Stavební příprava foliového bazénu

Pro bezproblémové provedení stavební přípravy a dokončení výstavby Vašeho nového fóliového bazénu s jeho příslušenstvím, jsme pro Vás připravili průvodce stavební přípravou „krok za krokem“. V následujících krocích Vás provedeme celou stavební přípravou od prvotního zaměření a vykolíkování prostoru, přes přípravu základové desky až po konečnou úpravu okolí. Pokud si pozorně pročtete a dodržíte-li níže uvedená pravidla, nebude pro Vás provedení stavební přípravy a dokončení výstavby bazénu velkým problémem.

Stáhnout aktuální návod ve formátu PDF

1) Zaměření a výkop

 • Vykolíkování
 • Vysypání pískem
 • Výkop
 • Příprava pro odvodnění
 • Možnost umístění technologické šachty filtrace
 • Možnost umístění šachty protiproudu

Nechte si písemně potvrdit od stavebního odborníka, zdali je umístění na předpokládaném místě ze stavebního hlediska proveditelné a zdali tam nejsou konfliktní vedení. Příklad výkresu pro výkopové práce:

Rozměry bazénu

příklad výkresu pro výkopové práce

 

Rozměry výkopu (podkladové desky)

příklad výkresu pro výkopové práce

Na svém pozemku si vyberete to správné místo pro umístění plánovaného bazénu. Vyberte si místo s co největším slunečním svitem. Pravděpodobně budete v budoucnosti bazén i zastřešovat. Zastřešení má určité nároky na prostor, tedy počítejte v návrhu výstavby budoucího bazénu i s touto možností. Podle velikosti bazénu si vykolíkujeme prostor pro výstavbu bazénu, obvod bazénu si obsypeme pískem. Připravovaný vyznačený prostor pro budoucí výkop připravte každé straně min. o 50 cm větší než je vnější rozměr bazénu. Tím bude zajištěn dostatečný manipulační prostor.

Při zaměřování hloubky výkopu počítejte nejen s hloubkou bazénu, ale i s výškou vlastní základové desky, případnou tepelnou izolací dna a výškou finálního zakončení stavby, tedy s dlažbou atd.

Umístění technologických šachet filtrace, protiproudu:

Předmětem smlouvy o dílo mohou být tyto typy technologických šachet:

 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace a protiproudu (Ø 150 výška 120 cm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace (Ø 120 výšky 120 cm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci protiproudu (120 x 60 x 80 cm) = d / š / v

Zvažte umístění technologické šachty (ať už na kompletní technologii nebo pouze na protiproud) a připravit výkop pro umístění šachty. Výkop pro technologickou šachtu nelze umístit v místech budoucího kolejiště zastřešení. Hloubka výkopu se odvíjí od hloubky šachty a síly (výšky) základové desky. Při určování hloubky výkopu technologické šachty počítáme s tím, že šachta převyšuje okolní terén. Převýšení technologické šachty je nezbytné budovat včetně víka minimálně o 4 cm, tomu odpovídá převýšení o 3 cm bez víka (tloušťka víka je 1cm).

Pokud je součástí dodávky protiproudé zařízení, technologické šachty se umísťují vždy v ose bazénu. Ideální vzdálenost od vnějšího obrysu skeletu bazénu je 50 cm = pro využití maximálního výkonu čerpadla protiproudu. Pokud bude protiproud umístěn ve větší vzdálenosti nebo mimo osu skeletu bazénu, bude jeho výkon menší. Pokud je součástí dodávky pouze šachta pro instalaci filtračního zařízení, může být tato šachta umístěna kdekoliv do vzdálenosti 8 m.

druhy šachet

Příprava pro umístění bazénové technologie: Umístit technologii, lze buď v technologické šachtě ALBIXON, v technické místnosti, nebo ve vlastní šachtě. V případě, že zvolíte technologickou místnost (technologickou stěnu) místo technologické šachty, myslete na to, že je k tomuto místu potřeba dovést potrubí od bazénu a s tím jsou spojené prostupy do technologické místnosti a samotné vedení potrubí, které je potřeba vytvořit. Základní prostupy jsou pro sání 2 x 70 mm, výtlak 70 mm. Další možné prostupy jsou pro externí ohřev a to na sání a výtlak. Záleží na potrubí, které je k němu potřebné ale vždy musí být vývod o 20 mm větší než je průměr potřebného potrubí. V případě umístění technologie nad úrovní bazénové hladiny, je potřeba vytvořit revizní (rozpojovací) šachtu, která je potřeba pro vypuštění vody z potrubí na zimní období. Tato revizní šachta by měla mít min. rozměry 500 x 500 mm a hloubku dle vedení potrubí, ale vždy tak, aby bylo možné, v případě potřeby potrubí pohodlně rozpojit. Tato šachta musí být umístěna mezi technologií a sacím ústrojím bazénu a zároveň, musí být rozpojovací šroubení v nejnižším bodě oproti vedenému potrubí, které rozpojuje a to za účelem vytečení vody z potrubí.

Umístění technologických šachet filtrace, protiproudu: Zvažte umístění technologické šachty (ať už na kompletní technologii nebo pouze na protiproud) a připravit výkop pro umístění šachty. Výpočet pro správnou hloubku výkopu pro šachtu a správný schod pod ni (abychom dostali požadovanou výšku konečné nivelety s bazénem), nalezneme o stránku zpět. Výkop pro technologickou šachtu nelze umístit v místech budoucího kolejiště zastřešení. Při určování hloubky výkopu technologické šachty, počítáme s tím, že šachta převyšuje okolní terén. Převýšení technologické šachty je nezbytné budovat včetně víka minimálně o 4 cm (dle místních odtokových podmínek z celé plochy kolem šachty), tomu odpovídá převýšení o 3,2 cm bez víka (tloušťka víka je 0,8 cm). Dno šachty se záměrně tepelně neizoluje, aby šachta byla v zimě „vytápěna“ zemním teplem.

Zároveň s výkopovými pracemi zvažte přivedení odpadní dešťové kanalizace přímo k technologické šachtě. Díky tomuto je pak možné připojit bazénovou technologii rovnou na odpad, čímž získáte větší komfort při bazénové údržbě, při vypouštění vody z filtrace aj.

Pokud je součástí dodávky protiproudé zařízení, technologické šachty se umísťují vždy v ose bazénu na straně, kde jsou vývody z masky protiproudu. Maximální vzdálenost od vnějšího obrysu skeletu bazénu je 2 m. Pokud bude protiproud umístěn mimo osu skeletu bazénu, bude jeho výkon menší. Pokud je součástí dodávky pouze šachta pro instalaci filtračního zařízení, může být tato šachta umístěna dle nákresu výše, avšak minimální vzdálenost od vnější hrany bazénu je 0,5 m.
 

Pokud je součástí bazénové technologie i tepelné čerpadlo, je potřeba vytvořit výkopovou rýhu o rozměrech min. 200 x 200 mm, a to od technologické šachty, až k místu usazení tepelného čerpadla. Tato rýha musí být vyspádovaná 1,5° (čemuž odpovídá 1,5 cm na 1 m délky) v celé své délce směrem do šachty. Základová deska pod tepelným čerpadlem musí být dostatečně pevná a vodorovná. Vybudujte betonový základ o výšce 600 mm. Rozměry základu by měli být minimálně o 40 mm větší, na každé straně, než jsou vnější rozměry tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo nainstalujte na prostorné slunné místo s dobrým větráním. Jeho poloha musí umožňovat bezproblémovou cirkulaci vzduchu viz. návod k příslušnému tepelnému čerpadlu. Tepelné čerpadlo, svým provozem, může produkovat i značné množství vodního kondenzátu a je tedy nutné, počítat s jeho výskytem a odvodem. Zajistěte, aby po instalaci bylo zařízení ve svislé poloze bez jakéhokoli náklonu. Zařízení neinstalujte na místa, kde je přítomno znečištění, korozivní plyn, kde se shromažďuje špína, nebo spadané listí. Místo instalace, nesmí být blízko hořlavého, nebo výbušného prostředí s obvyklým nebezpečím požáru. Dodržte vzdálenosti od překážek, vždy dle příslušného návodu tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo instalujte do 7,5m od bazénové technologie a do 1 m výškového rozdílu hladiny vody v bazénu a spodní hrany tepelného čerpadla. Při této instalaci nedojde k přílišnému poklesu výkonu oběhového čerpadla a tepelným ztrátám v delším potrubí.

V případě, že budete mít technologickou stěnu, je důležité, aby byla umístěna na vodorovném a dostatečně pevném podkladu. Ze strany vývodů (buď levé, nebo pravé provedení), je nutné nechat minimálně 50 cm prostoru pro napojení a další manipulace. Technologická stěna by měla být v místnosti s omezeným přístupem, aby se nemohli děti, či nepovolané osoby pohybovat kolem technologických částí bez dozoru.

2) Vyrovnání dna výkopu a odvodnění základové desky

 • Vysypání štěrkem
 • Instalace drenážního potrubí
 • Instalace odvodnění

Dno výkopu vyrovnáme vysypáním štěrkem zrnitosti (frakce) 8-16 a výšce cca 20 cm. Do vrstvy štěrku připravíme nainstalování drenážního potrubí se spádem do místa odvodu vody.Vrstvu štěrku je zapotřebí přiměřeně zhutnit. Drenážní potrubí musí být uloženo s minimálním spádem 1% do místa odvodu vody. Odvodnění základových desek je velmi důležitou součástí stavební přípravy. Srážková, případně spodní voda může způsobit velmi rozsáhlé poškození fólie, tedy základová deska musí být odvodněna. Náklady na případné odstranění škody nepochybně převýší cenu instalace odvodnění. Obecně tedy platí: srážková ani spodní voda nesmí dosáhnout nejvyšší nivelety základových desek.

odvodnění

Odvodnění můžete provést dvěma způsoby:

A) Odvodnění pomocí drenážního kompletu:

Pokud je pro odvodnění základových desek použit drenážní komplet, (trubka Ø cca 300 mm + drenážní potrubí), musí být dno této trubky minimálně 50 cm pod úrovní konečných nivelet základových desek. Na dno této trubky nasypte štěrk zrnitosti 8-16. Trubku umístěte a zajistěte v poloze kolmo k základové desce. Drenážní potrubí musí být uloženo ve spádu směrem k drenážní trubce. Drenážní komplet (trubka) slouží jako jímka pro hromadění těchto vod a musí být opatřena ponorným čerpadlem. Toto čerpadlo se spíná automaticky a musí být nepřetržitě připojeno zemním kabelem ke zdroji el. proudu.

B) Odvodnění pomocí drenáží, samospádem (gravitací):

Do štěrku zrnitosti 8-16 uložíme ve spádu směrem k odvodu vody drenážní potrubí (Ø cca 40-70 mm). Vložte do systému kontrolní šachtici. Tato šachtice bude v budoucnu sloužit ke kontrole průchodnosti odvodňovacího potrubí. Šachtici neinstalujte v místech budoucího kolejiště zastřešení. Rozměry šachtice musejí být dostatečně veliké pro případné vyčištění, například pomocí tlakové vody.

 

Důležité upozornění (platí pro oba způsoby odvodnění):

Veškeré drenážní potrubí musí být před zakrytím štěrkem a následně betonem zakryto speciální geotextilií (běžně dostupná Filtek). Rozmístění drenážního potrubí nesmí být ve větší vzdálenosti od sebe než 80 cm.

Zvažte zároveň přípravu na odvod odpadní vody z filtračního zařízení.

3) Betonáž a tepelná izolace základové desky

 • Vyrovnání podkladu
 • Instalace kari sítí
 • Měření vodorovnosti a kontrola výšky
 • Umístění tepelné izolace

Základovou desku armujte pomocí kari sítě o rozměru 100x100x6, umístěné v jedné třetině výšky základové desky . Základovou desku pod technologickou šachtu není nutné armovat.

Výšku (tloušťku) betonové desky zvolte cca 20 cm, při betonáži je nutné dodržet maximální rovinu jak základové desky bazénu, tak i základových desek pro šachty. Použitý beton užijte v kvalitě C16/20. Betonáž je nutné provádět velice pečlivě, pro nutné dodržení maximální vodorovnosti základové desky. •

drenáž pod lupou

 

Základová deska musí být rovná v toleranci plus - mínus 2 mm / 2m.

drenáž řez

V případě zateplení dna bazénu umístěte zátěžový polystyren o kvalitě XPS 500 SL (případně XPS 300 SL). Tepelnou izolaci je nejvhodnější umístit mezi podkladní beton a čistou podlahu (betonový potěr) - měl by mít tloušťku min. 50 mm. V případě tohoto způsobu umístění izolace dna bazénu je možné použít jakoukoliv tloušťku izolace.

Pokud bude tepelná izolace umístěna až na povrch dokončené základové desky, poté je třeba použít tepelnou izolaci s tloušťkou max. 30 mm (! V případě použití širší izolace hrozí nebezpečí promáčknutí izolace – např. nárazy od končetin nebo jiných těžších předmětů).

drenáž řez

4) Betonáž a tepelná izolace stěn bazénu

 • vybetonování
 • instalace armatur
 • instalace tepelné izolace
 • rovinnost stěn
 • vystěrkování

Stěny bazénu je třeba vyzdít (vybetonovat) a to nejvhodněji betonovým ztraceným bedněním. Minimální požadovaná tloušťka vyzděného základu stěn je 20cm, beton užijte v kvalitě C16/20. Další možný způsob přípravy základu bazénové stěny je případně pomocí polystyrenového ztraceného bednění. V případě použití polystyrenového ztraceného bednění je ale nutné vždy počítat se zakončením horní hrany stěny betonovým věncem a to v minimální výšce 10cm. Při betonování stěn vždy armujte pomocí armovacích ocelových prutů o síle min. 10 mm. Umístění těchto armovacích ocelových prutů je nutné ve vodorovné i svislé poloze a to do každé řady tvárnic (ztraceného bednění).

Při standardním použití betonového ztraceného bednění instalujte tepelné izolace a to vždy z vnější strany stěny bazénu. Vnitřní část betonového skeletu musí být na závěr potažena flexibilním lepidlem se stavební tkaninou (vystěrkovat s perlinkou) a to i například ve více vrstvách typu: lepidlo, perlinka, lepidlo. Povrch vnitřních stěn bazénu musí být hladký, rovný, vyzrálý a vyschlý. Veškeré hrany stěn i dna bazénu, jak vnitřní tak vnější, musí být rovné a s ostrou hranou!

drenáž pod lupou

drenáž pod lupou

5) Betonáž schodiště

 • Rovné schody
 • Oblé (kruhové) schody
 • Atypické

Schodiště musí být vždy z betonového základu (ztracené betonové bednění, beton). Neměla by být použita tepelná izolace (polystyren), ale vždy by měl být pouze betonový základ.
Povrch schodiště je nutné zakončit vystěrkováním flexibilním lepidlem se stavební tkaninou – a to i například ve více vrstvách typu: lepidlo, perlinka, lepidlo. Povrch schodiště musí být vždy hladký, rovný, vyzrálý a vyschlý. Schodiště je nutné mít začištěné a všechny hrany schodiště, jak vnitřní tak vnější, musí být rovné a s ostrou hranou!

6) Prostupy pro bazénové příslušenství

 • Rozměry stavebních otvorů pro osazení bazénových prvků

Stavební otvory je třeba připravit v požadovaných rozměrech (průměrech) a to:

- Umístění skimmeru - v rozměru od horní hrany bazénu, v hloubce 280 mm a šířce 310 mm
- Umístění trysky – od horní hrany ve výši 300 mm (na osu otvoru) a průměr otvoru 70 mm
- Umístění světla – od hodní hrany ve výši 550 mm (na osu otvoru) a průměr otvoru 280 mm
- Umístění protiproudu – od horní hrany ve výši 400 mm (na osu otvoru) a průměr otvoru 290 mm

K přípravě stavebních prostupů slouží technický výkres, který bude při podpisu smlouvy zakreslen a odsouhlasen a následně předán k technickému zpracování. Po zpracování bude zaslán a předán objednateli. Pozor! V případě jakékoliv změny stavební připravenosti oproti technickému výkresu může dojít ke změně ceny ve smlouvě, prodloužení termínu předání díla a celkovým vícenákladům.

8) Zasypání stěn bazénu

Před započetím terénních úprav (zasypání nebo dorovnání okolního terénu ke stěnám bazénu zeminou) je vhodné veškeré prvky technologie (potrubí) opatřit vhodnou izolací – například mirelonovým návlekem o tloušťce 1 cm. Zajistíme tím nejen tepelnou izolaci technologie, ale umožníme i jejich tepelnou dilataci a zamezíte tím i možnému poškození technologických prvků.

Zeminu pěchujte (hutněte) opatrně. Potrubí objednatel uloží při stavebních úpravách nejlépe do dokonale upěchovaného písku bez obsahu kamenů a jílu a drobným pískem bez obsahu jílu a rovněž jej zasype.

Je-li potrubí izolováno mirelonovými návleky (obal z mirelonu o síle stěny min. 1 cm) je možné jej i zabetonovat. Je nutné postupovat tak, aby nedošlo k poškození potrubí např. pohybem (sesedáním) nedostatečně upěchovaného podloží a jeho okolí, při pohybech zmrzlé půdy apod. Při zasypání okolního terénu je nutné dodržet spád potrubí (nutné kvůli případnému zazimování bazénu a vypuštění vody z potrubí). Na toto je nutné dbát zvýšené opatrnosti! V místě vedení potrubí v zemi nesmí přejíždět těžká technika (bagr, nákladní automobil apod.).

Bazénové prvky (skimmer, protiproud, světla apod.) je zapotřebí při dokončovacích terénních úpravách obsypat jemným pískem bez kamenů (kvůli možnému poškození těchto prvků).

7) Vyfóliování skeletu bazénu a montáž bazénové technologie

 • Usazení bazénových prvků do stavebních otvorů
 • Oplechování vnitřních i vnějších hran bazénu svařovacími plechy
 • Vyložení bazénového skeletu geotextílií
 • Vyvaření bazénového skeletu fólií
 • Protěsnění bazénových prvků a jejich kompletace
 • Kompletní instalace potrubí a bazénové technologie

Jakmile je vše připraveno, započne se s usazováním bazénových prvků do připravených stavebních otvorů, následně oplechování skeletu bazénu svařovacími plechy a vyložení skeletu geotextílií. Poté se vyvaří bazénový skelet fólií a protěsní bazénové prvky včetně jejich kompletace. Následně a nebo v průběhu probíhá kompletní instalace a zapojení bazénové technologie.

Jakmile jsou tyto práce dokončeny, je třeba zajistit potřebné množství vody (min. 5 cm výše hladiny v bazénu) kvůli konečnému usazení fólie a odzkoušení bazénové technologie zavodněním.

8) Možnosti zakončení foliového bazénu

 • Zakončení fólie s hranou
 • Zakončení fólie s přesahem fólie přes hranu bazénu (max. na šířku plechu - tj. 4-6cm)
 • Zakončení fólie atikou

drenáž pod lupou

 

Odeslat poptávku!

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies