19. 5. 2013

Valná hromada v ALBIXONU

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

ALBIXON a.s., IČ 26117274, Praha 5, Zbraslavská 55, PSČ 159 00,

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 13162,

s v o l á v á  na 27.6.2013 v 10.00 hodin do kanceláře Mgr. Heleny Čapkové,

Praha 1, Národní 21

řádnou valnou hromadu

 

 

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
  2. Návrh a volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2012, předložení řádné účetní závěrky za rok 2012 a seznámení s výrokem auditora, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a termínu výplaty dividend a tantiém, odměňování členů představenstva a dozorčí rady
  4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, k návrhu na rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 obch. zák.
  5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2012, schválení řádné účetní závěrky za rok 2012, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty dividend a tantiém, rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
  6. Závěr valné hromady

 

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.

Návrh změny Stanov, která spočívá zejména ve snížení počtu členů představenstva, a veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání valné hromady jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti každý pracovní den od 9 do 15 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

 

V Praze dne 20. května 2013

Ing. Jaroslav Smetana, předseda představenstva

Zpět

 

Zajímají Vás podrobnější informace

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies