Stavební příprava přelivového bazénu ALBISTONE® QBIG plus

Pro bezproblémové provedení stavební přípravy
a dokončení výstavby Vašeho nového bazénu
ALBISTONE® QBIG plus s jeho příslušenstvím,
jsme pro Vás připravili průvodce stavební přípravou
„krok za krokem“.

Stáhnout aktuální návod ve formátu PDF

V následujících krocích Vás provedeme celou stavební přípravou od prvotního zaměření a vykolíkování prostoru, přes přípravu základové desky až po konečnou úpravu okolí.

Pokud si pozorně pročtete a dodržíte níže uvedená doporučení, nebude pro Vás provedení stavební přípravy a dokončení výstavby bazénu velkým problémem.

Stavební práce mají zásadní vliv na konečnou kvalitu celého bazénu. Dbejte prosím na dobrý výběr stavební firmy a hlídejte si postup a kvalitu jejich práce.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

Pro snažší kontrolu jsme pro Vás na začátku každé kapitoly vytvořili jednoduchý checklist, díky kterému si můžete dělat průběžnou kontrolu prací krok po kroku.

1 Zaměření a výkop

 1. Vykolíkování a vyznačení tvaru bazénu.
 2. Provedení výkopu a zajištění obvodových stěn.
 3. Příprava pro umístění bazénové technologie.
 4. Příprava pro odvodnění základové desky.

Pro správné rozměry výkopu vycházejte vždy ze schematického výkresu, který je součástí smlouvy o dílo.

Nechte si písemně potvrdit od stavebního odborníka, zdali je umístění na předpokládaném místě ze stavebního hlediska proveditelné a zdali tam nejsou konfliktní vedení.

Šíře a délka výkopu pro bazén

Šíře a délka výkopu pro bazén, v případě uložení bazénu jeřábem = +50 cm na každou stranu od vnějšího rozměru bazénu. Vnější rozměry jsou i s připočtenou šířkou Thermokonstrukce. Na půdorysném zobrazení na další stránce jsou tyto rozměry pod body S1 a D1.

Výkopy sériových bazénů Vnější rozměr bazénu Rozměr výkopu
Bazén QBIG plus - 3 x 6 m 3,5 x 6,5 m 4,5 x 7,5 m
Bazén QBIG plus - 3,5 x 7 m 4 x 7,5 m 5 x 8,5 m
Bazén QBIG plus - 4 x 8 m 4,5 x 8,5 m 5,5 x 9,5 m

Šíře a délka výkopu pro technologické šachty

Šíře a délka výkopu pro technologické šachty = +60 cm od vnějšího průměru šachty, nebo její vnější šířky a délky.

Příklad: Vnější průměr šachty 126,5 cm
  Rozměr výkopu 186,5 x 186,5 cm

Půdorys výkopu pro bazén a technologickou šachtu
jednotky v mm

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

TL Tloušťka stěn | D Vnitřní délka | S Vnitřní šířka | D1 Vnější délka (pro výkop) | S1 Vnější šířka (pro výkop) | D2 Délka výkopu | S2 Šířka výkopu | T Průměr šachty | ST Šíře výkopu šachty | TP Tepelné čerpadlo

  D2 S2
Bazén QBIG plus - 3 x 6 m 7500 4500
Bazén QBIG plus - 3,5 x 7 m 8500 5000
Bazén QBIG plus - 4 x 8 m 9500 5500
  ST
Šachta průměr 1200 1865
Šachta průměr 1500 2165
  Šířka výkopu Délka výkopu
Šachta průměr protiproudu 1300 2000

Hloubka výkopu a její výpočet.

Hloubky výkopu a následného schodu pro usazení technologické šachty, získáme pomocí dvou jednoduchých výpočtů, kdy jako první musíme určit celkovou hloubku výkopu a následně můžeme vypočítat správnou velikost schodu pro uložení technologické šachty. Nezapomeňte na správné zanesení rozdílu od vzrostlého terénu. Tímto rozměrem řešíte přímo finální výšku kompletní stavby bazénu, tak je potřeba myslet na všechny stavební kroky s dokončovacími pracemi kolem bazénového tělesa (vyšší dlažba, zapuštění bazénu níže, atd.).
Níže jsou výsledky výpočtu s dosazením výrobcem daných hodnot. V případě, že by jste chtěli bazén zapouštět nebo naopak nechat hranu vysunutou nad úroveň terénu je potřeba s tímto rozdílem počítat.

  Pro bazény s hloubkou 1200 Pro bazény s hloubkou 1500
Hloubka výkopu V 1656 mm 1956 mm
Schod pod technologickou šachtu E 83 mm 383 mm
Schod pod samostatnou šachtu na protiproud 500 mm 800 mm
Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

Horní okraj technologické šachty usaďte minimálně o 40mm nad finálním povrchem, který bude kolem bazénu (v případě že budete mít zastřešení, tak dejte pozor na to, aby nedošlo ke kolizi s přejezdem čela zastřešení). Uvedené je z důvodu ochrany šachty před srážkovou vodou. V případě, že nebudete chtít šachtu nad úroveň finálního povrchu, tak musí být kolem šachty provedené dostačující odvodnění srážkové vody. Pro správné usazení technologické šachty je důležitá výška podkladového schodu (E).

Informační výpočet

Jak vypočítat celkovou hloubku výkopu a jaké hodnoty k tomu potřebujeme?

 • V je hloubka výkopu
 • A1 je štěrkové lože = 200 mm*
 • A2 je základová betonová deska = 200 mm*
 • B je expandovaný polystyren = 30 mm
 • C1 je tloušťka dna = 8 mm nebo 6 mm
 • C2 je hloubka bazénu
 • C3 je převýšení přelivového žlabu = 18 mm**
 • U je rozdíl od vzrostlého terénu (dlažba, kamenný koberec, zapuštění bazénu, ...) = +-U

Výpočet celkové hloubky výkopu
V = A1 + A2 + B + C1 + C2 + C3 +(+-U)
Po dosazení do vzorečku:
V = 200 + 200 + 30 + 8 + C2 + 18 +(+-U)
V = 456 + C2 +(+-U)

Jak vypočítat potřebnou výšku schodu pro usazení šachty a jaké hodnoty k tomu potřebujeme?

 • V je hloubka výkopu
 • F je výrobcem dané převýšení technologické šachty = 40 mm*
 • A1 je štěrkové lože = 200 mm*
 • A2 je základová betonová deska = 200 mm*
 • D je hloubka šachty technologie (1213 mm)/protiproudu (796 mm)

Výpočet schodu pro usazení technolgické šachty
E = (V + F) - (A1 + A2 + D)
Po dosazení do vzorečku:
E = (V + 40) - (200 + 200 + 1213)
E = (V + 40) - 1613

*  Výrobcem dané hodnoty
**  Výška výsledného převýšení žlabu, je přímo závislá na správném rozepření, kvalitě a přesnosti ostatních stavebních prací.

1. Vykolíkování a vyznačení tvaru bazénu.

Podle velikosti bazénu si vykolíkujeme prostor pro umístění bazénu, obvod bazénu si obsypeme pískem. Veškeré rozměření a určení polohy bazénu provádějte s co největší pečlivostí a s ohledem na dokončovací práce bazénu (dlažba atd.).

2. Provedení výkopu a zajištění obvodových stěn.

Provedení výkopu a zajištění obvodových stěn jámy (je-li, kvůli geologickým podmínkám potřebné), by měla provádět pouze odborná firma. Vytěžená zemina se dá použít i na terénní úpravy okolí, proto s většinou můžete počítat a není ji z toho důvodu nutné odvážet. Úpravy okolí se provádějí s ohledem na nové těleso bazénu, nejsou vždy potřeba.

 

Důležité upozornění:

Za zabezpečení stěn výkopu odpovídá zhotovitel.

3. Příprava pro umístění bazénové technologie.

Umístit technologii, lze buď v technologické šachtě ALBIXON, v technické místnosti, nebo ve vlastní šachtě.

V případě, že zvolíte technologickou stěnu místo technologické šachty, myslete na to, že je k tomuto místu potřeba dovést potrubí od bazénu a s tím jsou spojené prostupy do technologické místnosti a samotné vedení potrubí, které je potřeba vytvořit. Základní prostupy jsou pro sání 2 x 70 mm, výtlak 70 mm. Další možné prostupy jsou pro externí ohřev a to na sání a výtlak. Záleží na potrubí, které je k němu potřebné ale vždy musí být vývod o 20 mm větší než je průměr potřebného potrubí. V případě umístění technologie nad úrovní bazénové hladiny, je potřeba vytvořit revizní (rozpojovací) šachtu, která je potřeba pro vypuštění vody z potrubí na zimní období. Tato revizní šachta by měla mít min. rozměry 500 x 500 mm a hloubku dle vedení potrubí, ale vždy tak, aby bylo možné, v případě potřeby potrubí pohodlně rozpojit. Tato šachta musí být umístěna mezi technologií a sacím ústrojím bazénu a zároveň, musí být rozpojovací šroubení v nejnižším bodě oproti vedenému potrubí, které rozpojuje a to za účelem vytečení vody z potrubí.

Umístění technologických šachet filtrace, protiproudu:
Zvažte umístění technologické šachty (ať už na kompletní technologii nebo pouze na protiproud) a připravit výkop pro umístění šachty. Výpočet pro správnou hloubku výkopu pro šachtu a správný schod pod ni (abychom dostali požadovanou výšku konečné nivelety s bazénem), nalezneme o stránku zpět. Výkop pro technologickou šachtu nelze umístit v místech budoucího kolejiště zastřešení. Při určování hloubky výkopu technologické šachty, počítáme s tím, že šachta převyšuje okolní terén.

Převýšení technologické šachty je nezbytné budovat včetně víka minimálně o 4 cm (dle místních odtokových podmínek z celé plochy kolem šachty), tomu odpovídá převýšení o 3,2 cm bez víka (tloušťka víka je 0,8 cm). Dno šachty se záměrně tepelně neizoluje, aby šachta byla v zimě „vytápěna“ zemním teplem.

Zároveň s výkopovými pracemi zvažte přivedení odpadní dešťové kanalizace přímo k technologické šachtě. Díky tomuto je pak možné připojit bazénovou technologii rovnou na odpad, čímž získáte větší komfort při bazénové údržbě, při vypouštění vody z filtrace aj.

Pokud je součástí dodávky protiproudé zařízení, technologické šachty se umísťují vždy v ose bazénu.
Maximální vzdálenost od vnějšího obrysu skeletu bazénu je 2000 mm. Pokud bude protiproud umístěn mimo osu skeletu bazénu, bude jeho výkon menší. Pokud je součástí dodávky pouze šachta pro instalaci filtračního zařízení, může být tato šachta umístěna kdekoliv do vzdálenosti 8000 mm, avšak minimální vzdálenost od vnější hrany bazénu je 500 mm.

Pokud je součástí bazénové technologie i tepelné čerpadlo, je potřeba vytvořit výkopovou rýhu o rozměrech min. 200 x 200 mm, a to od technologické šachty, až k místu usazení tepelného čerpadla. Tato rýha musí být vyspádovaná 1,5° (čemuž odpovídá 1,5 cm na 1 m délky) v celé své délce směrem do šachty. Základová deska pod tepelným čerpadlem musí být dostatečně pevná a vodorovná. Vybudujte betonový základ o výšce 600 mm. Rozměry základu by měli být minimálně o 40 mm větší, na každé straně, než jsou vnější rozměry tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo nainstalujte na prostorné slunné místo s dobrým větráním. Jeho poloha musí umožňovat bezproblémovou cirkulaci vzduchu viz. návod k příslušnému tepelnému čerpadlu. Tepelné čerpadlo, svým provozem, může produkovat i značné množství vodního kondenzátu a je tedy nutné, počítat s jeho výskytem a odvodem. Zajistěte, aby po instalaci bylo zařízení ve svislé poloze bez jakéhokoli náklonu. Zařízení neinstalujte na místa, kde je přítomno znečištění, korozivní plyn, kde se shromažďuje špína, nebo spadané listí. Místo instalace, nesmí být blízko hořlavého, nebo výbušného prostředí s obvyklým nebezpečím požáru. Dodržte vzdálenosti od překážek, vždy dle příslušného návodu tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo instalujte do 7,5m od bazénové technologie a do 1 m výškového rozdílu hladiny vody v bazénu a spodní hrany tepelného čerpadla. Při této instalaci nedojde k přílišnému poklesu výkonu oběhového čerpadla a tepelným ztrátám v delším potrubí.

V případě, že budete mít technologickou stěnu, je důležité, aby byla umístěna na vodorovném a dostatečně pevném podkladu. Ze strany vývodů (buď levé, nebo pravé provedení), je nutné nechat minimálně 50 cm prostoru pro napojení a další manipulace.

Technologická stěna by měla být v místnosti s omezeným přístupem, aby se nemohli děti, či nepovolané osoby pohybovat kolem technologických částí bez dozoru."

Předmětem smlouvy o dílo mohou být tyto typy technologických šachet:

 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace (Ø 120 výšky 120 cm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace a protiproudu (Ø 150 výška 120 cm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci protiproudu (120 x 60 x 80 cm) = d / š / v
Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

4. Příprava pro odvodnění základové desky

Uvedený bod je velice důležitý, proto mu prosím věnujte víc pozornosti. Základová deska musí být trvale odvodněna. Pro správné odvodnění základové desky, je potřeba instalovat pod základovou desku drenážní komplet, společně s ponorným čerpadlem trvale připojeným ke zdroji el. proudu. Více v kapitole 4.

Požádejte stavební firmu o ideální řešení odvodnění základové desky bazénu a případných šachet. Dejte ale pozor, aby bylo počítáno nejen s vodou spodní ale i se srážkovou, která může mít stejný negativní vliv na celý skelet bazénu jako voda spodní.

2. Vyrovnání dna výkopu a odvodnění základové desky

1. Instalace drenážního kompletu (šachtice) 1. Fáze.

Jako šachtice se používá trubka o průměru cca 30 cm umístěná svisle. Dno této trubky, musí být minimálně 50 cm pod úrovní konečných nivelet bazénové základové desky. Na dno této trubky nasypte štěrk zrnitosti (frakce) 8-16. Trubku umístěte a zajistěte v poloze kolmo k základové desce. Drenážní komplet (trubka) slouží jako jímka pro hromadění spodních a srážkových vod a musí být opatřena ponorným čerpadlem. Toto čerpadlo se musí spínat automaticky, při zvýšení hladiny vody v drenážním kompletu a musí být nepřetržitě připojeno zemním kabelem ke zdroji el. proudu. Přívodní kabel, musí být přiveden z domovního rozvaděče, nesmí být zapojen přes rozvaděč v technologické šachtě. Zde je potřeba počítat s tím, že odčerpávaná voda bude muset být někam odvedena. Dejte pozor, aby se Vám odčerpaná voda nedostala zpět pod bazén. Ke komplexu odvodnění základové desky bazénu je nezbytné zhotovit odvodnění bezprostředního přilehlého okolí nad základovou deskou po celém obvodu bazénu. Takto zhotovená obvodová drenáž se napojí do drenážní šachtice (uložení obvodové drenáže do 10cm nad základovou deskou). Obvodová drenáž musí být uložena výhradně v drti a nesmí být obetonována.

2. Vysypání štěrkem a instalace drenážního potrubí 2. Fáze.

Dno výkopu vyrovnáme vysypáním štěrkem zrnitosti (frakce) 8-16 a výšce cca 10 cm. Do vrstvy štěrku připravíme drenážní potrubí ø 80 mm se spádem do místa odvodu vody. Drenážní potrubí, musí být uloženo s minimálním spádem 1%, do místa odvodu vody. Rozmístění drenážního potrubí, by nemělo být ve větší vzdálenosti od sebe než 80 cm.

3. Finální zasypání štěrkem 3. Fáze

Na připravené dno, s cca 10 cm vrstvou štěrku, nasypeme další vrstvu o cca 10 cm. Tyto vrstvy štěrku je zapotřebí přiměřeně zhutnit, ale pozor, aby nedošlo k poškození drenážního potrubí.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

Důležité upozornění:
Odvodnění základových desek, je velmi důležitou součástí stavební přípravy. Srážková, případně spodní voda může způsobit velmi rozsáhlé deformace skeletu bazénu, tedy základová deska musí být odvodněna. Pokud místo pro uložení bazénu vykazuje svažitost, případně jílovité podloží zjištěné při započetí výkopových prací (zvýšená pravděpodobnost spodní vody a jejího tlaku na těleso bazénu), doporučujeme Vám vyhotovení geologického průzkumu pro zakládání staveb. V návaznosti na výsledek Vám doporučujeme přijmout rozšířená stavební a odvodňovací opatření ve vztahu k danému místu, která budou řešena mimo drenážní systém bazénu.

Na poškození bazénu způsobeném nedostatečnou nebo nekvalitní stavební přípravou se nevztahuje právo z vadného plnění. Proto je důležité kontrolovat průběžně stavební firmu a jejich postupy. Doporučujeme provádět pravidelnou fotodokumentaci všech stavebních kroků.

3. Betonáž základové desky

1. Vyrovnání podkladu a první vrstva betonu.

Poslední kontrola vysypaného výkopu a první vrstva betonu cca 10 cm.

2. Instalace kari sítí a příprava pro armovací drážku.

Základovou desku pod bazén armujte pomocí kari sítě o rozměru 6mm (průměr) drátů v síti 10 x 10 cm (oka). Základovou desku pod technologickou šachtu, není nutné armovat. Nyní již myslete na propojení základové desky a Thermokonstrukce na bazénovém skeletu a proveďte k tomu potřebné kroky. Vytvořte armovací drážky, do kterých v dalších krocích budete instalovat svislé armování skrz Thermokonstrukci. Vnitřní hrana armovací drážky, by měla být vzdálena o 7,5 cm od vnitřní hrany bazénového skeletu a to po celém obvodu bazénu.

3. Druhá vrstva betonu a příprava pro finální vrstvu.

Nyní na položené kari sítě dejte druhou vrstvu betonu o síle cca 5 cm. Poté, si změříme skutečnou výšku betonového základu a dle naměřených hodnot, si připravíme velikost bednění, na požadovanou výšku. V případě ideálního stavu, tedy na dalších 5 cm (do celkové minimální výšky 20 cm). Požadovaná rovinnost základové desky je +/- 2mm v celé ploše.

4. Finální vrstva betonu.

Vybetonujeme finální vrstvu, pro tuto vrstvu jsou ideální samonivelační betony (např. CemLevel).

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG
  A A1
Bazén QBIG plus - 3 x 6 m 3,35 m 6,35 m
Bazén QBIG plus - 3,5 x 7 m 3,85 m 7,35 m
Bazén QBIG plus- 4 x 8 m 4,35 m 8,35 m
Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

Pokud se rozhodnete realizovat desku svépomocí, je nutné rozdělit betonáž do dvou kroků:

 1. Základní vrstva konstrukčního betonu
 2. Finální vrstva

Možné způsoby provedení jsou např.:

Varianta 1 - Betonáž do obvodového bednění

 1. Pečlivě vyrovnat obvodové bednění s horní hranou nejlépe z rovných kovových profilů (čtvercová trubka nebo L profil 5 x 5 cm) – bednění by mělo být srovnané do požadované vodorovnosti +/- 2 mm v celém obvodu.
 2. Provedení betonáže do obvodového bednění – provedení základové desky viz výše.
 3. Stejnými profily rozdělíme plochu na pruhy šířky cca 2 m (podle délky stahovací latě). Profily vyrovnáme např. pomocí nivelačního přístroje, nebo rotačním laserem s digitální latí a stabilizujeme je např. podbetonováním po 2 m. Přesnost této betonáže ovlivňuje spotřebu samonivelační stěrky použité na finální vyrovnání.
 4. Do takto připraveného bednění provedeme betonáž desky – provedení základové desky viz výše.
 5. Na finální vyrovnání povrchu desky lze použít i nemrazuvzdornou samonivelační stěrku a je nutné postupovat dle návodu jejího výrobce. Stěrky na bázi sádry jsou nevhodné.

Varianta 2 - Dvouvrstvá betonáž

 1. Vyrovnat obvodové bednění s horní hranou nejlépe z rovných kovových profilů (čtvercová trubka nebo L profil 5 x 5 cm).
 2. Provedení betonáže do obvodového bednění – provedení základové desky viz výše.
 3. Hrubá betonáž desky o tloušťce nejméně 15 cm s vložením kari sítě.
 4. Pečlivě vyrovnat bednění pro finální vrstvu – s horní hranou nejlépe z rovných kovových profilů (čtvercová trubka nebo L profil 5 x 5 cm) – bednění by mělo být srovnané do požadované vodorovnosti +/- 2 mm v celém obvodu.
 5. Následně provést betonáž cementovým potěrem o tloušťce cca 5 cm. Cementový potěr používáme pouze zavlhlý, ze směsi kvalitního betonářského písku a cementu v poměru 13kg cementu 325 na 50 litrů písku. Potěr pečlivě stahujeme latí a uhladíme hladítkem.

Pro betonáž základové desky používejte beton kvality C16/20

Vodorovnost finální vrstvy po dokončení změříme v časovém odstupu minimálně 48 hodin a konečný stav zaznamenáme do přiloženého protokolu (PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA O PŘEMĚŘENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY PRO BAZÉN). V případě, že není konečný stav v požadovaných limitech vodorovnosti, musí dojít k úpravě stavební desky a to tak, aby limity splňovala.

4. Náhlášení stavební připravenosti

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

5. Uložení skeletu bazénu a montáž bazénové technologie

1. Kontrola výkopu a drenážního kompletu pro instalaci bazénu - 1. Fáze

Kontrola základové desky a připraveného drenážního kompletu případné položení polystyrenových desek, jsou-li součástí smlouvy. Vhodná skladba polystyrenových desek je přílohou stavební přípravy.

2. Pokládka polystyrenových desek jsou-li součástí smlouvy - 2. Fáze.

Položení polystyrenových desek pod bazén (jsou-li součástí smlouvy), nebo kontrola správnosti uložení desek odběratelem, nebo stavební firmou.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG
Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG
Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG
Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

3. Vložení skeletu bazénu do výkopu (v součinnosti s dodavatelem) - 3. Fáze.

Vložení skeletu bazénu, dle místních podmínek (jeřáb, lidé). Pokud je dle znění smlouvy o dílo domluveno, že je na složení a vložení bazénu do výkopu potřebná fyzická pomoc, zajistěte potřebný domluvený počet lidí. Po vložení si zkontrolujte správnost umístění a dejte našim lidem ihned vědět, kdyby se Vám umístění nezdálo. Po uložení do výkopu a odsouhlasení umístění začněte napouštět vodu do bazénu pro zatížení (cca 300 mm).

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

4. Vložení technologických šachet do výkopu.

Vložení technologických šachet do připraveného výkopu.

5. Kompletní instalace bazénové technologie a čerpadla pro drenážní komplet (je-li součástí smlouvy).

Instalace technologie a jejího propojení pomocí potrubí s bazénovým skeletem. Pro správné propojení bazénu a technologické šachty je nutné mít správně připravený schod pro šachtu dle kapitoly 1.1

6. Zkouška těsnosti zavodněním technologie.

Těsnost spojů a potrubí se odzkouší provedením takzvaného „zavodnění technologie“. Je nutné zajistit potřebné množství vody pro zkoušku technologie zavodněním cca 30 cm vody.

7. Vypodložení přelivového žlábku

K vypodložení přelivového žlábku, musí dojít v případě, že nedojde k jeho podbetonování do 48 hodin od dodání. Vypodložení provádějte dle technického listu bazénu, který je součástí smlouvy o dílo.

 

Důležité upozornění:

Je nutné provést následně práce a to minimálně dle bodu 6 a 7 stavební přípravy, aby nedošlo k poškození bazénu (přívalový déšť, sesuv stěny výkopu a pod.)

6. Rozepření bazénu a následný obsyp hlínou

1. Rozepření bazénového skeletu

Před betonáží je nutné rozepřít skelet bazénu vhodným způsobem. Rozepření se provádí z důvodu eliminace případných deformací bazénového skeletu. K deformacím může dojít vlivem neopatrné manipulace s betonem a obsypem hlíny. Stěny bazénu se nesmějí deformovat směrem „dovnitř“ ani směrem „ven“, stěna bazénu musí být rovná. Je nezbytné vždy použít vnitřní rozepření bazénového skeletu. Při instalaci rozpěr, je nutné zamezit poškození vnitřních stěn bazénu obalením těchto rozpěrných prvků např. geotextilií. Při správném rozepření a podepření přelivového žlábku, by jeho vnější hrana měla být o 18 mm výše než vnitřní. Pro správné provedení rozepření bazénového skeletu je potřebné sundat dočasně lemovou trubici na vnitřní hraně bazénu. Vodorovné rozepření musí být ve vzdálenosti od rohu bazénu 20-25cm v každém rohu v obou směrech vynecháno viz. body 1,2,3,4 a 5.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

2. Armování pod přelivovým žlábkem a Thermokonstrukce

V místech pod přelivovým žlábkem provedeme ukotvení stěn bazénu přes kotvící prvek. Ukotvení provedete armovacími ocelovými pruty Ø 8 mm, které protáhnete otvory v kotvících prvcích podpřelivovým žlábkem (vodorovná výztuž). Do Thermokonstrukce zasuňte svislé armovací ocelové pruty o délce 150 cm (u hloubky bazénu 150 cm) a o délce 120 cm (u hloubky bazénu 120 cm) Ø 8 mm. Maximální vzdálenost svislé armatury je po 50 cm. Uvedené jsou minimální délky s tím, že se mohou použít delší, ale nesmí poškodit Thermokonstrukci a vnější plášť bazénu a přelivového žlábku. Armování thermokonstrukce zpevňuje celou konstrukci bazénu a je nezbytné pro správnou pevnost díla.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG
Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

3. Zajištění thermokonstrukce proti vnějším vlivům

Z vnější strany Thermokonstrukce použijte hydroizolační folii, nebo kontaktní tixotropní stěrku. Hydroizolační folii používejte v tloušťce 1 – 2 mm. Použitá hydroizolace má sloužit proti zemní vlhkosti, stékající vodě, prorůstajícím kořenům, agresivní vodě. Dále jako protikorozní a mechanická ochrana betonové a železobetonové konstrukce bazénu.

4. Obsypání štěrkem a hlínou

Po umístění armovacích prutů, můžeme obvod bazénu obsypávat cca do jedné třetiny štěrkem (frakce 8-16) , do této vrstvy instalujte drenážní potrubí a propojte jej do drenážní šachty. Tuto štěrkovou vrstvu přikryjte geotextilií a následný zbytek výšky vysypeme hlínou. Tato zemina by neměla obsahovat větší kusy kamenů a ostrých předmětů (pozor nehutnit!). Před samotným obsypem zkontrolujte zdali není v prostoru zásypu propojovací krabice světel, potrubní ventil, nebo jiný komponent, ke kterému je potřebný přístup. Obsypem musí dojít k dostatečnému přimáčknutí thermokonstrukce na skelet bazénu.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

7. Betonování thermokonstrukce

1. Zjištění vhodné teploty okolního prostředí.

Bazénový skelet, nesmí být betonován při teplotách 10°C a nižších. Zároveň nesmí být betonován, při teplotách 25°C a vyšších. Polypropylen ALBISTONE vykazuje vysokou míru odolnosti proti: proražení, zlomení, řezu, smyku, za běžných teplot není křehký, je dostatečně tvrdý a pevný. Vlivem obecných, fyzikálních vlastností plastů a stejně jako u ostatních polypropylenů je i tento materiál tepelně roztažný. Jde o přirozený fyzikální jev. Působením slunce, teplého vzduchu při vypuštění bazénu nebo příliš teplé vody může dojít k vyboulení (zvlnění) stěn i boků bazénu. Na materiál bazénu působí při betonování, mimo výrobcem dané ideální rozmezí 10-25°C, tlak, který je spojený s dilatací materiálu. V případě betonování mimo uvedené rozmezí, může dojít k tvarovým změnám na skeletu bazénu. Na tyto změny nelze následně uplatnit nárok z vadného plnění.

2. Začátek betonáže

Takto připravenou Thermokonstrukci lze opatrně vylévat betonovou směsí. Výrobcem předepisován beton pro Thermokonstrukci je drátkobeton STEELCRETE D. Jedná se o beton s ocelovými vlákny, které redukují potřebu klasických výztuží. Další možný beton, je vláknobeton s označením C20/25 XC1 s obsahem vláken 0,6kg/m³. Zde se jedná o beton, který obsahuje polypropylenová vlákna, která ne úplně, ale dostatečně pro bazény provedení QBIG plus, redukují potřebu klasických výztuží. Poslední možností, je přiměřeně armovaný beton B20 s kamenivem max. 16mm. V případě armování nesmí dojít k poškození Thermokonstrukce.

Přibližná spotřeba betonu B 20 s kamenivem max. 16mm vychází na 1 m2 Thermokonstrukce je potřeba 0,14 m3

přeliv 3m x 6m - hloubka 120 - 2,07m³
přeliv 3m x 6m - hloubka 150 - 2,68m³
přeliv 3,5m x 7m - hloubka 120 - 2,39m³

přeliv 3,5m x 7m - hloubka 150 - 3,10m³
přeliv 4m x 8m - hloubka 120 - 2,71m³
přeliv 4m x 8m - hloubka 150 - 3,51m³

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

3. Betonování technologické šachty (je-li součástí smlouvy o dílo)

Pokud je součástí dodávky i technologická šachta, je nutné ji obezdít, nebo obetonovat. Spodní část technologické šachty, je nutné ukotvit betonem a následně obbetonovat v tloušťce cca 15cm až vrchnímu plastovému límci, který musí být zabetonován v podkladové desce pro finální povrch. Technologickou šachtu je možné chránit proti poškození geotextilií. Je nezbytné dle místních podmínek (střídání stínu a slunce apod.) odizolovat vnitřní plochu víka šachty polystyrenem o síle min. 3 cm. Touto izolací bude zabráněno srážením vlhka na vnitřní straně víka. Vnitřní prostor šachty by měl být suchý, odvětrávaný. Víko šachty za tímto účelem podložte, aby mezi hranou stěny šachty a pod víkem mohl proudit vzduch. Tato opatření jsou povinností uživatele s ohledem na místní podmínky ve kterých se šachta nachází (střídání stínu a slunce, okolní vlhko apod.). Potrubí kolem technologické šachty musí být uloženo do písčitého lože s min. krytím 10 cm, díky kterému se vyrovnají případné tlaky na potrubí. Písčité lože musí být od potrubní průchodky do technologické šachty až k vyústění potrubí z thermokonstrukce.

8. Podbetonování přelivového žlabu

1. Dosypání zeminou zbývajícího prostoru k Thermokonstrukci.

Zbývající prostor k Thermokonstrukci dosypeme zeminou a zhutníme. Následně si vytvoříme pomocí drceného kameniva prostor pro vylití řídkého betonu dle řezu níže.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

2. Podbetonování

Před samotným podbetonováním zkontrolujte rovinnost přelivového žlábku a zdali není vyhnutý směrem ven nebo dovnitř. Vnější hrana žlábku vybudujte o 18 mm vyšší než-li je vnitřní hrana (rozdíl brán bez lemové trubice). Podbetonování přelivového žlábku a jeho ukotvení skeletu bazénu provedeme pomocí řídkého betonu (B20 s kamenivem max. 16mm), který nalejeme do připraveného prostoru mezi Thermokonstrukcí (která je vyplněna drátkobetonem), dnem přelivového žlábku a štěrkovým zásypem. Ujistěte se že kabel od světla s propojovací krabičkou je vytažen, a aby nedošlo k zabetonování propojovací krabičky. Ta musí být přístupná.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

9. Zhotovení podkladové desky pro finální povrch

1. Opatření proti poškození pláště přelivového žlábku.

Skelet bazénu po obvodu opatřete vhodným způsobem zamezujícím poškozením, například oblepte mirelonovou páskou, která ochrání plášť přelivového žlábku před poškozením ostrými předměty a zároveň umožní dilataci.

2. Podkladní štěrková vrstva pro finální povrch

Pod betonovou desku, na které bude umístěn finální povrch okolo bazénu, doporučujeme umístit štěrkové kamenivo frakce 16-32mm. Štěrkové podloží připravte tak, aby mohl být zabetonován přelivový žlab po celé své výšce. Vrchní viditelnou část je potřeba s finálním povrchem spojit pomocí běžně dostupných trvale pružných tmelů (ideální vyplněný prostor mezi finálním povrchem a vnější stěnou bazénu je min. 5 mm).

3. Zhotovení podkladové desky pro finální povrch

Výška podkladové desky je závislá na výšce finálního povrchu (dlažba, kamenný koberec, …) a jeho nivelety. Tato deska musí být monolitická opatřená výztuží pomocí kari sítí (100 x 100 x 6). Výška podkladové desky je závislá na výšce vybrané dlažby. Zhotovte finální podkladovou desku pod dlažbu, případné nerovnosti můžete vyrovnat stěrkou. Pokud uvažujete o instalaci zastřešení, je nutné pevné spojení dlažby s podkladní deskou buď podbetonováním dlažby, nebo jiným vhodným způsobem. V této fázi, je nutné, provést i instalaci kotvících prvků (plastových patek) pro bazénové schůdky a propojovacích krabic bazénových světel, pokud jsou tyto předměty součástí smlouvy o dílo. Finální povrch pro případné zastřešení, musí být pevně spojen s betonovým podkladem. Dlažba je nejvhodnější varianta finálního povrchu, musí být pevně spojená s betonovým podkladem (nesmí být podsypána pískem nebo štěrkem). Dalšími vhodnými typy finální vrstvy, jsou všechny pevné k tomuto účelu určené materiály, které jsou pevně spojeny s betonovým podkladem. Spádování podkladové desky: Ve vzdálenosti 100 cm okolo žlábku přelivového bazénu vyspádujte podkladovou desku ve sklonu 1% (1cm na metr) směrem do bazénu. Tím zamezíte ztrátám vody při nadměrném přelévání. V místech, s vyšším srážkovým úhrnem toto nedoporučujeme, bazén by byl přeplňován dešťovými srážkami.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG
 

Odeslat poptávku!

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies