Stavební příprava přelivového bazénu

Pro bezproblémové provedení a dokoncení výstavby vašeho nového bazénu s prelivem vcetne jeho príslušenství, jsme pro vás pripravili pruvodce stavební prípravou „krok za krokem“. V následujících krocích Vás provedeme celou stavební prípravou, od prvotního zamerení, vykolíkování prostoru, pres prípravu základové desky až po konecnou úpravu okolí. Dodržíte-li níže uvedená pravidla, nebude pro vás úspešná výstavba bazénu žádným problémem.

Otevřeme si obrazovou přílohu a dáme se do práce?

Stáhnout aktuální návod ve formátu PDF

1) Zaměření a výkop

 • Vykolíkování
 • Vysypání pískem
 • Výkop
 • Příprava pro odvodnění
 • Možnost umístění technologické šachty filtrace
 • Možnost umístění šachty protiproudu

Nechte si písemně potvrdit od stavebního odborníka, zdali je umístění na předpokládaném místě ze stavebního hlediska proveditelné a zdali tam nejsou konfliktní vedení. Příklad výkresu pro výkopové práce:

Rozměry bazénu

Příklad pro přelivový bazén 3 x 6 m

příklad výkresu pro výkopové práce

 

Rozměry výkopu (podkladové desky)

Příklad pro přelivový bazén 3 x 6 m

příklad výkresu pro výkopové práce

Na svém pozemku vyberte vhodné místo pro umístění bazénu. Vyberte si místo s co největším slunečním svitem. Pravděpodobně budete v budoucnosti chtít bazén i zastřešit. Zastřešení má však určité nároky na prostor, a je tedy nutné s tím v návrhu umístění bazénu počítat. Podle velikosti bazénu vykolíkujte prostor pro jeho umístění, obvod bazénu obsypte pískem. Připravovaný vyznačený prostor pro budoucí výkop připravte na každé straně min. o 75 cm větší, než je vnitřní rozměr bazénu. Tento rozměr udáváme proto, aby uložení bazénu do výkopu a následné stavební práce popsané dále ve stavební přípravě proběhly bez problémů.

V případě, že se bazén vyrábí na místě, musí být stavební prostor (výkop) větší min. o 75 cm na každé straně. Pravděpodobně budete v průběhu výstavby bazénu provádět i terénní úpravy okolí, proto vám doporučujeme neodvážet veškerou vytěženou zeminu.

Stavební výkop proveďte o cca 40 cm hlubší, než je vnitřní hloubka bazénu. (viz obrazová příloha: Řez č. 1 a 2 – dokončení stavby).

 

Důležité upozornění:

Za zabezpečení stěn výkopu odpovídá zhotovitel.

Umístění technologických šachet filtrace, protiproudu:

Předmětem smlouvy o dílo mohou být tyto typy technologických šachet:

 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace a protiproudu (Ø 150 výška 120 cm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace (Ø 120 výška 120 cm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci protiproudu (120 x 60 x 80 cm) = d / š / v
 

Zvažte umístění technologické šachty(ať už na kompletní technologii nebo pouze na protiproud), vykolíkujte a připravte místo pro umístění šachty. Výkop pro technologickou šachtu nelze umístit v místech budoucího kolejiště zastřešení. Hloubka výkopu se odvíjí od typu šachty a zahrnuje sílu (tloušťku) základové desky. Při určování hloubky výkopu technologické šachty je třeba počítat s tím, že šachta převyšuje okolní terén. Převýšení technologické šachty je nezbytné budovat včetně víka minimálně o 4 cm (tloušťka víka je 0,8 cm). Viz obrazová příloha - Řez č.1 a 2 - dokončení stavby. Dno šachty se záměrně tepelně

Pokud je součástí dodávky protiproudé zařízení, technologické šachty se umísťují vždy v ose bazénu. Ideální vzdálenost od vnějšího obrysu skeletu bazénu je 50 cm pro využití maximálního výkonu čerpadla protiproudu. Pokud bude protiproud umístěn ve větší vzdálenosti nebo mimo osu skeletu bazénu, bude jeho výkon menší. Pokud je součástí dodávky pouze šachta pro instalaci filtračního zařízení, může být tato šachta umístěna kdekoliv do vzdálenosti 8 m od bazénu.

druhy šachet

Příprava pro umístění bazénové technologie:

Umístit technologii, lze buď v technologické šachtě ALBIXON, v technické místnosti, nebo ve vlastní šachtě. V případě, že zvolíte technologickou místnost (technologickou stěnu) místo technologické šachty, myslete na to, že je k tomuto místu potřeba dovést potrubí od bazénu a s tím jsou spojené prostupy do technologické místnosti a samotné vedení potrubí, které je potřeba vytvořit. Základní prostupy jsou pro sání 2 x 70 mm, výtlak 70 mm. Další možné prostupy jsou pro externí ohřev a to na sání a výtlak. Záleží na potrubí, které je k němu potřebné ale vždy musí být vývod o 20 mm větší než je průměr potřebného potrubí. V případě umístění technologie nad úrovní bazénové hladiny, je potřeba vytvořit revizní (rozpojovací) šachtu, která je potřeba pro vypuštění vody z potrubí na zimní období. Tato revizní šachta by měla mít min. rozměry 500 x 500 mm a hloubku dle vedení potrubí, ale vždy tak, aby bylo možné, v případě potřeby potrubí pohodlně rozpojit. Tato šachta musí být umístěna mezi technologií a sacím ústrojím bazénu a zároveň, musí být rozpojovací šroubení v nejnižším bodě oproti vedenému potrubí, které rozpojuje a to za účelem vytečení vody z potrubí.

Umístění technologických šachet filtrace, protiproudu: Zvažte umístění technologické šachty (ať už na kompletní technologii nebo pouze na protiproud) a připravit výkop pro umístění šachty. Výpočet pro správnou hloubku výkopu pro šachtu a správný schod pod ni (abychom dostali požadovanou výšku konečné nivelety s bazénem), nalezneme o stránku zpět. Výkop pro technologickou šachtu nelze umístit v místech budoucího kolejiště zastřešení. Při určování hloubky výkopu technologické šachty, počítáme s tím, že šachta převyšuje okolní terén. Převýšení technologické šachty je nezbytné budovat včetně víka minimálně o 4 cm (dle místních odtokových podmínek z celé plochy kolem šachty), tomu odpovídá převýšení o 3,2 cm bez víka (tloušťka víka je 0,8 cm). Dno šachty se záměrně tepelně neizoluje, aby šachta byla v zimě „vytápěna“ zemním teplem.

Zároveň s výkopovými pracemi zvažte přivedení odpadní dešťové kanalizace přímo k technologické šachtě. Díky tomuto je pak možné připojit bazénovou technologii rovnou na odpad, čímž získáte větší komfort při bazénové údržbě, při vypouštění vody z filtrace aj.

Pokud je součástí dodávky protiproudé zařízení, technologické šachty se umísťují vždy v ose bazénu na straně, kde jsou vývody z masky protiproudu. Maximální vzdálenost od vnějšího obrysu skeletu bazénu je 2 m. Pokud bude protiproud umístěn mimo osu skeletu bazénu, bude jeho výkon menší. Pokud je součástí dodávky pouze šachta pro instalaci filtračního zařízení, může být tato šachta umístěna dle nákresu výše, avšak minimální vzdálenost od vnější hrany bazénu je 0,5 m.

Pokud je součástí bazénové technologie i tepelné čerpadlo, je potřeba vytvořit výkopovou rýhu o rozměrech min. 200 x 200 mm, a to od technologické šachty, až k místu usazení tepelného čerpadla. Tato rýha musí být vyspádovaná 1,5° (čemuž odpovídá 1,5 cm na 1 m délky) v celé své délce směrem do šachty. Základová deska pod tepelným čerpadlem musí být dostatečně pevná a vodorovná. Vybudujte betonový základ o výšce 300 mm. Rozměry základu by měli být minimálně o 40 mm větší, na každé straně, než jsou vnější rozměry tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo nainstalujte na prostorné slunné místo s dobrým větráním. Jeho poloha musí umožňovat bezproblémovou cirkulaci vzduchu viz. návod k příslušnému tepelnému čerpadlu. Tepelné čerpadlo, svým provozem, může produkovat i značné množství vodního kondenzátu a je tedy nutné, počítat s jeho výskytem a odvodem. Zajistěte, aby po instalaci bylo zařízení ve svislé poloze bez jakéhokoli náklonu. Zařízení neinstalujte na místa, kde je přítomno znečištění, korozivní plyn, kde se shromažďuje špína, nebo spadané listí. Místo instalace, nesmí být blízko hořlavého, nebo výbušného prostředí s obvyklým nebezpečím požáru. Dodržte vzdálenosti od překážek, vždy dle příslušného návodu tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo instalujte do 7,5m od bazénové technologie a do 1 m výškového rozdílu hladiny vody v bazénu a spodní hrany tepelného čerpadla. Při této instalaci nedojde k přílišnému poklesu výkonu oběhového čerpadla a tepelným ztrátám v delším potrubí.

V případě, že budete mít technologickou stěnu, je důležité, aby byla umístěna na vodorovném a dostatečně pevném podkladu. Ze strany vývodů (buď levé, nebo pravé provedení), je nutné nechat minimálně 50 cm prostoru pro napojení a další manipulace. Technologická stěna by měla být v místnosti s omezeným přístupem, aby se nemohli děti, či nepovolané osoby pohybovat kolem technologických částí bez dozoru.

2) Vyrovnání dna výkopu a odvodnění základové desky

 • Vysypání štěrkem
 • Instalace drenážního potrubí
 • Instalace odvodnění

Dno výkopu vyrovnáme vysypáním štěrkem o zrnitosti (frakce) 8 – 16 mm, do výšky 20 cm. Do vrstvy štěrku připravíme nainstalování drenážního potrubí se spádem do místa odvodu vody. Vrstvu štěrku je zapotřebí přiměřeně zhutnit. Drenážní potrubí musí být uloženo s minimálním spádem 1% do místa odvodu vody. Odvodnění podloží základových desek je velmi důležitou součástí stavební přípravy. Srážková, případně spodní voda může způsobit velmi rozsáhlé a nevratné deformace skeletu bazénu, proto musí být podloží základové desky vždy řádně odvodněno ! Náklady na případné odstranění škod vždy převýší cenu instalace odvodnění. Obecně platí: srážková ani spodní voda nikdy nesmí dosáhnout nejvyšší nivelety (hrany) základové desky.

odvodnění

Odvodnění můžete provést dvěma způsoby:

A) Odvodnění pomocí drenážního kompletu:

Pokud je pro odvodnění základových desek použit drenážní komplet (trubka - Ø cca 300 mm + drenážní potrubí - Ø cca 80 mm), musí být dno této trubky minimálně 50 cm pod úrovní konečných nivelet základové desky (tj. min. 50 cm pod úrovní hrany desky). Na dno této trubky nasypte štěrk o zrnitosti 8–16mm. Trubku umístěte a zajistěte v poloze kolmo k základové desce. Drenážní potrubí musí být uloženo ve spádu směrem k této drenážní trubce. Drenážní komplet (trubka) slouží jako jímka pro hromadění vody a musí být opatřena ponorným čerpadlem. Toto čerpadlo se spíná automaticky a musí být nepřetržitě připojeno zemním kabelem ke zdroji elektrického proudu.

B) Odvodnění pomocí drenáží,samospádem (gravitací):

Do štěrku o zrnitosti 8-16 uložíme ve spádu směrem k odvodu vody drenážní potrubí (Ø cca 80 mm). Vložte do systému kontrolní šachtici. Tato šachtice bude v budoucnu sloužit ke kontrole průchodnosti odvodňovacího potrubí. Šachtici nikdy neinstalujte v místech budoucího kolejiště zastřešení. Rozměry šachtice musejí být dostatečně veliké pro případné vyčištění, například pomocí tlakové vody.

 

Důležité upozornění (platí pro oba způsoby odvodnění):

Veškeré drenážní potrubí musí být před zakrytím štěrkem a následně betonem obaleno speciální geotextilií o min. plošné hmotnosti 200g/m2. Rozmístění drenážního potrubí nesmí být ve větší vzdálenosti od sebe než 80 cm.

3) Betonáž základové desky

 • Vyrovnání podkladu
 • Instalace kari sítí
 • Měření vodorovnosti a kontrola výšky
 • Vlastní betonáž vrstev
 

Ztracené bednění se VŽDY provádí až po usazení a připojení bazénu - viz kapitola 5

Pro betonáž desky a její údržbu po provedení betonáže je nutné dodržovat ustanovení ČSN EN 13670 - provádění betonových konstrukcí.

Základovou desku armujte pomocí kari sítě o rozměru 100 x 100 x 6 cm, umístěné v jedné třetině výšky základové desky. Základovou desku pod technologickou šachtu není nutné armovat.

Výšku (tloušťku) betonové desky zvolte cca 20 cm, při betonáži je nutné dodržet maximální rovinu jak základové desky bazénu, tak i základových desek pro šachty. Použijte beton v kvalitě C16/20. Betonáž je nutné provádět velice pečlivě, nejlépe ve dvou krocích, aby byla dodržena maximální vodorovnost základové desky.

drenáž pod lupou

 

Základová deska musí být vodorovná v toleranci +/- 2 mm od teoretické vodorovné roviny po celém obvodu bazénu.
Pokud předepsaná vodorovnost nebude dodržena, voda se nebude přelévat rovnoměrně po celém obvodu bazénu

Firma ALBIXON nezodpovídá za materiály, technologie ani za postupy použité zhotovitelem stavební přípravy..

Dosažení požadované vodorovnosti základové desky není snadné, proto je vhodné provádět betonáž ve dvou krocích a to:

 1. Základní vrstva konstrukčního betonu o tloušťce cca 15cm s kari sítí
 2. Finální vrstva o tloušťce cca 5 cm.
  Součet vrstev musí být minimálně 20 cm.

Obraťte se vždy na specializované firmy, nejlépe podlahářské, používající např. foukané betony (např. Mixokret) nebo samonivelační betony (např. CemLevel).

Po 48 hodinách od betonáže je nutné nivelitu desky přeměřit.

Naměřené hodnoty je nutno zaznamenat do přiloženého protokolu. U desky není podmínkou její mrazuvzdornost, pokud bude v zimním období již kryta bazénem s vrstvou vody nejméně 50cm.

Pro betonáž a vyrovnání desky však nelze použít směsi na bázi sádry neodolávající vlhkosti (anhydrit).

Pokud se rozhodnete realizovat desku svépomocí, je nutné rozdělit betonáž do dvou kroků:

 1. základní vrstva konstrukčního betonu
 2. finální vrstva

Možné způsoby provedení jsou např.:

1. Betonáž do obvodového bednění

 1. Pečlivě vyrovnáme obvodové bednění s horní hranou nejlépe z rovných kovových profilů (čtvercová trubka nebo L profil 50 x 50 mm) – bednění srovnáme do požadované vodorovnosti +/-2 mm v celém obvodu.
 2. Provedeme betonáž do obvodového bednění – provedení základové desky viz výše.
 3. Stejnými profily rozdělíme plochu na pruhy šířky cca 2 m (podle délky stahovací latě). Profily vyrovnáme např. pomocí nivelačního přístroje nebo rotačním laserem s digitální latí a stabilizujeme je např. podbetonováním po 2 m. Přesnost této betonáže ovlivňuje spotřebu samonivelační stěrky použité na finální vyrovnání.
 4. Do takto připraveného bednění provedeme betonáž desky – provedení základové desky viz výše.
 5. Na finální vyrovnání povrchu desky lze použít i nemrazuvzdornou samonivelační stěrku a je nutné postupovat dle návodu jejího výrobce. (Stěrky na bázi sádry jsou nevhodné.)

2. Dvouvrstvá betonáž

 1. Obvodové bednění vyrovnáme s horní hranou nejlépe z rovných kovových profilů (čtvercová trubka nebo L profil 50 x 50 mm).
 2. Provedeme betonáž do obvodového bednění – provedení základové desky viz výše.
 3. Provedeme hrubou betonáž desky o tloušťce nejméně 15 cm s vložením kari sítě.
 4. Pečlivě vyrovnáme bednění pro finální vrstvu – s horní hranou nejlépe z rovných kovových profilů (čtvercová trubka nebo L profil 50 x 50 mm) – srovnáme do požadované vodorovnosti +/-2 mm v celém obvodu.
 5. Následně provedeme betonáž cementovým potěrem o tloušťce cca 5 cm. Cementový potěr používáme pouze zavlhlý ze směsi kvalitního betonářského písku a cementu v poměru 13 kg cementu 325 na 50 litrů písku. Potěr pečlivě stahujeme latí a uhladíme hladítkem.

3. Použití systémového přípravku LIVETHERM

 1. Vyrovnáme obvodové bednění s horní hranou nejlépe z rovných kovových profilů (čtvercová trubka nebo L profil 50 x 50 mm).
 2. Provedeme betonáž do obvodového bednění – provedení základové desky viz výše, tloušťka desky nejméně 18 cm.
 3. Na hrubě vybetonovanou desku použijeme systémový přípravek LIVETHERM sloužící k přesnému zakládání první řady broušených cihel. Přesný postup provedení najdete na www.livetherm.cz – stavebně konstrukční část – založení zdiva.
 4. Tloušťka vyrovnávacího pásu je v průměru 20 mm a celkový součet (tloušťka betonové desky a vyrovnávacího pásu) musí být 20 cm.
 5. Do takto připraveného obvodového pásu provedeme betonáž cementovým potěrem. Cementový potěr používáme pouze zavlhlý ze směsi kvalitního betonářského písku a cementu v poměru 13 kg cementu 325 na 50 litrů písku. Potěr pečlivě stahujeme latí a uhladíme hladítkem.

drenáž řez

Vodorovnost finální vrstvy po dokončení změříme v časovém odstupu minimálně 48 hodin a konečný stav zaznamenáme do přiloženého protokolu.

 • Výškové umístění plochy základové desky musí být stanoveno s ohledem na vnitřní výšku bazénu +2cm (převýšení žlábku a tloušťka dna) +případná tloušťka polystyrenové izolace.
 • Vyzrálá, suchá, hladká a čistá deska je připravena pro položení geotextilie a případné tepelné izolace pod skelet bazénu.

4) Uložení skeletu bazénu a montáž bazénové technologie

 

Opěrné zdi stavte až po umístění bazénu a zapojení jeho technologie !!
Proveďte kontrolu umístění a orientace bazénu včetně vzdáleností např. od domu nebo šachty. Po připojení již není manipulace se skeletem možná!

 • Položení geotextilie a případné tepelné izolace (je-li součástí smlouvy)
 • Uložení skeletu bazénu do montážního prostoru (v součinnosti s odběratelem)
 • Uložení šachet
 • Instalace čerpadla drenážního kompletu (je-li součástí dodávky)
 • Kompletní instalace bazénové technologie
 • Zkouška těsnosti zavodněním technologie

Uložení skeletu do výkopu je možné provést buď za pomoci jeřábu, nebo manuálně. Smlouva o dílo obsahuje sjednaný způsob uložení skeletu a v případě jeho manuálního uložení také informaci o počtu lidí potřebných pro tuto práci. Jejich přítomnost je nezbytně nutná pro pokračování prací, proto jejich zajištění neodkládejte. Po uložení bazénu na místo proveďte kontrolu umístění a pozice bazénu. Protože manipulace s bazénem před napuštěním vody je v této fázi ještě relativně jednoduchá a možná. Po složení a umístění skeletu bazénu na připravenou základovou desku následuje kompletní instalace a zapojení bazénové technologie, případně drenážního čerpadla.

Po dokončení instalačních prací je prověřena funkčnost všech technologií - provádí se kontrola těsnosti spojů a potrubí provedením takzvaného „zavodnění technologie“, pro tuto zkoušku je nutné zajistit přívod tlakové vody. Po kontrole a přeměření umístění je možné zahájit napouštění vodou z vašeho zdroje, kdy potřebné množství vody v bazénu je v objemu 4–5 m3 vody (přibližně 20–30 cm vody v bazénu).
 

Je nutné provést následné práce a to minimálně dle bodu 5 a 6 stavební přípravy, aby nedošlo k poškození bazénu (přívalový déšť, sesuv stěny výkopu a pod.)

5) Obetonování boků bazénu

 

Opěrné zdi stavte až po umístění bazénu a zapojení jeho technologie !!
Před zahájením betonáže se přesvědčte, že nedošlo ke změně orientace bazénu, jeho umístění a všechny vzdálenosti např. od domu jsou správné.

Před betonáží je nutné rozepřít skelet bazénu vhodným způsobem. Rozepření se provádí z důvodu eliminace případných deformací bazénového skeletu. K deformacím může dojít vlivem neopatrné manipulace s betonem (např. při zasypávání příliš řídkým betonem nebo jeho upěchováním) nebo příliš vysokou hladinou dopouštěné vody. Stěny bazénu se nesmějí deformovat směrem dovnitř ani směrem ven, stěna bazénu musí být rovná a svislá. Provádějte častou kontrolu kolmosti, rovnost stěn a celkového tvaru bazénu i jeho úhlopříček.

Vždy použijte vnitřní rozepření skeletu. Rozepření provádějte v místech, kde jsou na vnější straně umístěny vyztužovací prvky (žebra). Složení a detail rozepření viz obrázek na následující straně. Při instalaci rozpěr je nutné zamezit poškození vnitřních stěn bazénu obalením těchto rozpěrných prvků např. geotextilií.

Před započetím vyzdívání a obetonování je nutné veškeré prvky technologie (např. cirkulační trysky, potrubí, armatury apod.), které budou zabetonovány, opatřit vhodnou izolací – například typ MIRELON o tloušťce 10 mm. Zajistíme tím jak tepelnou izolaci technologie, tak umožníme dilataci prvků a omezíme možnost jejich poškození.

Po dokončení výše uvedených příprav je možno začít s postupným vyzdíváním opěrných zdí, které oddělují vrstvy betonu a zeminy. Doporučujeme spojit dno základové desky s vyzdívkou vhodným způsobem. Při vyzdívání je důležité dodržovat dostatečnou vzdálenost mezi opěrnou zdí a vyztužovacími prvky bazénového skeletu a technologické šachty tak, aby bylo možné tento prostor zasypávat tzv. suchým betonem.Suchý beton nikdy nepěchujte! Zamezíte tím vzniku nerovností na stěnách skeletu bazénu.

bednění bazénů před zalitím bazénu do betunu

V průběhu betonování vždy kontrolujte svislost (kolmost) a rovinnost stěn a shodnost úhlopříček skeletu bazénu. Pokud zjistíte jakoukoli odchylku, přerušte betonáž a skelet okamžitě vyrovnejte. V obloucích skeletu zvolte vždy stejný postup, v těchto místech je ale možné provést pouze obetonování o síle cca 20 cm po celém obvodu. Pokud je součástí dodávky i technologická šachta je nutné postupovat výše uvedeným způsobem – šachta musí být obezděna nebo obetonována. Vyzdívání, obetonování provádějte po vrstvách, tak aby výška jedné vrstvy betonu byla max. 30 cm. Po provedení jedné vrstvy vyzdívky, betonáže, následuje další vrstva až po zatuhnutí předchozí vrstvy. V průběhu betonování je nutné dopouštět do bazénu vodu tak, aby hladina vody byla o 10 – 20 cm výše než je vrstva betonu.

Výška převýšení vodní hladiny závisí na plastičnosti použitého betonu. Pro suché betony volíme menší převýšení hladiny, pro mokré větší. Takto postupujte až 5 cm pod dno přelivového žlábku.

Zbývající okolní prostor mezi vyzdívkou a terénem se zasype zeminou. Tuto zeminu pěchujte (hutňete) opatrně. Nikdy nespojujte pevně skelet bazénu s vyzdívkou v místech ode dna do výšky vyztužovacího prvku skeletu - viz kapitola níže.

Potrubí objednatel uloží při stavebních úpravách nejlépe do dokonale upěchovaného písku bez obsahu kamenů a jílu a drobným pískem bez obsahu jílu jej rovněž zasype (krytí pískového lože min. 10 cm). Je-li potrubí obaleno izolací typu MIRELON o síle stěny min. 10 mm je možné jej i zabetonovat. Je nutné postupovat tak, aby nedošlo k poškození potrubí např. pohybem (sesedáním) nedostatečně upěchovaného podloží a jeho okolí, při pohybech zmrzlé půdy apod. Přes místa uložení potrubí nesmějí přejíždět vozidla.

Místo instalace protiproudu nezabetonovávejte, ale pouze obsypejte pěchovaným pískem.

Postupné betonování bazénu

Betonování technologické šachty (je-li součástí smlouvy o dílo)

Pokud je součástí dodávky i technologická šachta, je nutné ji obezdít, nebo obetonovat. Spodní část technologické šachty, je nutné ukotvit betonem a následně obetonovat v tloušťce cca 15cm až vrchnímu plastovému límci, který musí být zabetonován v podkladové desce pro finální povrch. Technologickou šachtu je možné chránit proti poškození geotextilií. Je nezbytné dle místních podmínek (střídání stínu a slunce apod.) odizolovat vnitřní plochu víka šachty polystyrenem o síle min. 3 cm.

Touto izolací bude zabráněno srážením vlhka na vnitřní straně víka. Vnitřní prostor šachty by měl být suchý, odvětrávaný. Víko šachty za tímto účelem podložte, aby mezi hranou stěny šachty a pod víkem mohl proudit vzduch. Tato opatření jsou povinností uživatele s ohledem na místní podmínky ve kterých se šachta nachází (střídání stínu a slunce, okolní vlhko apod.). Potrubí kolem technologické šachty musí být uloženo do písčitého lože, díky kterému se vyrovnají případné tlaky na potrubí. Písčité lože musí být od potrubní průchodky do technologické šachty až k vyústění potrubí z thermokonstrukce.

6) Vyzdívání a kotvení stěn

Vnější hrana přelivového žlábku je vždy o 15 mm vyšší než jeho vnitřní hrana. Toto řešení konstrukce přelivového žlábku zamezuje nadměrnému přelévání bazénové vody ven z bazénu při jeho provozování.

Kotvení stěn

V místech cca 5 cm pod přelivovým žlábkem provedeme ukotvení stěn bazénu k betonovému zásypu a vyzdívce. Ukotvení provedeme armovacími ocelovými pruty (Ø 8 mm), které protáhneme otvory v žebrech bazénu. Detail na obrázku zachycuje ukotvení boční stěny skeletu bazénu.

Kotvení přelivového žlábku

Dokončení betonáže zbývajících cca 5 cm pod přelivovým žlábkem až po dno přelivového žlábku se provede řidším betonem, který vyplní prostor pod žlábkem. Je nutné dodržet kvalitní podbetonování dna přelivového žlábku v celé ploše, tak aby se přelivový žlábek nedeformoval, nebortil. Je nepřípustné, aby se přelivový žlábek ohnul směrem ven od skeletu. Jakmile je žlábek kvalitně podbetonován, je možné dopustit vodu i do vlastního žlábku.

Vodu je možné dopustit do maximální výšky 10 cm ode dna žlábku. Tato výška (10 cm) se opět dobetonuje. Stejným způsobem se postupuje až do konečné výšky podkladního betonu. Výškou podkladního betonu se rozumí jeho niveleta s ohledem na konečnou úpravu okolí skeletu bazénu, je tedy nutné počítat s výškou dlažby nebo jiného finálního zakončení. V průběhu betonáže stále kontrolujeme svislost stěn bazénu.

 

Upozornění:

Neprovádějte však pouze betonáž = obetonování skeletu bez obezdívky. Pokud se i přesto rozhodnete skelet bazénu pouze obetonovat, je nutné zamezit případnému prohnutí nebo deformacím skeletu bazénu.

7) Podkladní štěrková vrstva betonové desky

Pod betonovou desku, na které bude umístěn finální povrch okolo bazénu, umístěte štěrk (frakce 16–32 mm). Skelet bazénu po obvodu opatřete ochranou proti poškození – např. jej oblepte páskou

MIRELON, která ochrání plášť skeletu před poškozením ostrými předměty a zároveň umožní dilataci skeletu. Technologickou šachtu je možné chránit proti poškození geotextilií.

řez Dlažby

8) Zhotovení podkladové desky pro budoucí dlažbu

Pod podkladovou desku proveďte podsyp vrstvou štěrku (frakce 16-32 mm) o tloušťce 200 mm. Výška podkladové desky je závislá na výšce konečné nivelety dlažby. Tato deska by měla být monolitická opatřená výztuží pomocí kari sítí. Výška podkladové desky je závislá na výšce vybrané dlažby. Zhotovte finální podkladovou desku pod dlažbu, případné nerovnosti můžete vyrovnat stěrkou. Pokud uvažujete o instalaci zastřešení, je nutné pevné spojení dlažby s podkladní deskou buď podbetonováním dlažby, nebo jiným vhodným způsobem. V této fázi je nutné provést i instalaci kotvících prvků (plastových patek) pro bazénové schůdky a propojovacích krabic bazénových světel, pokud jsou tyto předmětem smlouvy o dílo.

V případě finálního dokončení dřevěnými nebo dřevoplastovými terasovými prkny je nutné v místě budoucích kolejí zhustit podkladní hranoly na maximální vzdálenost 20 cm.

Spádování podkladové desky:
Ve vzdálenosti 1 m okolo žlábku přelivového bazénu je možné vyspádovat podkladovou desku ve sklonu 1 % směrem do bazénu. Tím zamezíte nadměrným ztrátám vody vyšploucháním. V místech s vyšším srážkovým úhrnem toto neprovádějte, bazén by byl přeplňován dešťovými srážkami.

9) Příprava terénu a konečná úprava okolí

Před konečnými úpravami bazénového okolí je třeba provést srovnání terénu. Položte okolní terén minimálně o 10 cm níže, než je podkladová deska pro budoucí dlažbu. Tento výškový rozdíl oceníte při údržbě okolí bazénu, například při sekání trávy. Nyní máte vše připraveno pro instalaci dlažby. V případě, že budete bazén zastřešovat, je nutné dodržet maximální rovinnost dlažby pro budoucí umístění pojezdových prvků bazénového zastřešení.

Gratulujeme vám, právě jste proměnili svoji zahradu v domácí centrum relaxace a zábavy. Přejeme vám mnoho krásných chvil a zážitků při využívání našich bazénů a zastřešení. V případě jakýchkoli dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce.

Hotový bazén se zastřešením

Řez č. 1

Stavební ukončení přelivového bazénu 120 cm

Řez č. 2

Stavební ukončení přelivového bazénu 150 cm

 

Odeslat poptávku!

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies