Stavební příprava foliového bazénu

Pro bezproblémové provedení stavební přípravy a dokončení výstavby Vašeho nového fóliového bazénu s jeho příslušenstvím, jsme pro Vás připravili průvodce stavební přípravou „krok za krokem“. V následujících krocích Vás provedeme celou stavební přípravou od prvotního zaměření a vykolíkování prostoru, přes přípravu základové desky až po konečnou úpravu okolí. Pokud si pozorně pročtete a dodržíte-li níže uvedená pravidla, nebude pro Vás provedení stavební přípravy a dokončení výstavby bazénu velkým problémem.

Stáhnout aktuální návod ve formátu PDF

1) Zaměření a výkop

- práce prováděné objednatelem

 

 • Půdorysné vyznačení bazénu
 • Hloubka výkopu pro bazén
 • Příprava pro umístění ostatní technologie

Nechte si písemně potvrdit od stavebního odborníka, zdali je umístění na předpokládaném místě ze stavebního hlediska proveditelné a zdali tam nejsou konfliktní vedení. Umístění bazénu musí být v souladu s ČSN 33 2000-7-702.

L vnitřní délka bazénu 4 000 mm 6 000 mm 8 000 mm
L1 vnější délka bazénu = L + 2x ztracené bednění 4 400 - 4 600 6 400 - 6 600 8 600
L2 vnější délka bazénu s izolací   L1 + 2 x tl. izolace  
L3 délka výkopu   L2 + 400 mm  
         
S vnitřní šířka bazénu 3 000 mm 3 000 mm 4 000 mm
         
         
S1 vnější šířka bazénu 3 400 - 3 600 mm 3 400 - 3 600 mm 4 600 mm
S2 vnější šířka bazénu s izolací   S1 + 2x tl. izolace  
S3 šířka výkopu   S2 + 400 mm  
         
PPš rozměr výkopu pro šachtu protiproudu   1 050 mm  
PPL rozměr výkopu pro šachtu protiproudu   1 650 mm  
         
ST rozměr výkopu pro technologickou šachtu pro šachtu průměru T 1 200 mm ST = 1 600 mm
pro šachtu průměru T 1 500 mm ST = 1 900 mm

Půdorys výkopu bazénu s technologickou šachtou

Nechte si písemně potvrdit od stavebního odborníka, zda je umístění na předpokládaném místě ze stavebního hlediska proveditelné a zdali tam nejsou konfliktní vedení. Umístění bazénu musí být v souladu s ČSN 33 2000-7-702.

Půdorys výkopu bazénu s technologickou šachtou


příklad výkresu pro výkopové práce

 

Půdorys výkopu pro bazén s šachtou protiproudu


příklad výkresu pro výkopové práce

Na svém pozemku si vyberete to správné místo pro umístění plánovaného bazénu. Vyberte si místo s co největším slunečním svitem. Pravděpodobně budete v budoucnosti bazén i zastřešovat. Zastřešení má určité nároky na prostor, tedy počítejte v návrhu výstavby budoucího bazénu i s touto možností.

Půdorys výkopu pro bazén s šachtou protiproudu

Při výpočtu a zaměřování hloubky výkopu (H) počítejte nejen s hloubkou bazénu (Hb), ale i s výškou vlastní základové desky, případnou tepelnou izolací dna a výškou finálního zakončení stavby, tedy s dlažbou atd. (viz. obrázek)

výkres 01

Provedení výkopu a zajištění obvodových stěn

Provedení výkopu a zajištění obvodových stěn jámy (je-li, kvůli geologickým podmínkám potřebné), by měla provádět pouze odborná firma. Vytěženou zeminu lze použít i na terénní úpravy okolí, proto s většinou můžete počítat a není ji z toho důvodu nutné odvážet. Úpravy okolí se provádějí s ohledem na nové těleso bazénu, nejsou vždy potřeba.


 

Důležité upozornění:

Za zabezpečení stěn výkopu odpovídá zhotovitel výkopu.


Poznámka: zároveň s výkopovými pracemi zvažte přivedení odpadní dešťové kanalizace daného objektu. Díky tomuto je pak možné připojit drenážní čerpadlo a bazénovou technologii rovnou na odpad, čímž získáte větší komfort při bazénové údržbě, při vypouštění vody z filtrace aj.

Předmětem smlouvy o dílo mohou být tyto typy technologických šachet:

 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace a protiproudu (Ø 1500 výška 1200 mm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace (Ø 1200 výšky 1200 mm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci protiproudu (1200 x 600 x 800 mm) = d / š / v

Zvažte umístění technologické šachty (ať už na kompletní technologii nebo pouze na protiproud) a připravte výkop pro umístění šachty. Výkop pro technologickou šachtu nelze umístit v místech budoucího kolejiště zastřešení. Hloubka výkopu se odvíjí od hloubky šachty a síly (výšky) základové desky.

nákres technologické šachty

Příprava pro umístění ostatní bazénové technologie

Dalším možným umístěním technologie je použití technologické stěny ALBIXON, ve vlastní šachtě nebo jiném místě (technická místnost, zahradní domek…). Bazénová technologie by měla být v místnosti s omezeným přístupem (nepovolaných osob, dětí), kde okolní teplota nepřesáhne 40 °C a kde je vlhkost prostředí odpovídající potřebám umístění elektrických komponentů.

V případě umístění technologie nad úrovní bazénové hladiny, je nutné vytvořit revizní (rozpojovací) vsakovací šachtu, která slouží pro vypuštění vody z potrubí na zimní období. Tato revizní šachta by měla mít min. rozměry 500 x 500 mm (upravit dle hloubky) a hloubku dle vedení potrubí, ale vždy tak, aby bylo možné, v případě potřeby potrubí pohodlně rozpojit a voda vytekla. Umístění rozpojovacího šroubení viz. obrázek. Rozpojení musí být v nejnižším bodě.

nákres 02

Technologická stěna (levá, pravá) – technologický celek určený pro umístění v tech. místnosti, či jiné vhodné zahradní stavbě. Stěna musí být umístěna na vodorovném a dostatečně pevném podkladu. Ze strany vývodů (buď levé, nebo pravé provedení), je nutné nechat minimálně 500 mm prostoru pro napojení a další manipulace. Pro propojení bazénové technologie a bazénu a případně externího ohřevu připravte trasy pro uložení potrubí a prostupy odpovídající velikosti (Ø trubky + izolace) do prostoru uložení technologie (platíipro technologii montovanou nestandardně).

nákres 03

Protiproudé zařízení - osazené samostatně v šachtě protiproudu, nebo v technologické šachtě – šachty s protiproudem umístěte potrubím protiproudu v ose bazénu, kde jsou vývody z masky protiproudu. Tím je dosaženo nejmenších ztrát výkonu. Maximální vzdálenost od vnějšího obrysu skeletu bazénu je 2 000 mm. Pokud bude protiproud umístěn mimo osu skeletu bazénu, bude jeho výkon menší.

Tepelné čerpadlo – pro propojení bazénové technologie a tepelného čerpadla vytvořte trasy pro uložení propojovacího potrubí (šířka výkopu min. 200 mm, spád potrubí 1,5° v celé své délce směrem do šachty). Pro propojení tepelného čerpadla a technologické stěny umístněte v nejnižším bodě potrubí rozpojovadla pro vypouštění vody (revizní vsakovací šachta). Základová deska tepelného čerpadla musí být dostatečně pevná a vodorovná. Vybudujte betonový základ o výšce 150 mm. Rozměry základu by měly být minimálně o 40 mm větší, na každé straně, než jsou vnější rozměry tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo nainstalujte na prostorné slunné místo s dobrým větráním. Jeho poloha musí umožňovat bezproblémovou cirkulaci vzduchu viz. návod k příslušnému tepelnému čerpadlu. Tepelné čerpadlo, svým provozem, může produkovat i značné množství vodního kondenzátu, a je tedy nutné počítat s jeho výskytem a odvodem. Zajistěte, aby po instalaci bylo zařízení ve svislé poloze bez jakéhokoliv náklonu. Zařízení neinstalujte na místa, kde je přítomno znečištění, korozivní plyn, kde se shromažďuje špína, nebo spadané listí. Místo instalace, nesmí být blízko hořlavého, nebo výbušného prostředí s obvyklým nebezpečím požáru. Dodržte vzdálenosti od překážek, vždy dle příslušného návodu tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo instalujte min. 3 500 mm od hrany bazénu (dle ČSN 33 2000-7-702) a do 7 500 mm od bazénové technologie a do 1 000 mm výškového rozdílu hladiny vody v bazénu a spodní hrany tepelného čerpadla. Při této instalaci nedojde k přílišnému poklesu výkonu oběhového čerpadla a tepelným ztrátám v delším potrubí.

nákres 04

2) Vyrovnání dna výkopu a odvodnění základové desky

- práce prováděné objednatelem

 

 • Uložení zemnícího pásu
 • Vysypání štěrkem
 • Instalace drenážního potrubí
 • Instalace odvodnění

Na dno, po obvodu výkopu je potřeba instalovat zemnící pás dle platných norem. Další podrobnosti ohledně elektrických rozvodů naleznete oddílu II Elektrické rozvody.

vyrovnání dna

Dno výkopu vyrovnejte vysypáním štěrk zrnitosti (frakce) 8-16 mm do výšky cca 100 mm. Do této vrstvy štěrku instalujte drenážní potrubí se spádem do místa odvodu vody (šachtice drenážního čerpadla). Drenážní potrubí musí být uloženo s minimálním spádem 1% do místa odvodu. Doplňte a urovnejte vrstvu štěrku do celkové tlouštky vrstvy 200 mm. Proveďte přiměřené zhutnění. Odvodnění základových desek je velmi důležitou součástí stavební přípravy. Srážková, případně spodní voda může způsobit velmi rozsáhlé poškození fólie. Základová deska musí být odvodněna. Náklady na případné odstranění škody nepochybně převýší cenu instalace odvodnění. Obecně tedy platí: srážková ani spodní voda nesmí dosáhnout nejvyšší nivelety základových desek.

odvodnění

Odvodnění pomocí drenážního kompletu:

Pokud je pro odvodnění základových desek použit drenážní komplet, (trubka Ø cca 300 mm + drenážní potrubí), musí být dno této trubky minimálně 500 mm pod úrovní konečných nivelet základových desek. Na dno této trubky použijte štěrk zrnitosti 8-16 mm. Trubku umístěte a zajistěte v poloze kolmo k základové desce. Drenážní potrubí musí být uloženo ve spádu směrem k drenážní trubce. Drenážní komplet (trubka) slouží jako jímka pro hromadění těchto vod a musí být opatřena ponorným čerpadlem. Toto čerpadlo se spíná automaticky a musí být nepřetržitě připojeno zemním kabelem ke zdroji el. proudu.
Do šachtice drenážního čerpadla bude následně propojeno odvodnění nad základovou desku.

 

Zvažte zároveň přípravu na odvod odpadní vody z filtračního zařízení.

 

Důležité upozornění (platí pro oba způsoby odvodnění):

Veškeré drenážní potrubí musí být před zakrytím štěrkem a následně betonem zakryto speciální geotextilií (běžně dostupná Filtek). Rozmístění drenážního potrubí nesmí být ve větší vzdálenosti od sebe než 80 cm.

3) Betonáž a tepelná izolace základové desky

- práce prováděné objednatelem

 

 • Betonáž základové desky
 • Instalace kari sítí
 • Měření vodorovnosti a kontrola výšky
 • Umístění tepelné izolace

Základovou desku armujte pomocí kari sítě o rozměru 100x100x6 mm, umístěné v jedné třetině výšky základové desky. Základovou desku pod technologickou šachtu není nutné armovat.

Výšku (tloušťku) betonové desky zvolte cca 200 mm, při betonáži je nutné dodržet maximální rovinu jak základové desky bazénu, tak i základových desek pro šachty. Použitý beton užijte v kvalitě C16/20. Betonáž je proveďte velice pečlivě. Je nutné dodržet maximální vodorovnosti základové desky.

drenáž pod lupou

 

Důležité upozornění:

Základová deska musí být rovná v toleranci plus - mínus 2 mm / 2m.

 

sestava šachet

 • Výškové umístění plochy základové desky musí být stanoveno s ohledem na vnitřní výšku bazénu

 

V případě zateplení dna bazénu umístěte zátěžový polystyren o kvalitě XPS 500 SL (případně XPS 300 SL). Tepelnou izolaci je nejvhodnější umístit mezi podkladní beton a čistou podlahu (betonový potěr) - měl by mít tloušťku min. 50 mm. V případě tohoto způsobu umístění izolace dna bazénu je možné použít jakoukoliv tloušťku izolace.

Pokud bude tepelná izolace umístěna až na povrch dokončené základové desky, je třeba použít tepelnou izolaci s tloušťkou max. 30 mm (! V případě použití širší izolace hrozí nebezpečí promáčknutí izolace – např. nárazy od končetin nebo jiných těžších předmětů). Na tuto tepelnou izolaci musí být nataženo flexibilní lepidlo a perlinka (ve více vrstvách) při stěrkování stěn bazénu.

sestava šachet

4) Betonáž a tepelná izolace stěn bazénu

- práce prováděné objednatelem

 

 • vybetonování
 • instalace armatur
 • instalace tepelné izolace
 • rovinnost stěn
 • vystěrkování

Základovou desku armujte pomocí kari sítě o rozměru 100x100x6 mm, umístěné v jedné třetině výšky základové desky. Základovou desku pod technologickou šachtu není nutné armovat. Výšku (tloušťku) betonové desky zvolte cca 200 mm, při betonáži je nutné dodržet maximální rovinu jak základové desky bazénu, tak i základových desek pro šachty. Použitý beton užijte v kvalitě C16/20. Betonáž je proveďte velice pečlivě. Je nutné dodržet maximální vodorovnosti základové desky.

Stěny bazénu vyzděte (vybetonujte) nejlépe z betonového ztraceného bednění. Minimální požadovaná tloušťka vyzděného základu stěn je 200 mm (přihlédněte na velikost bazénu), beton užijte v kvalitě C16/20. Další možný způsob přípravy základu bazénové stěny je případně pomocí polystyrenového ztraceného bednění. V případě použití polystyrenového ztraceného bednění je ale nutné vždy počítat se zakončením horní hrany stěny betonovým věncem a to v minimální výšce 100 mm. Při betonování stěn vždy armujte pomocí armovacích ocelových prutů o síle min. 10 mm. Umístění těchto armovacích ocelových prutů je nutné ve vodorovné i svislé poloze a to do každé řady tvárnic (ztraceného bednění). Při standardním použití betonového ztraceného bednění instalujte tepelné izolace, a to vždy z vnější strany stěny bazénu.

Vnitřní část bazénového skeletu (dno, boky) na závěr potáhněte flexibilním lepidlem se stavební tkaninou (vystěrkovat s perlinkou) a to i například ve více vrstvách typu: lepidlo, perlinka, lepidlo. Povrch vnitřních stěn bazénu musí být hladký, rovný, vyzrálý a vyschlý. Veškeré hrany stěn i dna bazénu, jak vnitřní tak vnější, musí být rovné a s ostrou hranou!

Ztracené betonové bednění

ztracené betonové bednění

 

 

Ztracené polystyrénové bednění

ztracené polystyrenové bednění

Betonování technologické šachty

(je-li součástí smlouvy o dílo) Pokud je součástí dodávky i technologická šachta, je nutné ji obezdít, nebo obetonovat. Spodní část technologické šachty, je nutné ukotvit betonem a následně obetonovat v tloušťce cca 150 mm až vrchnímu plastovému límci, který musí být zabetonován v podkladové desce pro finální povrch. Technologickou šachtu je možné chránit proti poškození geotextilií. Je nezbytné dle místních podmínek (střídání stínu a slunce apod.) odizolovat vnitřní plochu víka šachty polystyrenem o síle min. 30 mm. Touto izolací bude zabráněno srážením vlhka na vnitřní straně víka. Vnitřní prostor šachty by měl být suchý, odvětrávaný. Víko šachty za tímto účelem podložte, aby mezi hranou stěny šachty a pod víkem mohl proudit vzduch. Tato opatření jsou povinností uživatele s ohledem na místní podmínky ve kterých se šachta nachází (střídání stínu a slunce, okolní vlhko apod.). Potrubí propojené v zemi od bazénu k technologické šachtě, či do technologické místnosti, musí být uloženo do písčitého lože s min. krytím 100 mm nad i pod potrubí, díky kterému se vyrovnají případné tlaky na potrubí. Písčité lože musí být od potrubní průchodky do technologické šachty až k vyústění potrubí z thermokonstrukce. Pískové lože musí být bez obsahu kamenů a jílu. Přes místa uložení potrubí nesmí přejíždět vozidla, nebo musí být oproti uvedenému dostatečně chráněna objednatelem.

 

5) Betonáž schodiště

- práce prováděné objednatelem

 

 • Rovné schody
 • Atypické

Schodiště musí být vždy z betonového základu (ztracené betonové bednění, beton). Nesmí být použita tepelná izolace (polystyren), ale vždy by měl být pouze betonový základ.

Povrch schodiště je nutné zakončit vystěrkováním flexibilním lepidlem se stavební tkaninou – a to i například ve více vrstvách typu: lepidlo, perlinka, lepidlo. Povrch schodiště musí být vždy hladký, rovný, vyzrálý a vyschlý. Schodiště je nutné mít začištěné a všechny hrany schodiště, jak vnitřní tak vnější, musí být rovné a s ostrou hranou!

6) Prostupy pro bazénové příslušenství

- práce prováděné objednatelem

 

 • Rozměry stavebních otvorů pro osazení bazénových prvků

Stavební otvory je třeba připravit v požadovaných rozměrech (průměrech) a to:

 • Umístění skimmeru - v rozměru od horní hrany bazénu, v hloubce 250 mm a šířce 280 mm
 • Umístění trysky – od horní hrany ve výši 300 mm (na osu otvoru) a průměr otvoru 70 mm
 • Umístění světla – od hodní hrany ve výši 550 mm (na osu otvoru) a průměr otvoru 260 mm
 • Umístění protiproudu – od horní hrany ve výši 400 mm (na osu otvoru) a průměr otvoru 290 mm

K přípravě stavebních prostupů slouží technický výkres, který bude při podpisu smlouvy zakreslen a odsouhlasen a následně předán k technickému zpracování. Po zpracování bude zaslán a předán objednateli. Pozor! V případě jakékoliv změny stavební připravenosti oproti technickému výkresu může dojít ke změně ceny ve smlouvě, prodloužení termínu předání díla a celkovým vícenákladům.

7) Vyfóliování skeletu bazénu a montáž bazénové technologie

- práce prováděné objednatelem

 

 • Usazení bazénových prvků do stavebních otvorů
 • Oplechování vnitřních i vnějších hran bazénu
 • Vyložení bazénového skeletu geotextílií
 • Vyvaření bazénového skeletu fólií
 • Protěsnění bazénových prvků a jejich kompletace
 • Kompletní instalace potrubí a bazénové technologie

Jakmile je vše připraveno, započne se s usazováním bazénových prvků do připravených stavebních otvorů, následně oplechování skeletu bazénu a vyložení skeletu geotextílií. Poté se vyvaří bazénový skelet fólií a protěsní bazénové prvky včetně jejich kompletace. Následně a nebo v průběhu probíhá kompletní instalace a zapojení bazénové technologie.

Jakmile jsou tyto práce dokončeny, je třeba zajistit potřebné množství vody (min. 150 mm výše hladiny v bazénu) kvůli konečnému usazení fólie a odzkoušení bazénové technologie zavodněním

 

8) Zasypání stěn bazénu

- práce prováděné objednatelem

 

Před započetím terénních úprav (zasypání nebo dorovnání okolního terénu ke stěnám bazénu zeminou) je vhodné veškeré prvky technologie (potrubí) opatřit vhodnou izolací – například mirelonovým návlekem o tloušťce 10 mm. Zajistíte tím nejen tepelnou izolaci technologie, ale umožníte i jejich tepelnou dilataci a zamezíte tím i možnému poškození technologických prvků.

Zeminu pěchujte (hutněte) opatrně. Potrubí uložte do dokonale upěchovaného písku (bez obsahu kamenů a jílu), a tímto pískem potrubí také zasypte. Je-li potrubí izolováno mirelonovými návleky (obal z mirelonu o síle stěny min.

10 mm) je možné jej i zabetonovat. Je nutné postupovat tak, aby nedošlo k poškození potrubí např. pohybem (sesedáním) nedostatečně upěchovaného podloží a jeho okolí, při pohybech zmrzlé půdy apod. Při zasypání okolního terénu je nutné dodržet spád potrubí (nutné kvůli případnému zazimování bazénu a vypuštění vody z potrubí). Na toto je nutné dbát zvýšené opatrnosti! V místě vedení potrubí v zemi nesmí přejíždět těžká technika (bagr, nákladní automobil apod.).

Bazénové prvky (skimmer, protiproud, světla apod.) je zapotřebí při dokončovacích terénních úpravách obsypat jemným pískem bez kamenů (kvůli možnému poškození těchto prvků).

9) Zakončení foliového bazénu

- práce prováděné dodavatelem

 

Zakončení fólie s hranou

drenáž pod lupou

Zakončení fólie atikou

zakonceni folioveho bazenu

10) Elektrické rozvody

- schéma

elektronické rozvody - schéma zapojení

Filtrace; tep. čerpadlo XHP60-160 bez protiproudu

 • přívodní kabel CYKY 3 J x 4 + CY 6 ZŽ (hlavní ochranné pospojování, dále jen HOP) včetně proudového chrániče s reziduálním proudem 30 mA
 • jistič přívodního kabelu 20A/1/B
 • hlavní domovní jistič 25A/3/B

Filtrace; tep. čerpadlo XHP60-160 s protiproudem

 • přívodní kabel CYKY 5 J x 4 + CY 6 ZŽ (hlavní ochranné pospojování, dále jen HOP) včetně proudového chrániče s reziduálním proudem 30 mA
 • jistič přívodního kabelu 20A/3/B
 • hlavní domovní jistič 25A/3/B

Filtrace; tep. čerpadlo XHP60-200 s protiproudem

 • přívodní kabel CYKY 5 J x 6 + CY 6 ZŽ (HOP) včetně proudového chrániče s reziduálním proudem 30 mA
 • jistič přívodního kabelu 25A/3/B
 • hlavní domovní jistič 32A/3/B
 

! POZOR: MÁTE-LI HLAVNÍ DOMOVNÍ JISTIČ 25A/3/B ČI NIŽŠÍ, TUTO INSTALACI NEDOPORUČUJEME ! UVEDENÁ SÍLA PŘÍVODNÍCH KABELŮ, ODPOVÍDÁ PRO VZDÁLENOST BAZÉNOVÉHO A DOMOVNÍHO ROZVADĚČE DO 20M. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE VZDÁLENOST DELŠÍ, JE POTŘEBA KABEL NADDIMENZOVAT.

PŘÍVODNÍ KABEL Z DOMOVNÍHO ROZVADĚČE K TECHNOLOGICKÉ ŠACHTĚ, MUSÍ BÝT PROVEDEN OBJEDNATELEM PŘED PŘIVEZENÍM OBJEDNANÝCH KOMPONENT. DODAVATEL NEPROVÁDÍ PŘIVEDENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU Z DOMOVNÍHO ROZVADĚČE K TECHNOLOGICKÉ ŠACHTĚ. PŘÍVODNÍ KABEL MUSÍ BÝT PRO PŘIPOJENÍ K TECHNOLOGICKÉ ŠACHTĚ REVIDOVÁN. REVIZI PŘÍVODNÍHO KABELU DODAVATEL NEPROVÁDÍ.

Kabely pro čerpadlo protiproudu

 • kabel z čerpadla protiproudu do elektropneumatického spínání CYSY 5 J x 1,5
 • kabel pro HOP čerpadla protiproudu CYA 6 ZŽ
 • kabel z elektropneumatického spínání protiproudu do bazénového rozvaděče CYKY 5 J x 2,5
 • jistič v bazénovém rozvaděči 10A/3/C

Kabely pro filtrační čerpadlo bez úpravy bazénové vody (solnička, UV lampa, ionizátor)

 • kabel z filtračního čerpadla do bazénového rozvaděče CYKY 3 J x 1,5
 • jistič v bazénovém rozvaděči 4A/1/C

Kabely pro filtrační čerpadlo s úpravou bazénové vody (solnička, UV lampa, ionizátor)

 • kabel z filtračního čerpadla a úpravy bazénové vody do bazénového rozvaděče CYKY 3 J x 1,5
 • jistič v bazénovém rozvaděči 6A/1/C

Kabely pro bazénová světla

 • kabel mezi světlem do 50W a trafem pro světla CYKY 3 J x 2,5
 • kabel mezi světlem do 100W a trafem pro světla CYKY 2 J x 4
 • kabel mezi světlem 300W a trafem pro světla CYKY 2 J x 6
 • jistič v bazénovém rozvaděči pro trafo světel se určí dle konečného součtu hodnot (W) světel

Kabely pro tepelné čerpadlo XHP/XHPFD 40-140

 • kabel z filtračního čerpadla a úpravy bazénové vody do bazénového rozvaděče CYKY 3 J x 1,5
 • jistič v bazénovém rozvaděči 16A/1/C

Kabely pro tepelné čerpadlo XHP/XHPFD 200

 • kabel mezi tepelným čerpadlem a bazénovým rozvaděčem CYKY 3 J x 4
 • jistič v bazénovém rozvaděči 20A/1/C

Kabely pro tepelný výměník

Kabel k čidlu teploty mezi bazénovým rozvaděčem a tepelným zdrojem je dán výrobcem tepelného zdroje. Ovládací kabel k tepelnému zdroji je CYKY 5 J x 1,5. Výměník musí být připojen hlavním ochranným pospojování (HOP).

Kabely pro elektrické topení

 • kabel pro 3kW topení CYSY 5 J x 2,5 a jistič v bazénovém rozvaděči 6A/3/B
 • kabel pro 6kW topení CYSY 5 J x 2,5 a jistič v bazénovém rozvaděči 10A/3/B
 • kabel pro 9kW topení CYSY 5 J x 2,5 a jistič v bazénovém rozvaděči 16A/3/B
 • kabel pro 12kW topení CYSY 5 J x 4 a jistič v bazénovém rozvaděči 20A/3/B
 • kabel pro 15kW topení CYSY 5 J x 4 a jistič v bazénovém rozvaděči 25A/3/B
 • kabel pro 18kW topení CYSY 5 J x 6 a jistič v bazénovém rozvaděči 32A/3/B

Kovové části

V bazénové technologii musí být všechny kovové části připojeny na HOP CYA 6 nebo CY 6 ZŽ

Kovové bazénové schůdky a jiné kovové komponenty

Při montáži kovových schůdků a jiných kovových komponentů se musí provést připojení na HOP CYA nebo CY 6 ZŽ, ale vždy dle příslušného návodu daného příslušenství.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Doporučujeme chránit napájecí obvod bazénové technologie vypínací cívkou se sondou, která při indikaci zaplavení šachty vodou (do max. 10cm), napájecí obvod odpojí.

- schéma

elektronické rozvody - schéma zapojení

- schéma

elektronické rozvody - schéma zapojení

- schéma

elektronické rozvody - schéma zapojení

- schéma

elektronické rozvody - schéma zapojení

 

 

 

Odeslat poptávku!