Water program

Čistírny odpadních vod (nebo chcete-li čističky či ČOV) Vám přináší finanční úspory (stejně jako většina našich produktů) v oblasti spotřeby vody. Vyčištěnou vodu z naší čistírny odpadních vod lze bez problémů a obav využívat k zavlažování. To umožňuje vysoká účinnost čištění, která se pohybuje v rozmezí 90 až 95 %. Čistírna odpadních vod je velmi praktické zařízení, které se vyznačuje hlavně vysokou životností (životnost použitého výrobního materiálu je dle laboratorních testů kolem 50 let), velmi nízkými provozními náklady, tichým provozem a jednoduchou instalací. Tyto ČOV jsou konstruovány pro nakládání s odpadními vodami a jejich likvidaci z individuálních zdrojů znečištění. Mezi tyto patří například: rodinné domy, penziony, chalupy apod. Do čistíren lze bez obav vypouštět znečištěné vody z koupelen, kuchyní, myček nádobí, praček a sociálních zařízení.

S tímto vším si naše čističky bez problému poradí!

 

Čistírny

Čistírny odpadních vod jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. z rodinných domů, chalup, chat apod.

Výhody a přednosti

 • Účinnost čistění až 98 %
 • Vhodné do vsaku (TP-6 EO IDEAL, TP-15 EO IDEAL)
 • Devítiměsíční testovací doba (certifikace TÜV)
 • Jednoduchá instalace
 • Nízké provozní náklady
 • Tichý provoz
 • Minimální náročnost na údržbu
 • Vysoká životnost
 • Možnost využití vyčištěné vody k závlahám

Popis technologie čištění odpadní vody

Odpadní voda přitéká do nátokového prostoru, kde dochází k oddělení biologického odpadu a smíšení s recirkulovaným kalem. Degradace biologicky rozložitelných materiálů zachycených v nátokové sekci je zajištěna tlakovým provzdušňováním. Mechanicky předčištěná voda je vedena do aktivačního prostoru, který je osazen provzdušňovacím systémem difuzorů. Vzduchové difuzory jsou umístěny na dně aktivační nádrže. V tomto prostoru s vysokou koncentrací rozpuštěného kyslíku dochází k biologickému odstraňování organického znečištění vody.

Z aktivačního prostoru voda vtéká do dosedací nádrže spojovacím potrubím, tam se vyčištěná voda odděluje od aktivovaného kalu a přes odtokový systém je odváděna do kanalizace. Dosazovací prostor je kuželového tvaru, recirkulace je zajištěna pomocí přečerpávacího potrubí zpět do nátokového prostoru. Hladina dosazovacího prostoru je provzdušňována pro rozbourání vyflotovaného kalu. Vyčištěná voda je přes odtokový systém odváděna do kanalizace, se souhlasem vodohospodářského orgánu lze tuto vyčištěnou vodu vypouštět do recipientu, dešťové kanalizace, trativodu, či ji akumulovat a použít k závlahám. Vzduchování je zajištěno membránovým dmychadlem, které je napojeno do rozvaděče vzduchu, z kterého je vzduchování rozvedeno do jednotlivých částí. Membránové dmychadlo je řízeno časovými spínacími hodinami.

V naší nabídce naleznete:

 • pětihodnotové čističky odpadních vod (TP – 6EO Ideal a TP – 15EO Ideal)
 • tříhodnotové čističky odpadních vod (TP – 8EO, TP – 16 EO)

TP8/16 – tříhodnotové ČOV

 • sledovány parametry BSK5, CHSKCr ,NL, (biochemická spotřeba kyslíku za pět dnů, chemická spotřeba kyslíku chromanovou metodou, nerozpuštěné látky)
 • odpadní vody lze vypouštět do vodoteče/povrchových vod, akumulovat v jímce a používat na zalévání/rozstřik (nikoli však potravinářských produktů!).
 • Nelze vypouštět do vsaku.

TP6/15 – pětihodnotové ČOV – navíc odbourávají sloučeniny dusíku a fosfor

 • sledovány parametry BSK5, CHSKCr ,NL, N-NH4, P (biochemická spotřeba kyslíku za pět dnů, chemická spotřeba kyslíku chromanovou metodou, nerozpuštěné látky, dusíkaté sloučeniny a fosfor)
 • odpadní vody je možné vypouštět stejně jako u tříhodnotových a navíc je možné vypouštět odpadní vody i do vsaku.

Konstrukční řešení

Konstrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž (PP) s technologickou vestavbou. Čistírna se umísťuje pod úroveň terénu, tzn. celou svojí výškou pod odpadní potrubí. Prostor mezi horní hranou čistírny a terénem je řešen plastovým nástavcem válcového tvaru, ve kterém je umístěno membránové dmychadlo a je opatřen víkem.

Technické údaje

Typ Počet připojených osob Zatížení v BSK5 (kg/den) Množství odpadní vody (m3/den) Spotřeba energie (kW/den) Hmotnost (kg) Rozměry (cm)

TP-8EO

2 - 8

0,48

1,2

1,4-2,7

150

150 x 200

TP-16EO

8 - 16

0,96

2,5

2,2-4,4

250

190 x 210

TP-6EO IDEAL

2 - 6

0,36

0,8

1,76

150

150 x 200

TP-15EO IDEAL 7 - 15 0,9 2,0 2,74 250 190 x 210

Odtokové hodnoty a účinnost čištění

Typ Odtokové hodnoty Odtokové čištění
CHSKCr (mg/l) BSK5 (mg/l) NL (mg/l) N-NH4(mg/l) Pcelk CHSKCr % BSK5 % NL % N-NH4 % Pcelk %

TP-8EO

<70 (37,2)

<15 (3,8)

<15 (7,8)

-

-

94,9

98,9

97,2

-

-

TP-16EO <70(37,2) <15(3,8) <15(7,8) - - 94,9 98,9 97,2 - -
TP-6EO IDEAL <70(37,2) <15(6,42) <15(11,1) 2,87 3,92 95,1 98,1 97,4 95,8 81,7
TP-15EO IDEAL <70(36,2) <15(6,42) <15(11,1) 2,87 3,92 95,1 98,1 97,4 95,8 81,7

Účinnost čištění ČOV TP – 8EO

Ukazatel Hodnoty na odtoku (mg/l) Účinnost (%)
BSK5 3,8 98,9
CHSKcr 37,2 94,9
NL 7,8 97,2

Vertikální řez TP-8EO

Plastové jímky

Plastové jímky se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Výhody:

 • Kompletní provedení
 • Vysoká životnost
 • Snadná instalace
 • Nízká spotřeba

Konstrukční řešení

Plastové jímky jsou zhotoveny z polypropylenu o síle 5 - 15 mm. Víko je pevně svařeno ke skeletu, tím je zajištěna maximální těsnost proti vtoku povrchové vody. Vnější vyztužovací límce jsou zpevněny masivním žebrováním.

Jímky se usazují na betonové dno o výšce 15 cm. Stěny se doporučují obetonovat 10 cm nad horní okraj jímky. Poté lze jímku zakrýt např. PZD deskami. Pro případ spodní vody se doporučuje stavební prostor odvodnit (drenáží, sondou s trvalým odčerpáváním vody, apod.). Veškeré rozměry, tvary, vyšší objemy a jiná technická řešení jímek lze individuálně přizpůsobit přání zákazníka.

Technické údaje

 • sériová výroba zaručující přesnost výroby
 • jímky splňují požadavky certifikačních norem
 • lze k nim dodat atest nepropustnosti
 • plastové jímky jsou zhotoveny z materiálu Polystone o síle 5 až 15 mm
 • jímky se usazují na betonové dno o výšce min 20 cm
 • stěny se doporučují obetonovat 10 cm nad horní okraj jímky
 • poté lze jímku zakrýt např. PZD deskami
 • pro případ spodní vody se doporučuje stavební prostor odvodnit (drenáže, sondu s trvalým odčerpáváním vody apod.)
 • k jedné jímce lze zabudovat i více drenážních kompletů s odčerpáváním (dle typu podloží a terénu), čímž zvýšíte bezpečnost proti tlaku okolní zeminy, spodní a srážkové vody aj.
 • jímky se dodávají bez nátokového otvoru, při instalaci se doporučuje umístit jej do víka jímky pro její maximální využití
 • pro vyšší pevnost je uprostřed jímky umístěn nosný sloup
 • vstupní komín je dodáván s poklopem
 • výška komínu se dá snadno snížit při zabudování
 • technický výkres lze dodat ke všem typům jímek
 • každá jímka je vybavena předávacím protokolem s popisem stavební přípravy, dokončovacích prací apod.

Technické informace

Typ jímky Průměr (mm) Celková výška (mm) (včetně komínku 600 mm) Průměr komínku (mm) Výška komínku (mm) Objem (m3)
LT 2.2 1 600 1 776 632 250 2,2
LT 4.2 2 100 1 776 632 250 4,2
LT 6.2 2 500 1 776 632 250 6,2
LT 8.2 2 850 1 776 632 250 8,2
LT 10.1 3 100 1 776 632 250 10,1

Drenážní komplet

Nabízíme drenážní komplet s trvalým odvodněním stavebního prostoru (při jeho objednání drenážní sondu ZDARMA!). Sondu je nutné při zabudování zapustit horizontálně pod dno jímky (viz. 3D obrázek).

Vertikální řez

Gravitační kanalizace

Nádrž slouží pro přečerpávání odpadních vod v místech, kde nelze z důvodu výškového rozdílu provést přímé napojení na kanalizaci, tj. gravitační - přečerpávací nádrž slouží k přečerpání odpadních vod do gravitační kanalizace.

Výhody:

 • Kompaktní provedení
 • Vysoká životnost
 • Univerzální použití
 • Snadná instalace
 • Robustní konstrukce a účinné čerpání
 • Bezpečnost a spolehlivost provozu

Konstrukční řešení

Přečerpávací nádrže jsou uzavřené vodotěsné plastové nádrže svařené z polypropylenových desek. Slouží k přečerpávání splaškových vod do gravitační kanalizace.

Systém je založen na odvádění splaškových vod pomocí čerpadla umístěného v čerpací šachtě. Do této šachty jsou svedeny splaškové vody z objektu. Objemové čerpadlo vybavené drtičem nečistot je u gravitační přečerpávací nádrže řízeno snímači hladiny. V okamžiku, kdy hladina dosáhne horního snímače hladiny, dojde k sepnutí čerpadla a následnému vyčerpání nádrže. Po vyčerpání pod určitou hladinu v nádrži se čerpadlo opět automaticky vypne.

Technické údaje

Typ nádrže Průměr (mm) Výška (mm) Průměr vstupu (mm) Užitný objem (m3)
GKPN - 10 800 2 000 800 0,5
GKPN - 20 1 300 2 000 750 1,3
GKPN - 30 1 500 2 000 750 1,8

Vertikální řez

Tlaková kanalizace

Nádrž slouží pro přečerpávání odpadních vod v místech, kde nelze z důvodu výškového rozdílu provést přímé napojení na kanalizaci, tj. tlaková - přečerpávací nádrž slouží k přečerpání odpadních vod do tlakové kanalizace.

Výhody:

 • Kompaktní provedení
 • Vysoká životnost
 • Univerzální použití
 • Snadná instalace
 • Robustní konstrukce a účinné čerpání
 • Bezpečnost a spolehlivost provozu

Konstrukční řešení

Přečerpávací nádrže jsou uzavřené vodotěsné plastové nádrže svařené z polypropylenových desek. Slouží k přečerpávání splaškových vod do tlakové kanalizace.

Systém je založen na odvádění splaškových vod pomocí čerpadla umístěného v čerpací šachtě. Do této šachty jsou svedeny splaškové vody z objektu. Objemové čerpadlo vybavené drtičem nečistot je u tlakové přečerpávací nádrže řízeno ovládací automatikou a snímači hladiny. V okamžiku, kdy hladina dosáhne horního snímače hladiny, dojde k sepnutí čerpadla a následnému vyčerpání nádrže. Po vyčerpání pod určitou hladinu v nádrži se čerpadlo opět automaticky vypne.

Nádrž obsahuje:

 • kompletní sestavu armatur
 • kanalizační klapku
 • kulový uzávěr
 • pojistný ventil
 • RPE spojky
 • prostupné manžety
 • rozvaděč s proudovým chráničem
 • řídící jednotku (2 autom. režimy)
 • možnost ručního odčerpání
 • alarm
 • objemové kalové čerpadlo s řezacím zařízením

Ovládací automatika

Ovládací automatika je určena k jištění a řízení chodu čerpadla tlakové kanalizace a k hlídání a signalizaci všech provozních i poruchových stavů. Provedení ovládací automatiky odpovídá příslušné normě ČSN 34 31 08.

Technické údaje

Typ nádrže Průměr (mm) Výška (mm) Průměr vstupu (mm) Užitný objem (m3)
TKPN - 10 800 2 000 800 0,5
TKPN - 20 1 300 2 000 750 1,3
TKPN - 30 1 500 2 000 750 1,8

Uvedené rozměry jsou orientační a je možné tyto rozměry upravit dle Vašich požadavků. Osazení čerpadla je rovněž volitelné.

Vertikální řez

Služby

Nabídka Inženýrsko - projekční činnosti pro povolení DČOV

Nabízené služby obsahují:

 • návštěvu projektanta s návrhem vhodného umístění DČOV na pozemku, zajištění vstupních údajů pro návrh DČOV
 • zajištění geodetického zaměření
 • projednání a návrh vhodného typu DČOV (3 nebo 5 hodnotová) s ohledem na způsob povolení stavby a způsob odvádění vyčištěných vod
 • zajištění hydrogeologického posudku (v případě vsakování vyčištěných vod)
 • vypracování projektové dokumentace pro stupně územní řízení a stavební řízení
 • inženýrskou činnost zahrnující zajištění zákresů a stanovisek všech dotčených správců sítí, obce, správce povodí, stavebního úřadu, koordinovaného stanoviska odboru životního prostředí, potřebných smluv o smlouvách budoucích, sepsání příslušných žádostí o povolení.

Zákazník tak získá kompletní projektovou dokumentaci, kompletní dokladovou část, vypsané žádosti o příslušná povolení.

Veškeré nabízené činnosti budou oceněny dle lokality stavby, rozsah se může měnit.


Cena za tuto kompletní činnost se pohybuje mezi 8.000 Kč a 10.000 Kč
+ cena za geodetické zaměření 3.000 Kč nebo dle lokality a rozsahu stavby
+ cena za hydrogeologický průzkum 4.000 Kč nebo dle lokality a rozsahu stavby.

Cena neobsahuje náklady na věcná břemena a správní poplatky.

 

Ing. Jarmila Tavodová
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

mobil: 777 534 663

Servis

Objednávky servisu a zprovoznění čistíren:

Morava:
Servis Budišov
E:
M: 604 815 220

Ceník servisních prací:

Výkon: Cena za výkon:  Dopravné:
(cesta tam i zpět)
Zprovoznění 1.500 Kč  bez DPH (1.815 Kč vč. 21% DPH) 15 Kč/ km bez DPH (1 technik)
20 Kč/ km bez DPH (2 technici)
Servis 500 Kč bez DPH (605 Kč vč. 21% DPH) / hod. 15 Kč/ km bez DPH (1 technik)
20 Kč/ km bez DPH (2 technici)

Zprovoznění čistíren odpadních vod

Jedná se odborné zprovoznění čistírny odpadních vod a zaškolení zákazníka s obsluhou. Pro zprovoznění je potřebné napustit celou čistírnu vodou až pod odtokové potrubí. Náš servisní technik odborně zprovozní Vaší čistírnu a odborně Vás zaškolí. Po odborném zprovoznění Vám servisní technik předá vyplněný protokol o odborném zprovoznění. Součástí zprovoznění čistírny odpadních vod není napojení nátokového a odtokového potrubí a zapojení elektroinstalace pro kompresor, je však možné objednat si tyto služby přímo u servisního technika na kontaktech uvedených výše nebo přímo na místě realizace.

Servis

Jedná se o veškerý servis vztahující se k čistírnám odpadních vod, zejména pravidelné odkalování čistírny, pravidelná údržba a revitalizace veškerých komponentů. Údržba, servis a opravy použitých kompresorů atd. Pro správný a bezproblémový chod čistírny odpadních vod doporučujeme pravidelný servis 2x ročně. Servis si můžete objednat na kontaktech uvedených výše nebo je možné domluvit se na servisu v pravidelných intervalech.

ZÁKAZNICKÁ LINKA
477 07 07 11
PO - PA : 8 - 18
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies