Stavební příprava keramického bazénu

Tento montážní návod je potřeba vždy přizpůsobit konkrétní zakázce. Je nutné zohlednit místo realizace, stejně jako geologické a geodetické podmínky v místě instalace bazénu.

Důrazně upozorňujeme na to, že dodací firma v žádném případě nepřebírá žádný druh záruky za následné škody, které vzniknou v důsledku neodborných stavebních prací, stejně jako při nedodržení montážních pokynů.

vzniknou v důsledku neodborných stavebních prací, stejně jako při nedodržení montážních pokynů. V případě umístění bazénu ve svahu nebo jílovité či hlinité půdě, stejně jako v případě jiných komplikovaných půdních poměrů, jsou nutná zvláštní opatření. Obzvlášť, když se na staveništi nachází nebo se může nacházet spodní voda. Na odvod vnikající vody, dešťové vody nebo spodní vody je bezpodmínečně nutné plánování a instalace drenáží a jiných zařízení. Abychom zabránili poklesu nebo nadzdvihnutí a následnému poškození bazénu, musíme bezpodmínečně zabránit podmývání a zaplavování podkladu nebo sesouvání zeminy.

Úlohou stavební firmy je proto specifikovat půdní poměry a podniknout příslušné kroky, aby se zaručila správná montáž. Pokud se zdá, že půdní poměry jsou složité, je nutné vypracovat statický, resp. stavebně-technický posudek, a tím se vyhnout následným škodám.

U bazénů se šikmým dnem je důležité pro správnou stavební přípravu brát do úvahy vyznačený rozměr dna bazénu pro správné určení šikminy dna. U všech bazénů je výrobní tolerance (nerovnost) horní hrany bazénu do 10 mm. Proto doporučujeme horní hranu vhodným způsobem překrýt.

Stáhnout ve formátu PDF

Vážený zákazníku, omlouváme se, ale keramické bazény nejsou v našem produktovém portfoliu. Ale nezoufejte! Máme pro Vás nabídku, ze které si určitě vyberete. Stačí se jen rozhodnout, který bazén bude ten Váš.

Přejít do sekce bazény

1) Návod na přípravu výkopu

Základem pro správnou montáž bazénu je provedení všech výkopových prací podle daného nákresu a nejpřesnější dodržování rozměrů. Proto by měla výkopové práce bezpodmínečně realizovat specializovaná firma. Během stavebních prací se musí dno jámy vždy přesně zkontrolovat, resp. přeměřit, abychom se vyhnuli pozdějším opravám.

U výkopu je třeba dbát na to, aby se uvolněná zemina nedostala na dno výkopové jámy. Ani na bočních stěnách jámy se nesmí nacházet uvolněná zemina, která by mohla spadnout do jámy. Začistění výkopu je třeba provádět ručně. Aby ani později nedošlo ke zřícení stěn jámy, je třeba je překrýt geotextilií.

V případe, že se vykopalo příliš mnoho zeminy, nesmí se dotyčná místa znovu zaplnit zeminou. Ani pevné zhutnění zeminy totiž nezaručuje, že v budoucnosti pod zátěží nedojde k poklesu dna jámy. Taková místa se musí zarovnávat výhradně vhodným podkladovým materiálem.

Rozměry bazénu, viz samostatné schéma.

2) Podklad

Před uložením podkladu (štěrkového lože) je nutné celou jámu, dno i stěny vyložit geotextilií. Tím se zabrání vnikání štěrku do půdy a sesuvu bočních stěn výkopu.

Násypový materiál:
Podklad bazénu: říční štěrk, promývaný, zrnitost 8/16, do výšky 20 cm.
Tento druh zásypu se při odborném vložení utěsní sám.

Na přípravu základu se musí vytýčit osa jámy. Zaměřte osu jámy. Připravte si pomocné tyče. Na toto nám vhodně poslouží dřevěné hranoly o rozměru 5 x 20 cm nebo ocelové profily. Ty umístíme na dno výkopu mimo dno bazénu ve směru klesání bazénu.

Tyče musí být rovnoběžné s osou jámy. Pomocné tyče zafixujte ve spádu budoucího dna a dbejte na to, abyste dodrželi výšku dna vůči horní hraně bazénu. Správnost uložení pomocných tyčí si zkontrolujte přeměřením uhlopříček. Dbejte na to, aby se měřicí tyče neprohnuli nebo aby nevzniknul směrem nahoru oblouk. Rovnoměrně podsypte měřicí tyče říčním štěrkem zrnitosti 8/16 tak, aby vzniklo přesné trasování. Řiďte se přesně rozměry uvedenými pro konkrétní typ bazénu. Bezpodmínečně dodržujte všechny uhlopříčky a rozměry k nim přiřazené v nákresech. V případě pochybností se s námi bezpodmínečně spojte.

Po opětovné kontrole rozměrů můžete začít s opatrným ručním přisypáváním říčního štěrku. Během sypání stále kontrolujte všechny rozměry. Dbejte na to, aby se vytýčené měřicí tyče neposouvali. Rozdělování říčního štěrku provádějte od vyššího místa jámy k nižšímu. Štěrk stahujte opatrně a rovnoměrně. Pomocí nivelační latě kontrolujte, zda je podloží rozděleno rovnoměrně po celé ploše. Podloží nesmí být nikdy vypouklé, nesmí mít prolákliny, ale musí být dokonale rovné. Používejte propraný říční štěrk se zrnitostí 8/16.

Nechte měřicí tyče v podloží. Budou sloužit jako kontrolní body při vkládání bazénu a odstraní se později. Nakonec označte sprejem na podloží linii dna u schodové a hluboké části bazénu barevným sprejem. Pomocí napnuté šňůry označte na úrovni země podélnou stranu bazénu vzdálenou cca 15–20 cm od skutečného okraje bazénu, stejně jako platnou výškovou úroveň.

podklad

UPOZORNĚNÍ!

 1. Zajistěte stěny jámy, aby do ní nemohla napadat zemina.
 2. Pokud se vytěžilo příliš mnoho zeminy, nedávejte ji znovu do jámy.
 3. Vždy vyložte dno a stěny jámy geotextílií.
 4. Měřicí laťky postavte přesně podle rozměrů.
 5. Několikrát zkontrolujte všechny rozměry.
 6. Označte delší stranu bazénu na úrovni země šňůrou.
 7. Označte záchytný bod pro výškovou úroveň. Přesně dodržujte požadovanou úroveň.
 8. Používejte jen říční štěrk s danou zrnitostí.
 9. Dokonale vyrovnejte podloží.
 10. Nechte měřicí laťky v podkladu.
 11. Označte linie uložení dna bazénu pomocí barevného spreje.

Příklad - Příliš mnoho vytěžené zeminy

příklad - příliš mnoho vytěžené zeminy

Příliš mnoho vytěžené zeminy vyplnit jen štěrkem nebo makadamem. Nikdy nevyplňovat zeminou.

Příklad - Vytyčování měřících latí

příklad - vytyčování měřících latí

Osaďte profily podle nákresu a zkontrolujte jejich přesnost osazení. Profily zůstávají ve výkopu až do osazení a zafixování bazénu.

Zarovnání dna

zarovnání dna

Šňůry probíhají paralelně s horní hranou bazénu a jsou ve vzdálenosti asi 20 cm od okraje bazénu. Nezapomeňte označit výškovou hladinu!

 

3) Uložení bazénu

 

Bazén spouštějte pomocí zdvihacího zařízení (jeřábu), dokud se nedotkne připraveného (resp. zarovnaného) dna.

Nakonec bazén vložte a znivelizujte výšku.
Několikrát zkontrolujte výšku.

Příklad - Nesprávně uložený bazén

příklad - nesprávně uložený bazén

Příklad - Správně uložený bazén

příklad - správně uložený bazén

Uložení do jámy

uložení do jámy

4) Drenážní odtok a odpadová jáma

Bazény Ceramic pools je potřeba chránit proti spodní/srážkové vodě. Opatrnost je vhodná v případě, že se vyrovnávání terénu provádí na hlinitých nebo špatných půdách. K zabránění průniku srážkové nebo spodní vody je nutný drenážní systém a odpadová jáma. Tím se zmírní podmývání podkladu, stejně jako nadzdvihování prázdného bazénu. Pokud na pozemku není možný přirozený odtok, musí být kromě drenáže vytvořena i odpadová jáma (jímka), do které je instalováno čerpadlo.

Drenážní rouru uložte do štěrkového lože na dno bazénu. Rouru je třeba gravitačně svést do kanalizace nebo jímky.

Nikdy nevyprazdňujte bazén, pokud není zkontrolován stav vody v odpadové jámě a případná voda není vypuštěna.
Nikdy nenechávejte bazén delší dobu bez vody (max. 1 den)!

5) Zahrnování bazénu

Bazén je potřeba v rozích zafixovat betonem a potom pokračovat v zasypávání.

Beton násyp

beton násyp

beton násyp v rozích

Zasypání suchým betonem

Bazén je nutné zasypat suchým betonem.

Dřív než začnete se zahrnováním bazénu, přesvědčte se, zda je bazén správně uložený a zda sedí výška. U bazénů se stejnou hloubkou začněte zahrnovat diagonálně. U bazénů se šikmým dnem začněte na hlubší straně.

Začněte bazén napouštět. Zahrnování provádějte současně s plněním bazénu. Výška vody v bazénu musí být vždy o 30 cm výše, než je zásyp.

Potom naplňte části bazénu klenuté dovnitř. Zahrnování, resp. zasypávání se dělá okolo bazénu v rovnoměrných vrstvách s výškou 25–30 cm. Dbejte na to, aby se všechny záhyby tělesa bazénu dobře a rovnoměrně zaplnily.

Všechny záhyby se musí dobře zahrnout a plnicí materiál se musí dobře utáhnout. Tímto způsobem pokračujete se zahrnováním dále, dokud nedosáhnete výšky cca 20 cm od horní hrany bazénu.

zahrnování bazénu

DŮLEŽITÉ!

Zahrnujte výlučně ručně a dbejte na rovnoměrné zahrnování. Plňte bazén zároveň vodou, jak je uvedeno výše. Dbejte na správné zaplnění oblouků, záhybů, dutých částí pod schody a oddychovými boxy.

Na posledních 20 cm k hornímu okraji bazénu se udělá prstencová kotva z lehce armovaného betonu.

UPOZORNĚNÍ:

Při zahrnování dbejte na to, aby množství suchého betonu bylo na každé straně stejně vysoké, aby se bazén nedostal do šikmé polohy. Zaplňujte rovnoměrně dokola okolo bazénu, vždy ve vrstvách vysokých cca 30 cm, aby bylo plnění homogenní a kompaktní. Zásyp zhutněte ručně, např. pomocí dřevěné tyče o tloušťce 8–10 cm.

zahrnování bazénu

6) Přizpůsobení výšky schodů

Protože jsou schody zesílené, je velmi málo pravděpodobné, že dojde k jejich poklesu, když se bazén naplní vodou. Pro jistotu ale během plnění několikrát zkontrolujte výšku okraje bazénu.

Jestliže jste při zahrnování dosáhli dolního schodu, zkontrolujte jej. Lehce jej nadzdvihněte pomocí delšího kusu dřeva, který použijete jako páku. Podsypte jej a uložte zpět. Plnit musíte tak, aby schodová strana nemohla klesnout hlouběji než úroveň bazénu.

Suchý beton pod schodem musí být správně zhutněn.

7) Prstencová kotva z betonu

Posledních 20 cm do okraje bazénu se zaplní pásem z betonu s lehkou výztuží, který bude sloužit jako prstencová kotva. Tuto výztuž je třeba pospojovat a uzemnit. Tento způsob zaručuje okraji bazénu potřebnou pevnost. Posledních 20 cm do okraje bazénu se zaplní pásem z betonu s lehkou výztuží, který bude sloužit jako prstencová kotva. Tuto výztuž je třeba pospojovat a slouží i jako podklad pro lemovací kameny. Pás by měl být široký cca 30 cm. Použijte raději řidší beton s jemnou zrnitostí a použijte jen lehkou výztuž.

Dbejte bezpodmínečně na to, aby vložená výztuž za žádných okolností nepřečnívala nikde do bazénu. Dodržujte minimální odstup cca 5 cm. Dbejte současně i na to, aby se všechny oblouky a záhyby úplně zaplnily. Povrch prstencové kotvy z betonu musí být hladce stáhnutý.

Betongurtel = betónový pás

V zájmu ochrany horní hrany bazénu je nutné tuto hranu zakrýt. Zakrytí horní hrany se provádí různými způsoby. Doporučujeme Vám použít na okraj žulovou nebo pískovcovou lemovku. Když se horní hrana bazénu nepřekryje, může po letech dojít k jejímu poškození. Na toto poškození se nevztahuje prodloužená záruka.

8) Důležité upozornění

Abyste měli radost a potěšení ze svého bazénu, je bezpodmínečně nutné zabezpečit:

Zapažení dlouhých stěn bazénu během zasypávání a betonování věnce okolo bazénu, aby nedošlo k jejich deformaci. Pro tento účel Vám mohou posloužit hranoly, které jste měli uložené na dně. Ty přišroubujte cca každý metr na horní hranu bazénu tak, aby byly dlouhé strany bazénu dokonale rovné a rovnoběžné.

Dále Vám doporučujeme před zabetonováním věnce uložit okolo bazénu dilatační pásku. Tím docílíte vhodné ochrany bazénu při klimatických změnách a zabezpečíte dlouhou životnost bazénu i stavby.

 1. Důkladně si přečtěte návod na montáž. Přesné dodržování montážních pokynů je nutností. Náš technik sice udělá při dodávce bazénu kontrolu, ale stejně se musí zákazník, resp. dodavatel stavby, postarat o přesné dodržení montážních pokynů.
 2. Ve všech pracovních krocích dodržujte co nejpřesněji montážní návod. Zdržení a prostoje vozidla, resp. dodatečná práce našeho technika, která vznikne při nedodržení montážního návodu, se zúčtuje dodatečně.
 3. Několikrát zkontrolujte všechny rozměry. Bezpodmínečně dbejte na průsečíky.
 4. Upozornění: velikost výkopu je o cca 40 cm větší než bazén.
 5. Na dno používejte jen štěrk dané zrnitosti.
 6. Štěrkové lože musí být úplně zarovnané. Nesmí v něm být ani prohloubeniny a ni vypukliny. Zkontrolujte jej co nejpřesněji pomocí nivelační latě nebo napnuté šňůry. Učiňte všechna opatření, aby se štěrk po stáhnutí už nemohl dále poškodit (aby se po něm nechodilo).
 7. Bezpodmínečně označte průsečíky, začátek dna bazénu na straně schodů a konec dna b azénu ve štěrkovém loži.
 8. Bezpodmínečně napněte šňůru paralelně s horní stranou bazénu ve vzdálenosti c ca 2 cm od okraje bazénu.
 9. Bezpodmínečně označte výškovou úroveň. Zohledněte přitom dodatečnou výšku, k terá vznikne tloušťkou lemovacích kamenů.
 10. Včas nám oznamte místo, které se dá snadno najít, odkud budete náš transport d oprovázet až na stanoviště (v případě, že dle místa plnění není přesně jasné odkud se bude bazén umisťovat)..
 11. Elektroinstalace musí provádět kvalifikovaný elektrikář podle normy.


Dobrá příprava podkladu, stejně jako dobrá spolupráce s naším technikem při dodávce, Vám ušetří množství nepříjemností a případné zvýšení nákladů, resp. dodatečné náklady. Náš technik se vždy snaží co nejrychleji vyřešit vzniklé problémy, resp. najít řešení, která odpovídají odborným požadavkům.

 

UPOZORNĚNÍ:

bazén nesmí být delší dobu úplně prázdný (max. 1 den).

 

Zajímají Vás podrobnější informace

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies