Podmínky akce – JARNÍ KAPAŇ 2022 „Bazén z jara“ - tipovací soutěž (15. 3. 2022 – 30. 4. 2022)

Soutěž pro B2C zákazníky:

 1. Do soutěže bude zákazník zařazen, pokud v období od 15. 3. do 30. 4. 2022 (včetně) podepíše smlouvu nebo akceptuje v době stanovené ALBIXON a.s. návrh smlouvy předložený mu v tomto období na nákup bazénu BENEFIT, zastřešení nebo bazénového setu (bazén, zastřešení a technologie) s místem dodání v České republice v minimální hodnotě 100 000 Kč včetně DPH a splní ostatní podmínky pro účast v soutěži (viz body níže).
   
 2. Zákazník musí písemně souhlasit s účastí v tipovací soutěži. Zároveň tím souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, které jsou součástí soutěžního formuláře. Formulář se souhlasem o zařazení do soutěže obdrží zákazník od obchodního zástupce při podpisu smlouvy. Bez podpisu soutěžního formuláře se soutěže nelze zúčastnit.
   
 3. Tipovací soutěž probíhá ve třech kolech, a to v období od 15. 3. – 31. 3. 2022 (1. kolo soutěže), v období od 1. 4. – 15. 4. 2022 (2. kolo soutěže) a v období od 16. 4. – 30. 4. 2022 (3. kolo soutěže). Zákazník, který splnil podmínky účasti v soutěži dle bodu 1., bude zařazen do soutěže vždy v tom období, ve kterém podmínky pro účast splnil, a jeho účast potrvá i v následujících soutěžních kolech. Pokud se zákazník stane výhercem daného kola, je z účasti v dalších kolech soutěže již vyloučen.
   
 4. Soutěžní otázky jsou tipovací a budou zveřejněny po dobu trvání akce (viz bod č. 1) prostřednictvím obchodního zástupce a na soutěžním formuláři. Odpověď na soutěžní otázky spolu se svými kontaktními údaji (jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa) zákazník vyplní současně s podepsáním smlouvy. Každý zákazník může tipovat odpověď pro dané kolo soutěže v závislosti na tom, kdy splní podmínky pro účast na soutěži. Zákazník, který splní podmínky pro účast v soutěži v období od 15. 3. – 31. 3. 2022, se zúčastní za podmínek uvedených v bodě č. 3 všech tří kol soutěže a může tipovat všechny tři odpovědi pro všechna tři kola soutěže. Zákazník, který splní podmínky pro účast v soutěži v období od 1. 4. – 15. 4. 2022, se zúčastní za podmínek uvedených v bodě č. 3 druhého a třetího kola soutěže a může tipovat odpovědi pro tato dvě kola soutěže. Zákazník, který splní podmínky pro účast v soutěži v období od 16. 4. – 30. 4. 2022, se zúčastní za podmínek uvedených v bodě č. 3 třetího kola soutěže a může tipovat odpovědi pro toto kolo soutěže.
   
 5. Výhercem tipovací soutěže může být jak osoba fyzická (starší 18 let), tak právnická, která splnila veškeré podmínky účasti v soutěži a jejíž tip je nejblíže správné odpovědi. V případě, že správnou odpověď tipovalo více osob, bude z těchto osob ALBIXON a.s. losovat jediného výherce. Správné odpovědi pro každé soutěžní kolo budou publikovány na internetových stránkách společnosti a sociálních sítích ALBIXON a.s. vždy do 14 dnů od skončení daného soutěžního kola.
   
 6. Výhercem soutěže nemůže být zaměstnanec ALBIXON a.s. nebo osoba jemu blízká.
   
 7. Soutěž je platná pouze na území České republiky.
   
 8. Výherce bude vybrán dle nejbližšího tipu na soutěžní otázku (viz bod č. 3) do 8. dubna 2022 včetně (1. kolo soutěže), do 22. dubna 2022 včetně (2. kolo soutěže) a do 6. května 2022 včetně (3. kolo soutěže). Následně bude výherce kontaktován prostřednictvím emailu. Výherce se o výhru musí písemně přihlásit na emailovou adresu obchodního zástupce uvedenou ve smlouvě nejpozději do 31. 5. 2022, jinak mu nárok na výhru zaniká a výhra propadá.
   
 9. Výhra bude předána výherci do 60 dnů od splnění všech závazků výherce vůči ALBIXON a.s. z uzavřené smlouvy dle bodu č. 1. Pokud výherce tyto závazky v termínu stanoveném smlouvou neuhradí, nárok na výhru mu zaniká.
   
 10. Účastí v soutěži výherce souhlasí s tvorbou audiovizuálního obsahu z převzetí výhry včetně záznamu své osoby a s případným využitím tohoto záznamu pro marketingové účely (např. sociální sítě a webové stránky).
   
 11. Soutěž se nevztahuje na zboží a produkty z e-shopu www.bazeny.cz
   
 12. Výhra se vztahuje pouze na plnění ALBIXON a.s. dle smlouvy uzavřené podle bodu č. 1.
   
 13. Výhru v tipovací soutěži nelze kombinovat s jinými (předchozími, nebo budoucími) akcemi ALBIXON a.s.
   
 14. VÝHRA:
  - Předmětem výhry je CASHBACK (tj. peníze zpět) za nákup produktu dle smlouvy (viz bod č. 1) ve výši 100 000,- Kč vč. DPH. Částka bude zákazníkovi odečtena při závěrečném vyúčtování z doplatku po dokončení a realizaci zakázky. Pokud bude doplatek nižší, než je výše výhry, bude zákazníkovi kladný rozdíl uhrazen v hotovosti.

  - Uzavře-li zákazník v rámci akce více smluv, může se tipovací soutěže účastnit pouze 1x (vyplní pouze jeden soutěžní formulář). Pro účely určení výše výhry se mu však započítává součet hodnot ze všech smluv jím uzavřených podle bodu č. 1. Zákazník smí vyplnit pouze 1 soutěžní formulář.

  - Výhru nelze využít na pořízení jiných produktů ALBIXON a.s., resp. použít na budoucí nákup takového produktu.

  - Výhra je nepřenosná.

  - Výhra se bude počítat z koncových prodejních cen uvedených ve smlouvě/smlouvách.
   
 15. Zpracovatelem osobních údajů je ALBIXON a.s. Vaše osobní údaje zpracováváme pro stanovené účely v souladu se zásadami zpracování, jak tyto vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména zásadami transparentnosti vůči Vám jako subjektu osobních údajů a naší odpovědnosti jako správce Vašich osobních údajů.
   
 16. ALBIXON a.s. neodpovídá za situace, kdy nebude možné výherce kontaktovat na e-mailové adrese, kterou výherce uvedl a výhra mu z tohoto důvodu nebude moci být předána nebo se výherce nedostaví k převzetí výhry ani v náhradním termínu, nebo nepodaří-li se výherce kontaktovat za účelem dohodnutí náhradního termínu pro převzetí výhry. Nebude-li tak možné výhru předat nejpozději do 30. září 2022, pak v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá.
   
 17. Na výhru není právní nárok a není soudně vymahatelná.
   
 18. ALBIXON a.s. neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a čerpáním výhry ani za jakékoliv okolnosti spojené či vzniklé v souvislosti s čerpáním výhry. Veškeré další náklady spojené s čerpáním výhry hradí výherce – například cestu za účelem vyzvednutí výhry atd.
   
 19. ALBIXON a.s. si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a organizací soutěže, je oprávněn změnit tato pravidla v průběhu trvání soutěže či soutěž zcela zrušit nebo předčasně ukončit.
   
 20. ALBIXON a.s. nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou nebo lidskou chybu, k níž dojde během zpracování e-mailů včetně selhání sítě elektronických komunikací a nedoručení e-mailu.
   
 21. Zákazník jako výherce a příjemce výhry je zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou s přijetím výhry spojené.
   
 22. Zákazník souhlasí s tím, že se bude řídit rozhodnutími ALBIXON a.s., jež budou ve všech ohledech konečná a závazná. ALBIXON a.s. si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit ze soutěže osobu, u které zjistí, že porušuje pravidla soutěže nebo jedná v rozporu s dobrými mravy, v rozporu s účelem soutěže nebo se chová způsobem, který by mohl ohrozit nebo poškodit dobrou pověst ALBIXON a.s.
   
 23. Podpisem formuláře do soutěže vyjadřuje zákazník souhlas s těmito pravidly, která jsou v plném znění dostupná na internetových stránkách https://www.albixon.cz/podminky-slevove-akce/. Jakékoliv případné změny pravidel budou zveřejněny na těchto internetových stránkách, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.
   

Tato pravidla jsou platná a účinná od 15. 3. 2022

 

 

 

Odeslat poptávku!