vás úspěšná výstavba bazénu žádným problémem.

Stáhnout ve formátu PDF

1) Zaměření a výkop

 • Vykolíkování
 • Vysypání pískem
 • Výkop
 • Příprava pro odvodnění
 • Možnost umístění technologické šachty filtrace
 • Možnost umístění šachty protiproudu

příklad výkresu pro výkopové práce:

Rozměry bazénu

Příklad pro přelivový bazén 3 x 6 m

příklad výkresu pro výkopové práce

 

Rozměry výkopu (podkladové desky)

Příklad pro přelivový bazén 3 x 6 m

příklad výkresu pro výkopové práce

Na svém pozemku vyberte vhodné místo pro umístění bazénu. Doporučujeme vybrat místo s co největším slunečním svitem. Pravděpodobně budete v budoucnosti chtít bazén i zastřešit. Zastřešení má však určité nároky na prostor, a je tedy nutné s tím v návrhu umístění bazénu počítat. Podle velikosti bazénu si vykolíkujte prostor pro umístění bazénu, obvod bazénu si obsypte pískem. Připravovaný vyznačený prostor pro budoucí výkop by měl být na každé straně min. o 75cm větší než je vnitřní rozměr bazénu. Tento rozměr je udávaný pro bezproblémové uložení bazénu do výkopu a následné stavební práce popsané dále ve stavební přípravě. V případě, že se bazén vyrábí na místě, musí být stavební prostor (výkop) větší min. o 75cm na každé straně. Pravděpodobně budete v průběhu výstavby bazénu provádět i terénní úpravy okolí, proto Vám doporučujeme neodvážet veškerou vytěženou zeminu.

Hloubku stavebního výkopu proveďte o cca 40 cm hlubší než je vnitřní hloubka bazénu. (viz obrazová příloha: řez č.1 a 2 - stavební ukončení).

Umístění technologických šachet filtrace, protiproudu:

Předmětem smlouvy o dílo mohou být tyto typy technologických šachet:

 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace a protiproudu (Ø 150, výška 120 cm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace (Ø 120, výška 120 cm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci protiproudu (120 x 60 x 80 cm) = d / š / v

Před zahájením výkopových prací doporučujeme zvážit umístění technologické šachty (ať již na kompletní technologii nebo pouze na protiproud) vykolíkovat a připravit místo pro umístění šachty. Výkop pro technologickou šachtu nelze umístit v místech budoucího kolejiště zastřešení. Hloubka výkopu se odvíjí od použitého typu šachty a je včetně síly (tloušťky) základové desky. Při určování hloubky výkopu technologické šachty je třeba počítat s tím, že šachta převyšuje okolní terén. Doporučené převýšení technologické šachty (včetně víka) nad terénem je 4 cm(bez víka je převýšení 3 cm). viz obrazová příloha - Řez č.1 a 2 - stavební ukončení. Dno šachty se záměrně tepelně neizoluje aby šachta byla v zimě „vytápěna“ zemním teplem.

Pokud je součástí dodávky protiproudé zařízení, technologické šachty se umísťují vždy v ose bazénu. Ideální vzdálenost od vnějšího obrysu skeletu bazénu je 50 cm = pro využití maximálního výkonu čerpadla protiproudu. Pokud bude protiproud umístěn ve větší vzdálenosti nebo mimo osu skeletu bazénu, bude jeho výkon menší. Pokud je součástí dodávky pouze šachta pro instalaci filtračního zařízení, může být tato šachta umístěna kdekoliv do vzdálenosti 8 m od bazénu..

druhy šachet

2) Vyrovnání dna výkopu a odvodnění základové desky

 • Vysypání štěrkem
 • Instalace drenážního potrubí
 • Instalace odvodnění

Dno výkopu vyrovnáme vysypáním štěrkem o zrnitosti (frakce) 8 – 16 mm, výška štěrku 20cm. Do vrstvy štěrku připravíme nainstalování drenážního potrubí se spádem do místa odvodu vody. Vrstvu štěrku je zapotřebí přiměřeně zhutnit. Drenážní potrubí musí být uloženo s minimálním spádem 1% do místa odvodu vody. Odvodnění podloží základových desek je velmi důležitou součástí stavební přípravy. Srážková, případně spodní, voda může způsobit velmi rozsáhlé a nevratné deformace skeletu bazénu, proto musí být podloží základové desky vždy řádně odvodněno ! Náklady na případné odstranění škod vždy převýší cenu instalace odvodnění. Obecně platí: srážková ani spodní voda nikdy nesmí dosáhnout nejvyšší nivelety (hrany) základové desky.

odvodnění

Odvodnění můžete provést dvěma způsoby:

1. Odvodnění pomocí drenážního kompletu:

Pokud je pro odvodnění základových desek použit drenážní komplet, (trubka Ø cca 300 mm + drenážní potrubí Ø cca 40-70 mm), musí být dno této trubky minimálně 50 cm pod úrovní konečných nivelet základové desky (tj. min 50 cm pod úrovní hrany desky). Na dno této trubky doporučujeme nasypat štěrk o zrnitosti 8–16mm. Trubku umístěte a zajistěte v poloze kolmo k základové desce. Drenážní potrubí musí být uloženo ve spádu směrem k této drenážní trubce. Drenážní komplet (trubka) slouží jako jímka pro hromadění těchto vod a musí být opatřena ponorným čerpadlem. Toto čerpadlo se spíná automaticky a musí být nepřetržitě připojeno zemním kabelem ke zdroji elektrického proudu.

2. Odvodnění pomocí drenáží,samospádem (gravitací):

Do štěrku zrnitosti 8-16 uložíme ve spádu směrem k odvodu vody drenážní potrubí (Ø cca 40-70 mm). Doporučujeme vřadit do systému kontrolní šachtici. Tato šachtice bude v budoucnu sloužit ke kontrole průchodnosti odvodňovacího potrubí. Šachtici nikdy neinstalujte v místech budoucího kolejiště zastřešení. Rozměry šachtice musejí být dostatečně veliké pro případné vyčištění, například pomocí tlakové vody.

Důležité upozornění (platí pro oba způsoby odvodnění):

Veškeré drenážní potrubí musí být před zakrytím štěrkem a následně betonem obaleno speciální geotextilií o min. plošné hmotnosti 200g/m2. Rozmístění drenážního potrubí by nemělo být ve větší vzdálenosti od sebe než 80 cm.

3) Betonáž základové desky

 • Vyrovnání podkladu
 • Instalace kari sítí
 • Měření vodorovnosti a kontrola výšky
 • Vlastní betonáž vrstev

Ztracené bednění se VŽDY provádí až po usazení a připojení bazénu - viz kapitola 5

Pro betonáž desky a její údržbu po provedení betonáže je nutné dodržovat ustanovení ČSN EN 13670 - provádění betonových konstrukcí.

Základovou desku armujte pomocí kari sítě o doporučeném rozměru 100x100x6,umístěné v jedné třetině výšky základové desky. Základovou desku pod technologickou šachtu není nutné armovat.

Výška (tloušťka) betonové desky by měla být cca 20 cm, při betonáži je nutné dodržet maximální rovinu jak základové desky bazénu, tak i základových desek pro šachty. Použitý beton doporučujeme v kvalitě C16/20. Betonáž je nutné provádět velice pečlivě, nejlépe ve dvou krocích pro nutné dodržení maximální vodorovnosti základové desky.

drenáž pod lupou

Základová deska musí být vodorovná v toleranci plus – mínus 2 mm od teoretické vodorovné roviny po celém obvodu bazénu.

Při nedodržení předepsané vodorovnosti se nebude voda přelévat rovnoměrně po celém obvodu bazénu.

Firma ALBIXON nezodpovídá za materiály, technologie ani za postupy použité zhotovitelem stavební přípravy.

Dosažení požadované vodorovnosti základové desky není snadné, proto je vhodné provádět betonáž ve dvou krocích a to:

 • Základní vrstva konstrukčního betonu o tloušťce cca 15cm s kari sítí
 • Finální vrstva o tloušťce cca 5 cm.

Součet vrstev musí být minimálně 20 cm.

Doporučujeme se obrátit na specializované firmy, nejlépe podlahářské, používající např. foukané betony(např. Mixokret) nebo samonivelační betony (např. CemLevel).

Po 48 hodinách od betonáže je nutné nivelitu desky přeměřit.

Naměřené hodnoty je nutno zaznamenat do přiloženého protokolu. U desky není podmínkou její mrazuvzdornost, pokud bude v zimním období již kryta bazénem s vrstvou vody nejméně 50cm.

Pro betonáž a vyrovnání desky však nelze použít směsi na bázi sádry neodolávající vlhkosti (anhydrit).

Pokud se rozhodnete realizovat desku svépomocí, je nutné rozdělit betonáž do dvou kroků:

 1. základní vrstva konstrukčního betonu
 2. finální vrstva

Možné způsoby provedení jsou např.:

1. Betonáž do obvodového bednění

 1. Pečlivě vyrovnat obvodové bednění s horní hranou nejlépe z rovných kovových profilů (čtvercová trubka nebo L profil 50x50mm) – bednění by mělo být srovnané do požadované vodorovnosti +/-2 mm v celém obvodu
 2. Provedení betonáže do obvodového bednění – provedení základové desky viz výše
 3. Stejnými profily rozdělíme plochu na pruhy šířky cca 2m (podle délky stahovací latě). Profily vyrovnáme např. pomocí nivelačního přístroje nebo rotačním laserem s digitální latí a stabilizujeme je např. podbetonováním po 2 m. Přesnost této betonáže ovlivňuje spotřebu samonivelační stěrky použité na finální vyrovnání.
 4. Do takto připraveného bednění provedeme betonáž desky – provedení základové desky viz výše
 5. Na finální vyrovnání povrchu desky lze použít i nemrazuvzdornou samonivelační stěrku a je nutné postupovat dle návodu jejího výrobce. (Stěrky na bázi sádry jsou nevhodné).

2. Dvouvrstvá betonáž

 1. Vyrovnat obvodové bednění s horní hranou nejlépe z rovných kovových profilů (čtvercová trubka nebo L profil 50x50mm)
 2. Provedení betonáže do obvodového bednění – provedení základové desky viz výše
 3. Hrubá betonáž desky o tloušťce nejméně 15cm s vložením kari sítě
 4. Pečlivě vyrovnat bednění pro finální vrstvu – s horní hranou nejlépe z rovných kovových profilů (čtvercová trubka nebo L profil 50x50mm) – bednění by mělo být srovnané do požadované vodorovnosti +/-2 mm v celém obvodu
 5. Následně provést betonáž cementovým potěrem o tloušťce cca 5 cm. Cementový potěr používáme pouze zavlhlý, ze směsi kvalitního betonářského písku a cementu v poměru 13kg cementu 325 na 50 litrů písku. Potěr pečlivě stahujeme latí a uhladíme hladítkem.

3. Použití systémového přípravku LIVETHERM

 1. Vyrovnat obvodové bednění s horní hranou nejlépe z rovných kovových profilů (čtvercová trubka nebo L profil 50x50mm)
 2. Provedení betonáže do obvodového bednění – provedení základové desky viz výše, Tloušťka desky nejméně 18 cm
 3. Na hrubě vybetonovanou desku použít systémový přípravek LIVETHERM sloužící k přesnému zakládání první řady broušených cihel. Přesný postup provedení dle návodu na www.livetherm.cz – stavebně konstrukční část – založení zdiva
 4. Tloušťka vyrovnávacího pásu je v průměru 20 mm a celkový součet (tloušťka betonové desky a vyrovnávacího pásu) musí být 20 cm
 5. Do takto připraveného obvodového pásu provedeme betonáž cementovým potěrem. Cementový potěr používáme pouze zavlhlý, ze směsi kvalitního betonářského písku a cementu v poměru 13kg cementu 325 na 50 litrů písku. Potěr pečlivě stahujeme latí a uhladíme hladítkem.

drenáž řez

Vodorovnost finální vrstvy po dokončení změříme v časovém odstupu minimálně 48 hodin a konečný stav zaznamenáme do přiloženého protokolu.

 • Výškové umístění plochy základové desky musí být stanoveno s ohledem na vnitřní výšku bazénu +2cm (převýšení žlábku a tloušťka dna) +případná tloušťka polystyrenové izolace.
 • Vyzrálá, suchá, hladká a čistá deska je připravena pro položení geotextilie a případné tepelné izolace pod skelet bazénu.

4) Uložení skeletu bazénu a montáž bazénové technologie

Opěrné zdi stavte až po umístění bazénu a zapojení jeho technologie !!

Proveďte kontrolu umístění a orientace bazénu včetně vzdáleností např. od domu nebo šachty. Po připojení již není manipulace se skeletem možná!

 • Položení geotextilie a případné tepelné izolace (je-li součástí smlouvy)
 • Uložení skeletu bazénu do montážního prostoru (v součinnosti s odběratelem)
 • Uložení šachet
 • Instalace čerpadla drenážního kompletu (je-li součástí dodávky)
 • Kompletní instalace bazénové technologie
 • Zkouška těsnosti zavodněním technologie

Uložení skeletu do výkopu je možné provést buď, jeřábem nebo lidmi. Smlouva o dílo obsahuje sjednaný způsob složení a informace o jejich počtu. Jejich přítomnost je nezbytně nutná pro pokračování prací, proto jejich zajištění neodkládejte. Po složení bazénu na místo doporučujeme provést kontrolu umístění a pozice bazénu. Protože manipulace s bazénem před napuštěním vody je v této fázi ještě relativně jednoduchá a možná. Po složení a umístění skeletu bazénu na připravenou základovou desku následuje kompletní instalace a zapojení bazénové technologie, případně drenážního čerpadla. Po dokončení instalačních prací, jsou všechny technologie funkčně prověřeny = provádí se kontrola těsnosti spojů a potrubí provedením takzvaného „zavodnění technologie“ pro tuto zkoušku je nutné zajistit přívod tlakové vody. Po kontrole a přeměření umístění je možné zahájit napouštění vodu z Vašeho zdroje, kdy potřebné množství vody v bazénu je v objemu 4–5 m3 vody (přibližně 20–30 cm vody v bazénu).

5) Obetonování boků bazénu

Opěrné zdi stavte až po umístění bazénu a zapojení jeho technologie !!

Před zahájením betonáže se přesvědčte, že nedošlo ke změně orientace bazénu, jeho umístění a všechny vzdálenosti např. od domu jsou správné.

Před betonáží je nutné rozepřít skelet bazénu vhodným způsobem. Rozepření se provádí z důvodů eliminace případných deformací bazénového skeletu. K deformacím může dojít vlivem neopatrné manipulace s betonem (např. při zasypávání příliš řídkým betonem nebo jeho upěchováním), nebo příliš vysokou hladinou dopouštěné vody. Stěny bazénu se nesmějí deformovat směrem „dovnitř“ ani směrem „ven“, stěna bazénu musí být rovná a svislá. Doporučujeme častou kontrolu kolmosti a rovnost stěn a celkového tvaru bazénu a jeho úhlopříček.

Důrazně doporučujeme vždy použít vnitřní rozepření skeletu. Rozepření provádějte v místech, kde jsou na vnější straně umístěny vyztužovací prvky (žebra). Složení a detail rozepření viz obrázek na následující straně. Při instalaci rozpěr je nutné zamezit poškození vnitřních stěn bazénu - obalením těchto rozpěrných prvků např. geotextilií.

Před započetím vyzdívání a obetonování je nutné veškeré prvky technologie (např. cirkulační trysky, potrubí, armatury apod.), které budou zabetonovány, opatřit vhodnou izolací – například typ MIRELON o tloušťce 10 mm. Zajistíme tím jak tepelnou izolaci technologie, tak umožníte dilataci prvků a omezíte možnost jejich poškození.

Po dokončení výše uvedených příprav je možno začít s postupným vyzdíváním opěrných zdí, které oddělují vrstvy betonu a zeminy. Doporučujeme spojit dno základové desky s vyzdívkou vhodným způsobem. Při vyzdívání je důležité dodržovat dostatečnou vzdálenost mezi opěrnou zdí a vyztužovacími prvky bazénového skeletu a technologické šachty tak, aby bylo možné tento prostor zasypávat tzv. suchým betonem. Suchý beton nikdy nepěchujte! Zamezíte tím vzniku nerovností na stěnách skeletu bazénu.

bednění bazénů před zalitím bazénu do betunu

V průběhu betonování vždy kontrolujte svislost (kolmost) a rovinnost stěn a shodnost úhlopříček skeletu bazénu. Pokud zjistíte jakoukoli odchylku, přerušte betonáž a skelet okamžitě vyrovnejte. V obloucích skeletu doporučujeme zvolit stejný postup, v těchto místech je ale možné provést pouze obetonování o síle cca 20 cm po celém obvodu. Pokud je součástí dodávky i technologická šachta je nutné postupovat výše uvedeným způsobem – šachta musí být obezděna nebo obetonována. Vyzdívání, obetonování provádějte po vrstvách, tak aby výška jedné vrstvy betonu byla max. 30 cm. Po provedení jedné vrstvy vyzdívky, betonáže, následuje další vrstva až po zatuhnutí předchozí vrstvy. V průběhu betonování je nutné dopouštět do bazénu vodu tak, aby hladina vody byla o 10 – 20 cm výše než je vrstva betonu.

Výška převýšení vodní hladiny závisí na plastičnosti použitého betonu. Pro suché betony volíme menší převýšení hladiny, pro mokré větší. Takto postupujte až 5 cm pod dno přelivového žlábku.

Zbývající okolní prostor mezi vyzdívkou a terénem se zasype zeminou = tuto zeminu doporučujeme opatrně pěchovat (hutnit). Nikdy nespojujte pevně skelet bazénu s vyzdívkou v místech ode dna do výšky vyztužovacího prvku skeletu = viz kapitola níže.

Potrubí objednatel uloží při stavebních úpravách nejlépe do dokonale upěchovaného písku bez obsahu kamenů a jílu a drobným pískem bez obsahu jílu a rovněž jej zasype. Je-li potrubí obaleno izolací typ MIRELON o síle stěny min. 10 mm je možné jej i zabetonovat. Je nutné postupovat tak, aby nedošlo k poškození potrubí např. pohybem (sesedáním) nedostatečně upěchovaného podloží a jeho okolí, při pohybech zmrzlé půdy apod. Přes místa uložení potrubí nesmí přejíždět vozidla.

Instalační místo protiproudu doporučujeme nezabetonovávat, ale pouze obsypat pěchovaným pískem.

Postupné betonování bazénu

6) Vyzdívání a kotvení stěn

Vnější hrana přelivového žlábku je vždy o 15 mm vyšší než jeho vnitřní hrana. Toto řešení konstrukce přelivového žlábku zamezuje nadměrnému přelévání bazénové vody ven z bazénu při jeho provozování.

Kotvení stěn

V místech cca 5cm pod přelivovým žlábkem provedeme ukotvení stěn bazénu k betonovému zásypu a vyzdívce. Ukotvení provedete armovacími ocelovými pruty Ø 8mm, které protáhnete otvory v žebrech bazénu = detail na obrázku zachycuje ukotvení boční stěny skeletu bazénu.

Kotvení přelivového žlábku

Dokončení betonáže zbývajících cca 5 cm pod přelivovým žlábkem až po dno přelivového žlábku se provede řidším betonem, který vyplní prostor pod žlábkem. Je nutné dodržet kvalitní podbetonování dna přelivového žlábku v celé ploše, tak aby se přelivový žlábek nedeformoval, nebortil. Je nepřípustné, aby se přelivový žlábek „vyhnul“ směrem ven od skeletu. Jakmile je žlábek kvalitně podbetonován, je možné dopustit vodu i do vlastního žlábku = vodu je možné dopustit do maximální výšky 10 cm ode dna žlábku. Tato výška (10 cm) se opět dobetonuje. Stejným způsobem se postupuje až do konečné výšky podkladního betonu. Výškou podkladního betonu se rozumí jeho niveleta s ohledem na konečnou úpravu okolí skeletu bazénu, tedy je nutné počítat s výškou dlažby, nebo jiného finálního zakončení. V průběhu betonáže stále kontrolujte svislost stěn bazénu.

Upozornění:

Nedoporučujeme provádět pouze betonáž = obetonování skeletu bez obezdívky. Pokud se i přesto rozhodnete skelet bazénu pouze obetonovat, je nutné zamezit případnému prohnutí nebo deformacím skeletu bazénu.

7) Podkladní štěrková vrstva betonové desky

Pod betonovou desku, na které bude umístěn finální povrch okolo bazénu, doporučujeme umístit štěrkové kamenivo frakce 16–32mm. Skelet bazénu po obvodu opatřete ochranou proti poškození – např. jej oblepte páskou MIRELON, která ochrání plášť skeletu před poškozením ostrými předměty a zároveň umožní dilataci skeletu. Technologickou šachtu je možné chránit proti poškození geotextilií.

řez Dlažby

8) Zhotovení podkladové desky pro budoucí dlažbu

Pod podkladovou desku proveďte podsyp vrstvou štěrku frakce 16-32mm o tl. 200 mm. Výška podkladové desky je závislá na výšce konečné nivelety dlažby. Tato deska by měla být monolitická opatřená výztuží pomocí kari sítí. Výška podkladové desky je závislá na výšce vybrané dlažby. Zhotovte finální podkladovou desku pod dlažbu, případné nerovnosti můžete vyrovnat stěrkou. Pokud uvažujete o instalaci zastřešení, je nutné pevné spojení dlažby s podkladní deskou buď podbetonování dlažby, nebo jiným vhodným způsobem. V této fázi je nutné provést i instalaci kotvících prvků (plastových patek) pro bazénové schůdky a propojovacích krabic bazénových světel, pokud jsou tyto předmětem smlouvy o dílo.

V případě finálního dokončení dřevěnými nebo dřevoplastovými terasovými prkny je nutné v místě budoucích kolejí zhustit podkladní hranoly na maximální vzdálenost 20 cm.

Spádování podkladové desky:
Ve vzdálenosti 1m okolo žlábku přelivového bazénu je možné vyspádovat podkladovou desku ve sklonu 1% směrem do bazénu. Tím zamezíte nadměrným ztrátám vody vyšploucháním. V místech s vyšším srážkovým úhrnem toto nedoporučujeme, bazén by byl přeplňován dešťovými srážkami.

9) Příprava terénu a konečná úprava okolí

Před konečnými úpravami bazénového okolí je třeba provést srovnání terénu. Doporučujeme, aby okolní terén byl o minimálně 10 cm níže, než je podkladová deska pro budoucí dlažbu. Tento výškový rozdíl oceníte při údržbě okolí bazénu, například při sekání trávy. Nyní máte vše připraveno pro instalaci dlažby.

V případě, že budete bazén zastřešovat, je nutné dodržet maximální rovinnost dlažby pro budoucí umístění pojezdových prvků bazénového zastřešení.

Gratulujeme Vám, právě jste proměnili svoji zahradu v domácí centrum relaxace a zábavy. Přejeme Vám mnoho krásný chvil a zážitků při využívání našich bazénů a zastřešení. V případě jakýchkoli dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce.

Hotový bazén se zastřešením

Řez č. 1

Stavební ukončení přelivového bazénu

Řez č. 2

Stavební ukončení přelivového bazénu

Zajímají Vás podrobnější informace

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies