Spodní voda a jak si s ní poradit při stavbě bazénu

Před zahájením výkopových prací věnujte dostatek času tomu, abyste pro váš nový bazén vybrali to nejvhodnější místo. Nejenže si tak zajistíte větší pohodlí během jeho využívání a praktičnost při jeho údržbě, ale můžete předejít například nepříjemným problémům se spodní vodou.

Spodní voda v bazénu Albixon

Při výběru místa pro váš bazén se vyplatí myslet na dostatek soukromí, krátkou vzdálenost od domu i maximální množství slunečního svitu. Konečné rozhodnutí však vždy zkonzultujte s odborníkem, který vám pomůže najít vhodné řešení i v případě svažitého terénu či hrozícího rizika přítomnosti spodní vody.

Spodní voda: Odkud se bere…

Ačkoliv se část vodních zásob nachází pod zemí už od dob tání ledovců na konci doby ledové, větší část spodní vody pochází z nedávných dešťů a tajícího sněhu. Zemským povrchem tato voda rychle prosakuje skrze póry, trhliny i půdní horniny, dokud nenarazí na nepropustnou vrstvu, která ji zastaví. Úroveň, na které se hladina spodní vody ustálí, závisí především na vlastnostech geologického podloží. V některých případech však může její výška kolísat podle aktuálního množství srážek.

…a proč je tolik nebezpečná?

Zatímco při budování studny je přítomnost většího množství podzemní vody žádoucí, při výstavbě bazénu naopak představuje problém, který je třeba neprodleně řešit. Spodní voda v jámě pro budoucí bazén značně komplikuje další pokračování prací, ale především představuje riziko pro bazénovou konstrukci. Ta by totiž obrovský nápor tlaku spodní vody nemusela vydržet, takže hrozí deformace jejího dna nebo dokonce prasknutí celého bazénu.

Vyhněte se spodní vodě – nebo se s ní vypořádejte

Při výběru místa pro váš budoucí bazén je vhodné zvolit takovou část pozemku, na které nepředpokládáte přítomnost vysoké hladiny spodní vody. Vycházet můžete například ze zkušeností s výkopovými pracemi při stavbě domu nebo z posouzení geologického podloží odborníkem.

Ani v případě, že jste po zahájení výkopových prací na hladinu spodní vody narazili, nemusíte se splnění snu o vašem vlastním bazénu vzdávat. Většinou lze vzniklou situaci vyřešit volbou vhodného bazénového modelu, vyvýšením bazénu i filtrační šachty nad úroveň hladiny spodní vody a důkladným odvodněním základové desky i jejího bezprostředního okolí.

Výjimku tvoří ojedinělé případy extrémně vysoké hladiny spodní vody, která by navzdory veškerým snahám dosahovala nad úroveň základové desky zapuštěného bazénu. Potom je bohužel jediným řešením pořízení nadzemního bazénu.

Důkladné odvodnění je základ

Ačkoliv není odvodnění základové desky nutnou podmínkou výstavby bazénu, v případě nepropustného podloží nebo zvýšené či kolísající hladiny spodních vod se bez něj neobejdete.

Základovou desku lze odvodnit dvěma způsoby – pouhým samospádem nebo pomocí drenážního kompletu. V prvním případě stéká spodní voda vlivem gravitace do již připraveného odvodu, který je využíván například k odtoku dešťové vody, přičemž k dohledu nad průchodností odvodňovacího potrubí slouží kontrolní šachtice.

Pokud nelze základovou desku odvodnit samospádem, je nutné upevnit kolmo k ní drenážní trubku, jejíž spodní konec se musí nacházet minimálně půl metru pod úrovní základové desky. V tomto případě je přebytečná spodní voda sváděna drenážním potrubím do retenční šachty, ze které ji odvádí ponorné čerpadlo s hlídačem úrovně vody.

Vyberte si to nejlepší místo pro váš bazén

O umístění vašeho nového bazénu se vždy poraďte se zkušeným specialistou, který kromě rizika přítomnosti spodní vody zhodnotí i stav geologického podloží, svažitost pozemku, vzdálenost vybraného místa od inženýrských sítí, možnosti umístění bazénové technologie i přístup stavební techniky k místu realizace.

Pouze po důkladném výběru místa, na kterém budou zahájeny výkopové práce, budete mít jistotu, že si vaše vysněné domácí koupání i zaslouženou relaxaci u bazénu užijete bez zbytečných starostí.