Bazénové filtrační čerpadlo FXP

Příslušenství k bazénům Bazénová čerpadla

Bazénová cirkulační čerpadla jsou nezbytnou součástí každého bazénu vybaveného filtračním okruhem. Zajistěte dokonalý oběh vody v bazénu díky použití správného bazénového čerpadla.

Přejít na E-shop

Základní informace

Bazénová čerpadla s horizontální odstředivou konstrukcí jsou koncipována právě pro použití v rámci filtračního okruhu.

Hlavní funkcí těchto čerpadel je cirkulace (oběh) vody v bazénech. Instaluje se do filtračního okruhu před vlastní filtrační nádobu. Zajišťují čerpání vody přiváděné do bazénu a odváděné z bazénu. Tato čerpadla jsou vybavena odnímatelným košem, který slouží k zachycení malých pevných těles a nečistot.

Technické parametry

Oběhové čerpadlo je základním prvkem bazénové technologie. Aby zůstala voda v bazénu křišťálově čistá, je nutné, aby se profiltrovala 4x denně. Proto nabízíme filtrační čerpadla pro všechny velikosti bazénů.

Oběhová čerpadla PREVA

Model

PREVA 33

PREVA 50

PREVA 75

Průtok

6 m3/h

9 m3/h

12 m3/h

Napětí

230 V

230 V

230 V

Výkon

0,25 kW

0,33 kW

0,55 kW

Oběhová čerpadla BRILIX

Model

FXP 150

FXP 250

FXP 370

FXP 550

FXP 750

Průtok

10 m3/h

11,6 m3/h

14 m3/h

15 m3/h

16 m3/h

Napětí

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

Výkon

0,2 kW

0,25 kW

0,5 kW

0,75 kW

1 kW

Montáž bazénových čerpadel:

Pokud využíváte čerpadlo pro plavecké bazény, nainstalujte jej mezi odlučovač a filtr. Mějte na paměti, že je velmi důležité umístit čerpadlo na rovný a pevný základ. K tomuto podkladu je třeba čerpadlo přišroubovat (k tomu určenými šrouby). Čerpadlo musí být umístěno tak, aby hřídel byla v horizontální poloze a kryt předfiltru nahoře. Zároveň je třeba, aby byl přístupný průhledný kryt, pod kterým je umístěn koš předfiltru, který je třeba čas od času vyčistit.

Sací trubka by měla mít minimálně stejný průměr jako sání čerpadla. Abyste snížili dobu samonasávání, vždy používejte přímé a krátké sací potrubí se stálým sklonem. Jestliže překročí délka sacího potrubí 10 metrů, musíte počítat se ztrátou tlaku. Trubky je potřeba smontovat tak, aby se předešlo jakýmkoli únikům do vnitřního prostředí. Trubky je nezbytné nainstalovat tak, aby žádné výkyvy tlaku, které by byly způsobeny změnami teploty, neměly vliv na bazénové čerpadlo.

Plastové trubky a spoje musí být vodotěsně propojeny. Jestliže chcete použít sací hadici, je potřeba, aby byla nestlačitelná (se spirálovou výztuhou). Je nutné, aby sací trubka/hadice byla co nejkratší, a to proto, aby byly zabezpečeny optimální pracovní podmínky.Doporučujeme Vám, abyste na oba konce namontovali uzavírací ventily, abyste tak oddělili čerpadlo.

Čerpadlo není schopné fungovat s uzavřeným vypouštěcím ventilem. Pokud by tomu tak bylo, mohlo by dojít ke zvýšení teploty a následné tvorbě páry, která by mohla vážně poškodit čerpadlo.

Jestliže nemůžete vyloučit možnost, že bude bazénové čerpadlo pracovat s uzavřeným vypouštěcím ventilem, je nutné připojit k vypouštěcímu potrubí jeden obtokový/kalový ventil. Tím bude zabezpečen minimální průtok čerpadlem.

Pro minimalizování případného hluku doporučujeme nainstalovat tzv. tlumič vibrací.  Ten se instaluje do vstupu sání i výtlaku a dále mezi základovou desku a čerpadlo.

Na boku motoru bazénového čerpadla je umístěn ventilátor, který ochlazuje motor čerpadla. I přesto je ale nutné čerpadlo nainstalovat na dobře větrané místo chráněné před možným zamrznutím.

  • Pokud je čerpadlo nainstalováno venku, pak musí být chráněno vhodným krytem.
  • Pokud je čerpadlo nainstalováno do šachty, pak je nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu, aby nedošlo k poškození motoru nedostatečným vyvětráním (vnitřní teplota nesmí překročit 50 °C).

Elektrická instalace bazénových čerpadel:

Před sejmutím víka spojovací skříňky, jakoukoli manipulací a demontáží čerpadla zabezpečte, aby vždy bylo odpojeno elektrické napájení. Elektrickou instalaci musí provést profesionál v souladu s místními normami.

  • Bazénové čerpadlo musí být připojeno na proudový chránič, jehož jmenovitý zbytkový pracovní proud není vyšší než 30 mA.
  • Bazénové čerpadlo musí být zapojeno k externímu vypínači.
  • Napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Přesvědčte se, že je motor vhodný pro používané elektrické napájení.
  • Motor se připojuje k elektrickému napájení podle výkresu. Na připojení je třeba použití patřičného kabelu ve shodě s místními normami.
  • Pokud je napájecí přívod poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo vzniku nebezpečné situace.
  • Jestliže by byl motor přetížený, dojde k jeho automatickému odstavení. Automaticky se uvede do chodu v momentě, kdy se teplota opět sníží.

Zapojení bazénových čerpadel:

Nezapojujte bazénová čerpadla během zalévání nebo čištění.

Správné zalití čerpadla poznáte tak, že je pod průhledným víkem voda. Šipky na skříni čerpadla zakreslují správný směr otáčení.

Aby se během zapojení vytvořila maximální sací kapacita, uzavřete vypouštěcí ventil, zapněte bazénové čerpadlo a pomalu povolujte vypouštěcí ventil. Pokud nebude čerpadlo po 5 minutách správně pracovat, zastavte jej a zkontrolujte úroveň hladiny vody v sacím potrubí a ve vaně čerpadla.

Postup při čištění koše předfiltru bazénových čerpadel:

Přesvědčte se, že je odpojeno napájení a není tedy možné jej náhodně připojit předtím, než má být čerpadlo znovu zapojeno.

Filtrační koš je nezbytné denně kontrolovat, a pokud je to nutné, tak jej čistit. Než otevřete kryt předfiltru, uzavřete plnicí a vypouštěcí ventil.

Jakmile je čerpadlo vyčištěno, opět jej zalijte a zaklapněte kryt předfiltru. Poté může být čerpadlo znovu uvedeno do provozu.

Provádět čištění pomocí vysokotlakého zařízení není povoleno.

Zazimování bazénových čerpadel:

Pokud nebudete bazénové čerpadlo používat během zimy, vyndejte z bazénového čerpadla všechny zátky a hadice. Ze všech potrubí vypusťte zbytky vody. Zátky uložte ve filtračním koši.

Pakliže chcete bazénové čerpadlo vypustit, musíte vyšroubovat vypouštěcí zátku (69) ze skříně čerpadla. Vypouštěcí zátku zašroubujte až tehdy, až se bude bazénové čerpadlo opět používat.

Bazénové čerpadlo uložte v suché a teplé místnosti. Bazénové čerpadlo nijak nezakrývejte za použití plastových folií. Předejdete tak kondenzaci.

Jestliže je čerpadlo namontováno pevně na místě a tím pádem z něj nelze vypustit vodu, je nezbytné ochránit bazénové čerpadlo proti zamrznutí. Jako ochranu před zamrznutím můžete použít roztok složený ze 40 % propylen-alkoholu a 60 % vody. Nikdy nepoužívejte prostředky jako například polypropylenglykol, jelikož jsou vysoce jedovaté a mohlo by tak dojít k poškození bazénového čerpadla.

Péče o bazénová čerpadla:

Přesvědčte se, že je odpojeno napájení a není tedy možné jej náhodně připojit předtím, než má být čerpadlo znovu zapojeno.

Čerpadlo je koncipováno tak, aby za běžných provozních podmínek nepotřebovalo údržbu. Ložiska motoru jsou trvale promazávána.

Pravidelně byste měli čistit filtrační koš bazénového čerpadla. Bazénové čerpadlo byste neměli spouštět bez tohoto koše.

Případné problémy a jejich následné řešení:

Problém

Příčina

Řešení

Čerpadlo pracuje, ale neplní se.

Není voda v hrnci se sítkem.

Doplňte vodu.

Čerpadlo není vyčištěné.

Vyčistěte čerpadlo.

Není voda v potrubí / sací hadici.

Doplňte vodu.

Přepravní víko není správně uzavřeno.

Zkontrolujte koš předfiltru. Dobře utáhněte šrouby víka.

Příliš velká sací výška.

Maximální výška jsou 3 metry.

Propouští mechanické těsnění.

 

Čerpadlo nepracuje spolehlivě.

Nesprávný směr otáčení. (3 fázová čerpadla)

Změňte směr otáčení.

Koš předfiltru nebo odlučovač je špinavý nebo zanesený.

Vyčistěte koš předfiltru.

Hladina vody v bazénu je příliš nízká.

Zvyšte hladinu vody v bazénu.

Potrubí / hadice je částečně zanesená nečistotami.

Vyčistěte potrubí / sací hadici.

 

Odeslat poptávku!