Písková filtrace k bazénům

Písková filtrace

Filtrační nádoba s pískem je součástí filtračního okruhu, který Vám zajišťuje čištění bazénové vody. Nečistoty jsou zachyceny a pomocí pískové filtrace se do oběhu vrací pouze čistá voda.

Přejít na E-shop

Základní informace

Písková bazénová filtrace slouží k zachycení nečistot obsažených v bazénové vodě za použití přírodních principů. Její podstatou je průtok vody přes filtrační náplň, ve které se mechanické nečistoty zachycují a čistá voda se vrací zpět do bazénu. Tato filtrační náplň se skládá z vrstev křemičitého písku různé zrnitosti (možnost doplňkové vrstvy materiálu speciálních vlastností). Čím menší počet vrstev filtr má, tím vyšší jsou nároky na chemickou úpravu vody. V případě, že jsou mezery mezi zrnky písku příliš velké, je potřeba je zmenšit použitím koagulátu (látka, která na svém povrchu zachytí i velmi malé částice a při praní filtru se spolu s nečistotami odplaví do kanalizace).

Náročnost na údržbu pískové bazénové filtrace je minimální: písková náplň se propírá standardně jednou za týden (dle zatížení bazénu), výměna pískové náplně stačí jednou za 2 až 3 roky.

Technické parametry
  FSP 350 FSP 450 FSP 500 FSP 650
Pro bazény do 24 m3 48 m3 72 m3 96 m3
Výkon 4 m3.h-1 8 m3.h-1 12 m3.h-1 16 m3.h-1
Písková náplň 20 kg 45 kg 85 kg 145 kg
Průměr 335 mm 455 mm 535 mm 635 mm
Výška 726 mm 814 mm 845 mm 950 mm
Příkon 0,43 kW 0,55 kW 0,75 kW 0,90 kW
  P 350 P 450 P 500 P 650 SP 450 SP 500 SP 650 SP 700
Pro bazény do 24 m3 36 m3 54 m3 72 m3 36 m3 54 m3 72 m3 96 m3
Výkon 4 m3.h-1 6 m3.h-1 9 m3.h-1 12 m3.h-1 6 m3.h-1 9 m3.h-1 12 m3.h-1 16 m3.h-1
6cestný ventil horní horní horní horní boční boční boční boční
Písková náplň 20 kg 45 kg 85 kg 145 kg 45 kg 85 kg 145 kg 210 kg

Zapojení bazénové filtrace:

 • Přesvědčte se, že je v nádobě filtru postačující množství filtračního písku a že jsou provedena a zajištěna všechna potřebná připojení.
 • Přitiskněte páku ovládacího ventilu a nasměrujte ji do polohy BACKWASH (Proplach). (Abyste zamezili poškození stupnice ventilu, pokaždé před otočením stiskněte páku).
 • Bazénové čerpadlo dostatečně zavodněte, to znamená, že filtrační nádoba bude naplněna vodou. Poté jej zapojte dle pokynů (dbejte na to, aby byla všechna sací a vratná potrubí otevřená), Jakmile již voda vytéká odpadní hadicí, ponechejte čerpadlo běžet minimálně jednu minutu. Prvotní proplach písku je doporučován ohledně odstranění nečistot a jemných částic, které by se tak mohli dostat do bazénu.
 • Vypojte bazénové čerpadlo a seřiďte ventil do polohy RINSE (Zafiltrování). Zapněte čerpadlo a nechte je v provozu asi půl minuty až minutu, dokud voda v průhledítku nebude úplně čistá. Znovu vypněte čerpadlo, nastavte ventil zpět do polohy FILTER (Filtrace) a zase zapojte čerpadlo. Filtrace nyní běží v normálním filtračním režimu a odfiltrovává z bazénové vody veškeré nečistoty.
 • Abyste dosáhli daného průtoku, musíte upravit sací a vratné ventily. Ověřte si, že ze systému a filtru nikde neuniká voda, a pokud je to nutné, dotáhněte připojení, šrouby nebo matice.
 • Při zahájení filtračního cyklu si nezapomeňte zaznamenat tlak, dokud je filtrace čistá. (Tato hodnota totiž bude odlišná bazén od bazénu v závislosti na použitém čerpadle a délce a tvaru potrubí). Po nějaké době se díky nahromadění nečistot ve filtraci zvýší tlak a také se sníží průtok vody. Jakmile bude manometr ukazovat 125 kPa, což je více než počáteční tlak při „čistém“ filtru, je nejvyšší čas filtraci propláchnout (viz. níže v kapitole „Polohy vícecestného ventilu - Proplach“).

Při prvním čištění nové bazénové vody bude pravděpodobně nutné proplachovat filtrační písek častěji, jelikož tato voda obsahuje více nečistot.

Význam poloh vícecestného ventilu:

FILTRACE

Jedná se o základní polohu, která slouží k filtrování bazénové vody. Tuto funkci aktivujte dle následujících instrukcí:

Vypnete bazénové čerpadlo a nastavíte páku vícecestného ventilu do polohy „Filtrace“. Nyní můžete čerpadlo opět zapnout. Během provozu příležitostně kontrolujte tlak, který Vám ukazuje manometr, abyste měli přehled o stavu filtru (jeho zanesení nečistotami). Normální tlak ve filtrační nádobě by se měl pohybovat okolo 0,8 Kp/cm2. Jakmile však tlak začne dosahovat hodnoty okolo 125 kPa měli byste provést tzv. proplach. (Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a mohou být rozdílné bazén od bazénu v závislosti na použitém čerpadle a délce a tvaru potrubí).

PROPLACH

Jedná se o funkci pro čištění filtrace pomocí obráceného proudění. Je určena pro vyprání písku a odstranění nečistot z filtru. V každé pískové náplni při filtrování vznikne bezpočet prostupových cest, které pak zdržují nečistoty, které jsou obsažené v bazénu. Jakmile tyto nečistoty ve filtraci uváznou, tak se počet prostupových cest sníží a dojde tak ke zvyšování tlaku ve filtru. Jakmile bude dosaženo tlaku okolo 125 kPa, filtrační písek již nadále nezvládne zachycovat více nečistot a proto je nezbytné, abyste provedli proplach.

 • Vypněte bazénové čerpadlo. Ovládací ventil přednastavte do polohy „Proplach“.
 • Při plně otevřených ventilech na sání i na výtlaku zapojte čerpadlo a nechte jej v chodu po dobu zhruba 2 minut. Špinavá voda je svedena do odpadu a v bazénu následně poklesne hladina. Po ukončení programu je filtr opět čistý a je tedy připraven pro další filtrování.

ZAFILTROVÁNÍ

Tato funkce se používá vždy po provedeném proplachu a je určena k vypláchnutí nečistot z filtrace. Jde o tzv. dokončovací polohu při proplachu. Pokud byste provedli proplach filtru a ihned poté zahájili filtrování, pak by v prvních vteřinách do bazénu přitékala zakalená voda. Tato voda s sebou nese drobné nečistoty, které nestačily odplavat při funkci proplachu. Abyste tomuto jevu předešli, je zde právě tato poloha „Zafiltrování“.

 • Bezprostředně po proplachu nastavte ovládací ventil do polohy zafiltrování.
 • Bazénové čerpadlo nechte zapnuté po dobu 1 minuty.
 • Vypněte bazénové čerpadlo. Ovládací ventil přenastavte do polohy filtrování.
 • Při poloze ovládacího ventilu zafiltrování se voda nenavrací zpět do bazénu, ale je svedena do odpadu, a proto dochází k poklesu hladiny vody v bazénu.

ODPAD

Odtok filtru je určen k vysávání vody do odpadu. Tuto funkci lze využít i ke snižování hladiny bazénové vody.        

RECIRKULACE         

Jedná se též o obtok filtru, avšak s možností pro přečerpávání vody do bazénu bez filtrování.

ZAVŘENO

Tato funkce slouží k uzavření průtoku do filtru nebo do bazénu. Tuto polohu použijte tehdy, když potřebujete vyčistit koš hrubých nečistot bazénového čerpadla, nebo při jeho opravě, údržbě apod. Pokud budete mít na vícecestném ventilu nastavenu tuto funkci, nikdy nezapínejte čerpadlo!

Pár doporučení na závěr:

 • Před jakoukoli manipulací se šesticestným ventilem musíte vypnout bazénové čerpadlo.
 • Nikdy nezapínejte zařízení bez vody.
 • Filtr nikdy nepřipojujte bezprostředně na zdroj vody z vodovodního řádu. Tlak vody z vodovodního řádu by totiž mohl být mnohem vyšší, než je maximální tlak filtru.
 • Nikdy neuvádějte bazénové čerpadlo do chodu, jestliže je poloha na šesticestném ventilu v poloze zavřeno nebo v případě neprůchodnosti potrubí v oběhovém systému. Mohlo by tak dojít k vyššímu tlaku, než je tlak pracovní a následně by se mohlo poškodit, prasknout či odtrhnout víko šesticestného ventilu, což by mohlo způsobit poranění nebo škody na majetku.
 • Není povoleno si sedat či jinak zatěžkávat zařízení.
 • K čištění víka filtru a vlastní nádoby filtru nikdy nepoužívejte žádná rozpouštědla, jelikož by tak mohlo dojít k poškození jeho povrchu (ztráta lesku, průhlednosti apod.).
 • Pro správný chod se doporučuje pravidelné čištění vlasového filtru bazénového čerpadla a košíku skimmeru. Předejdete tak případnému poškození čerpadla a zároveň zajistíte řádné a spolehlivé fungování systému.
 • Jestliže je čerpadlo zapnuté, pak nevyšroubovávejte přírubové spojky.
 • Nezapomeňte na to, že všechny spoje mají těsnění. Z toho důvodu není nutné přespříliš utahovat matice. Přetažením by mohlo dojít k poškození plastových dílů.

Problém

Příčina

Řešení

Filtr dává malý výkon. Vysavač nasává málo vody.

Zachycovač hrubých nečistot je zanesen.

Vyčistíme zachycovač hrubých nečistot.

Motor se točí obráceným směrem.

Ověříme pomocí šipky umístěné na těle čerpadla, že se motor otáčí správným směrem. Pokud ne, změníme přívodní vodiče ve svorkovnici.

Sací nebo výtlačné potrubí je zanesené.

Potrubí vyčistíme.

Tlak na manometru rychle roste.

pH vody je příliš vysoké (voda je zakalená).

Snížíme hodnotu ph.

Nedostatek chloru (voda je zelená).

Přidáme chlor a desinfikujeme tak vodu.

Tlak na manometru nerovnoměrně kolísá.

Čerpadlo nasává vzduch.

Ověříme, zda neuniká voda za zachycovačem hrubých nečistot.

Polouzavřené nasávání.

Ověříme, že ovládací ventil na sacím potrubí je zcela otevřen.

 

 

Odeslat poptávku!