31. 7. 2014

ALBIXON a WINCHESTER SE

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

WINCHESTER SE, IČ 24279048, Praha 5, Na Neklance 903/24, PSČ 150 00,

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl H, vložka 987,

 

s v o l á v á  na 2. září 2014 v 9.00 hodin do kanceláře JUDr. Vendelína Mihalika, advokáta,

na adrese Praha 2, Římská 1198/31, řádnou valnou hromadu

 

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
  2. Návrh a volba orgánů valné hromady
  3. Schválení projektu rozdělení sloučením 
  4. Schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy
  5. Závěr valné hromady

 

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.

Akcionáři se upozorňují na jejich práva v souladu s ust. § 299 zákona o přeměnách s tím, že v sídle každé ze zúčastněných společností jsou alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem rozhodnutí valných hromad zúčastněných společností o schválení rozdělení, každý pracovní den v době od 9.00 do 17.00 hod., k nahlédnutí pro akcionáře projekt rozdělení, účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období včetně zpráv auditora o jejich ověření, konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností a zahajovací rozvahy všech zúčastněných společností včetně zpráv auditora o jejich ověření. Zúčastněné společnosti vydají každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin.

Ke dni předcházejícímu rozhodný den rozdělení, tj. k 31.12.2013, činil vlastní kapitál rozdělované společnosti 326 737 094,70 Kč a vlastní kapitál nástupnické společnosti 2  981 000,- Kč. Nástupnická společnost přebere složky vlastního kapitálu rozdělované společnosti v celkové výši 109 154 396,46 Kč. Nástupnická společnost nepřebírá žádné složky cizího kapitálu rozdělované společnosti, které nejsou závazkem.

Rozdělení nemá vliv na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti ani rozdělované společnosti, které nepodléhají výměně ani nedochází k žádným jejich změnách.

V důsledku rozdělení odštěpením sloučením se základní kapitál rozdělované společnosti ani nástupnické společnosti nezmění.

 

V Praze dne 31. července 2014

Ing. Jaroslav Smetana
člen představenstva

 

Zpět

 

Zajímají Vás podrobnější informace

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies