15. 6. 2016

Valná hromada v ALBIXONU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
ALBIXON a.s., IČ 26117274, Praha 5, Zbraslavská 55/5a, PSČ 159 00,
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp. zn. B 13162

s v o l á v á na 29. června 2016 v 10.00 hodin
do sídla společnosti na adrese Praha 5, Zbraslavská 55/5a
řádnou valnou hromadu
Pořad jednání valné hromady:
  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
  2. Návrh a volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2015, předložení řádné účetní závěrky za rok 2015 a seznámení s výrokem auditora, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a termínu výplaty dividend a tantiém, odměňování členů představenstva a dozorčí rady
  4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, k návrhu na rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
  5. Schválení osoby auditora
  6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2015, schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty dividend a tantiém, rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
  7. Závěr valné hromady
Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.

Veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání valné hromady jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti každý pracovní den od 9 do 15 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení.V Praze dne 27. května 2016

Ing. Jaroslav Smetana
předseda představenstva

 

Zpět

 

Zajímají Vás podrobnější informace

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies